Siirry sisältöön

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelma on yksi palvelutuottajan työkaluista, jonka avulla seurataan, arvioidaan ja kehitetään palvelujen laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta yksiköiden päivittäisessä työssä. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) 27 §:n mukaan omavalvontasuunnitelma tulee laatia kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköissä.

Palveluntuottajan on laadittava palveluyksiköittäin päivittäisen toiminnan laadun, asianmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seurantaa varten omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palveluyksikössä palveluntuottajan ja sen lukuun tuotetut palvelut. Omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus vaaratapahtumien ilmoitus- ja oppimismenettelystä. Palveluyksikön omavalvontasuunnitelmaa tehtäessä ja muutettaessa on huomioitava palveluyksikön palveluja saavilta asiakkailta ja potilailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävä palaute.​

Keusotella on oma omavalvontasuunnitelman lomakepohja ja toimintaohjeet omavalvontasuunnitelman laadintaan. Omavalvontasuunnitelman laadinta on palveluyksikön vastuuhenkilön/-henkilöiden eli lähiesihenkilöiden vastuulla. Omavalvontasuunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Palveluyksiköt päivittävät toiminnassa tapahtuneet muutokset omavalvontasuunnitelmiinsa niin, että ne ovat aina ajan tasalla.

Palveluyksiköt seuraavat omavalvontasuunnitelmissaan kuvatun toiminnan toteutumista ja laativat seurannasta ja sen perusteella tehtävistä korjaavista toimenpiteistä raportin neljän kuukauden välein. Omavalvontasuunnitelmat ja seurantaraportit ovat palveluyksiköissä julkisesti nähtävillä, asiakkaiden saatavilla ja ne julkaistaan tällä verkkosivulla.

Listassa on ensin palveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmat ja niiden alapuolella omavalvontasuunnitelmien seurantaraportit.

Keusoten omien palvelujen omavalvontasuunnitelmat

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lastensuojelun palvelut

Perhekeskuspalvelut

Vammaispalvelut

Asumispalvelut

Työ- ja päivätoiminta

Muut vammaisten palvelut

Omavalvontasuunnitelmien seurantaraportit

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lastensuojelun palvelut

Perhekeskuspalvelut

Vammaispalvelut

Asumispalvelut

Työ- ja päivätoiminta

Muut vammaisten palvelut