Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Katso palveluhinnastomme.

Tietoa asiakasmaksuista

Keusoten yhtymähallitus päättää asiakasmaksuista vuosittain. Vuoden 2024 asiakasmaksuista viimeisin päätös on tehty aluevaltuustossa 14.12.2023.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulain 2 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palveluista perittävän maksun enimmäismäärä. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Kuntayhtymässä on peritty kulloinkin voimassa olevat maksimimaksut. Palveluista, joista ei ole erikseen lainsäädännössä määrätty, voidaan periä kuntayhtymän päättämä maksu, joka saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkastukset tehdään joka toinen vuosi. Edellinen indeksitarkistus tehtiin vuosille 2022-2023.

Asiakasmaksuhinnastossa on huomioitu 1.1.2024 voimaan tulevat lakisääteiset indeksitarkistukset sosiaali- ja terveysministeriön 23.11.2023 ilmoituksen mukaisesti. Maksukatto on 1.1.2024 alkaen 762 euroa.

Asiakaslaskujen ohjeet

Tiedustelut saamastasi laskusta

Jos sinulla on kysyttävää tai huomauttamista saamastasi laskusta, ole ensisijaisesti yhteydessä puhelimitse. Soita Keusoten asiakaslaskutukseen p. 019 226 0950 tai suun terveydenhuollon laskuissa p. 019 226 0700 ja jätä yhteystietosi takaisinsoittoa varten. Soitamme sinulle takaisin asiasi selvittämistä varten. Vaihtoehtoisesti lähetä sähköpostia asiakaslaskut@keusote.fi.

Maksuajan pidentäminen

Maksulle voidaan myöntää lisää maksuaikaa, jos lasku ei ole ehtinyt erääntyä ja aiemmat laskut on maksettu. Lisämaksuaika on korollista. Soita Keusoten asiakaslaskutukseen p. 019 226 0950 ja jätä yhteystietosi takaisinsoittoa varten. Soitamme sinulle takaisin asiasi selvittämistä varten. Vaihtoehtoisesti lähetä sähköpostia asiakaslaskut@keusote.fi. Jos et maksa laskua eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen perintätoimistolta. Perintää hoitaa Revire Perintä Oy.

Maksukattoa kerryttävät maksut

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on maksukatto. Laskussasi on tieto siitä, kerryttäkö maksusi maksukattoa. Jos maksukattoa kerryttävien maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 762 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen sinulle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta perimme maksukaton ylityttyäkin alennetun hoitomaksun. Alle 18-vuotiaiden maksut voidaan laskea toisen huoltajan maksukattoon. Kun maksukatto täyttyy, saat pyynnöstä maksukaton ylittymistä koskevan todistuksen. Säilytä alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista, sillä niitä voidaan pyytää todistusta haettaessa.

Maksut, jotka kerryttävät maksukattoa löydät täältä alempaa sivulta otsikon Maksukatto ja asiakasmaksun alentaminen alta. Sinun tulee itse seurata maksukaton kertymistä. Lisätietoa maksukatosta saat p. 019 226 0950.

Oikaisuvaatimus

Ensisijaisesti ole yhteydessä asiakaslaskutukseen asiakaslaskut@keusote.fi tai p. 019 226 0950, josta saat ohjeita tai tarvittaessa asiasi ohjataan eteenpäin.

Jos et ole tyytyväinen asianomaisen viranhaltijan ratkaisuun laskuasi kohtaan ja haluat tehdä perustelluista syistä laskuasi koskevan oikaisuvaatimuksen toimi seuraavasti:

 • Hae vapaamuotoisella kirjeellä muutosta laskuun 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut laskun tiedoksi. Katsomme, että olet saanut laskun viimeistään 7. päivänä sen lähettämisestä, ellei muusta ole näyttöä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
 • Oikaisuvaatimus on vapaamuotoinen kirje, jossa tulee olla seuraavat tiedot:
  • nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi tai jos asioitasi hoitaa toinen henkilö, myös asioiden hoitajan yhteystiedot
  • oikaistavan laskun numero
  • vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle
  • liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat
 • Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.
 • Oikaisuvaatimus osoitetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon turvasähköpostilla tai postitse. Katso tarkemmat ohjeet Hallinnon kirjaamon sivulta.
 • Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Asiakasmaksut 2024

Asiakasmaksujen määrittäminen ja soveltamisohje: ikääntyneiden kotihoito, perhehoito ja asumispalvelut

Asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalvelut

 • Ikääntyneiden asumispalveluissa asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain, tällöin asiakkaalle tehdään maksupäätös ajantasaisilla tulotiedoilla. Maksua tarkistetaan tarvittaessa useammin asiakkaan tulojen / maksukyvyn oleellisesti muuttuessa.
 • Korvaavaa maksupäätöstä ei kuitenkaan tehdä, jos asiakasmaksun korotus jää alle 10 €/kk.

Ateriavuorokausipaketti

14,90 € ateriavuorokausi

Erikseen ostettuina prosenttia ateriavuorokausihinnasta

10 % aamupala
35 % lounas
10 % päiväkahvi
35 % päivällinen
10 % iltapala

Ateriavuorokausipaketti, asumispalveluyksiköt, ostopalvelut

Palveluntuottajan kilpailutukseen liittyvän hinnaston mukaan.

Osavuorokautinen yhteisöllinen asuminen (päiväpaikka)

19,40 € osapäivämaksu

 • Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista osamaksuvuorokautisen asumisen palvelupakettiin kuuluvista palveluista.

Lyhytaikainen asuminen

35,70 € vuorokausimaksu

 • Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista lyhytaikaisen asumisen palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
 • Lyhytaikainen asuminen ei kerrytä maksukattoa.
 • Asiakas tuo mukanaan omat lääkkeensä, vaatteet, henkilökohtaiset hygienian hoitoon tarvittavat välineet, kuten vaipat ja liikkumisen apuvälineet.
 • Lyhytaikaishoidon vuorokausikohtaista asiakasmaksua peritään maksimissaan kolme kuukautta.
 • Lyhytaikainen palveluasuminen voi olla myös tilapäistä kriisihoitoa.

Yhteisöllinen asuminen

kuukausimaksu

 • Maksut määräytyvät kotihoidon maksutaulukon mukaisesti, enintään 35 % asiakkaan veronalaisista ansio- ja pääomatuloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 g §:ssä säädetyt vähennykset. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi vähintään 182,00 euroa.
 • Asiakas maksaa palveluista käyttönsä mukaisesti:
  • kotihoidon maksut
  • tukipalveluiden maksut
  • ateriapalveluiden maksut.
 • Asiakasmaksut peritään tämän hinnaston mukaisesti.
 • Lisäksi asiakas maksaa vuokran.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Kuukausimaksu

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Hyvinvointialueen on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaalle vähintään 182 euroa kuukaudessa.
 • Asiakasmaksu muodostuu asumisesta, hoivasta ja huolenpidosta sekä aterioista.
  • Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
  • Vuokran (lisäksi vesi ja sähkö) maksaa asiakas erikseen.
  • Palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti.

Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetyn asumispalvelut maksut ja vammaispalvelulain mukaisen asumisen ateriamaksut

Ateria, koko päivä (2 lämmintä ateriaa, aamu- ja iltapala sekä välipala)

13,80 € päivämaksu/hlö
Asumispalveluyksiköt

 • Aamupala 1,10 € / ateria
 • Lounas 5,50 € / ateria
 • Välipala 0,60 € / ateria
 • Päivällinen 5,50 € /ateria
 • Iltapala 1,10 € / ateria
 • Ylläpitomaksu (yhtenäistetty Etevasta siirtyvien palvelujen kanssa) 41,80 € / kk
  • Asiakasmaksu peritään korvauksena aterioista ja muusta ylläpidosta, joka sisältää jokapäiväiseen elämään liittyvät menot yhteishankintana hankituista tarvikkeista tai palveluista jaettuna todellisten kustannusten mukaan. Ylläpitomaksu voi sisältää esim. internetyhteyden, siivous- ja hygieniatarvikkeiden kustannuksia.
Vammaispalveluista järjestetty sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu
 • Tuettu asuminen kotiin
  • Ei peritä maksua
 • Pitkäaikainen yhteisöllinen asuminen
  • Maksut määräytyvät kohdan mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut mukaan
 • Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • Maksut määräytyvät kohdan mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut mukaan

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityshuollon muut maksut

Tilapäishoidon maksut 16 vuotta täyttäneet

Koko asumispaketti (yli 12 tuntia) 35,20 €/vrk/hlö
Osa-asumispaketti (12 tuntia tai vähemmän) 21,30 €/vrk/hlö
Omaishoidon tuen vapaa 12,80 €/vrk/hlö

Aamu- ja / tai iltapäivätoiminta toisen asteen opinnoissa, 16 vuotta täyttäneet
6,10 € päivämaksu

Leirimaksu (16 vuotta täyttäneet) koko asumispaketti 33,50 €/hlö/vrk

Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut

Yhteisöllinen asuminen

Kuukausimaksu

 • Maksut määräytyvät kotihoidon maksutaulukon mukaisesti, enintään 35 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi tuloista vähintään 283,11 €/kk euroa, 01.03.2024 alkaen 226,50 euroa, 01.06.2024 alkaen 182,00 euroa.
 • Asiakas maksaa palveluista käyttönsä mukaisesti:
  • palvelumaksut
  • ateriapalveluiden maksut.
 • Asiakasmaksut peritään tämän hinnaston mukaisesti.
 • Lisäksi asiakas maksaa vuokran.
Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Kuukausimaksu

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi kuitenkin pitkäaikaisessa mielenterveys- ja päihdeasumispalveluissa vähintään 283,11 euroa, 01.03.2024 alkaen 226,50 euroa, 01.06.2024 alkaen 182,00 euroa.
 • Asiakasmaksu muodostuu asumisesta, kuntoutumisen tukemisesta, huolenpidosta sekä aterioista.
  • Vuokran (lisäksi vesi ja sähkö) maksaa asiakas erikseen.
  • Palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti.

Ateriapalvelut

Päivä- ja työtoiminnan ateriat

6,10 € lounas

Erikoislääkärin vastaanotto

Erikoislääkärin vastaanotto

46,00 € käyntimaksu

Erikoislääkärin etävastaanotto

38,60 € käyntimaksu

 • Mm. ortopedin fysiatrin, silmälääkärin, ihotautilääkärin, päihdelääkärin tai muun erikoislääkärin vastaanottokäynnit.
 • 18 vuotta täyttäneiltä peritään terveyskeskuksessa annetuista suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja hoidosta suun terveydenhuollon perusmaksujen sijaan mm. silloin, kun huuli-suulakihalkiokeskus lähettää potilaat osittain hoitoon perusterveydenhuoltoon.
 • Ei peritä alle 18-vuotiailta.

Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 56,70€ euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Kotihoidon tukipalvelut

Kotiin kuljetettu lounas ja/tai päivällinen

Palveluntuottajan veloituksen mukainen maksu.

Kylpypalvelu

13,20 € kertamaksu

 • Kylpypalvelu ei sisällä kuljetusta
 • Koskee säännöllisen kotihoidon ja geriatrisen keskuksen asiakkaita

Peruuttamaton kylpypalvelu

13,20 € kertamaksu

 • Maksua ei peritä, mikäli peruutus tulee 3 päivää ennen tai asiakas joutuu esim. sairaalahoitoon

Pyykkipalvelu

6,60 € koneellinen

Yksilökuljetus inva-autolla

17,60 € suunta

Kotihoito ja kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun maksut

 • 0 – 2 tuntia 10,60 € käyntimaksu
 • yli 2-4 tuntia 17,90 € käyntimaksu
 • yli 4-6 tuntia 23,00 € käyntimaksu
 • yli 6 tuntia 28,10 € käyntimaksu
 • Tilapäisen kotipalvelun käynneistä peritään kertamaksu palvelun keston mukaisesti. Käyntimaksuilla ei ole päiväkohtaista enimmäisrajaa.
 • Asiakasmaksua ei peritä kohdassa maksuttomat terveyspalvelut esitetyn listauksen mukaisesti eikä:
  • perheen tulojen alittuessa jatkuvan kotihoidon kuukausimaksutaulukossa määrätyt tulorajat
  • lapsiperheiltä lastensuojelulain avohuollon tukitoimena toteutettavasta kotipalvelusta
  • jatkuvan kotihoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta

Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun osalta asiakasmaksuksi määräytyy kuukausimaksu. Palveluntarpeen tulee olla säännöllinen ja jatkuva eli palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja palveluntarve kestää yli kaksi kuukautta. Maksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palveluntarpeen mukaan. Säännöllisen kotipalvelun laskurilla lasket kätevästi säännöllisen kotipalvelun hinnan, maksuprosentin sekä maksuttomuuden ylärajan.

Tilapäisen kotihoidon maksut (käyntejä vähemmän kuin 4 kertaa kuukaudessa)

 • 0 – 2 tuntia 13,40 € käyntimaksu
 • 2-4 tuntia 17,90 € käyntimaksu
 • 4-6 tuntia 23,00 € käyntimaksu
 • yli 6 tuntia 28,10 € käyntimaksu

Perhekoon mukaiset kotipalvelun maksuttomuuden ylärajat

 • Henkilömäärä 1 – tuloraja 653,00 €/kk
 • Henkilömäärä 2 – tuloraja 1205,00 €/kk
 • Henkilömäärä 3 – tuloraja 1891,00 €/kk
 • Henkilömäärä 4 – tuloraja 2338,00 €/kk
 • Henkilömäärä 5 – tuloraja 2830,00 €/kk
 • Henkilömäärä 6 – tuloraja 3250,00 €/kk
 • korotus / lisählö – 389 €/kk

Säännöllisen kotihoidon maksut / Yhteisöllisen asumisen maksut

kuukausimaksu

 • Kotihoidon palvelukokonaisuus voi sisältää sosiaalihuoltolain 19 a § mukaiset palvelut.
 • Kotihoito katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakkaalla on kotihoidon käyntejä kerran viikossa tai useammin.
 • Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun (1) laadun ja määrän, (2) perheen koon sekä (3) palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.
 • Kuukausimaksun suuruus määritellään oheisen taulukon mukaisesti. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Katso Kotihoidon asiakasmaksutaulukko 2024.
 • Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 389 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
 • Asiakasmaksua ei peritä kohdassa maksuttomat terveyspalvelut esitettyjen listausten mukaisesti, lukuun ottamatta maksukattoa. Kotihoidon asiakasmaksuja ei huomioida maksukatossa.

Kotihoidon etähoiva

 • Etäpalvelun käyntiajat sisällytetään kotihoidon maksun perustana oleviin käyntiaikoihin. Laskutus kotihoidon maksutaulukon mukaisesti.

Kotihoidon perittävä enimmäistuntimaksu

71,50 € tuntihinta

Kuntoutus ja terapiat

Fysioterapeutin suoravastaanottokäynti

12,80 € käyntimaksu

Fysioterapeutin etävastaanotto

10,70 € käyntimaksu

 • Laskutetaan enintään kolmelta käynniltä vuodessa 18 vuotta täyttäneiltä.
 • Yksilökohtainen fysioterapia perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja se toteutetaan yksittäisinä hoitokertoina.
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

Terapiakäynti

12,80 € käyntimaksu

Etäterapiakäynti

10,70 € käyntimaksu

 • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä
 • Fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, jalkaterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia sekä muut näihin rinnastettavat toimintakykyä ylläpitävät ja parantavat terapiat.
 • Terapiakäynti on yksilökäynti silloin, kun käyntejä 1-2 kertaa tai jos käyntejä on enemmän kuin 2, mutta hoidon sisältö on eri hoitokerroilla.
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

Sarjassa annettava hoito

12,80 € käyntimaksu

Sarjassa annettu etähoito

10,70 € käyntimaksu

 • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä
 • Hoito perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja se toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena useita kertoja muodostaen hoitosarjan.
 • Sarjassa annettavaa hoitoa ovat lääkinnällinen kuntoutus, fysio-, puhe-, toimintaterapia, jalkaterapia, ravitsemusterapia, muut näihin rinnastettavat toimintakykyä ylläpitävät ja parantavat terapiat ja toimenpiteet.
 • Asiakasmaksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa.
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

Terapia, ryhmäkäynti

4,40 € käyntimaksu

Etäterapia, ryhmäkäynti

3,70 € käyntimaksu

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelut

 • Lääkärin kotikäynti 21,10 € / käynti
 • Tilapäinen kotihoito (yksittäinen hoitajakäynti, ei arviointijaksoa) 13,40 € / käynti
 • Yksittäinen terapeutin käynti (ei kuntoutusjaksoa) 13,40 € / käynti
 • Yksittäisen terapeutin etäkäynti 10,70 € / käynti
 • Moniammatillinen arviointijakso 13,40 € / päivä
 • Moniammatillinen kotikuntoutusjakso 13,40 € / päivä
 • Enimmäismaksu / päivä 40,20 € / päivä
 • Palvelua tuotetaan monimuotoisesti yhdistäen jalkautuvia palveluja, etä- ja digipalveluja
 • Arviointijaksolla peritään moniammatillisen tiimin käynneistä yksi käyntimaksu / päivä käyntimäärästä riippumatta, kerryttää maksukattoa.
 • Lääkärin kotikäynneistä peritään käyntimaksu / käynti
 • Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntimaksu / käynti. Tilapäinen kotihoito on määräaikainen korkeintaan neljä viikkoa kestävä palvelu. Palvelu on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on väliaikaisesti heikentynyt ja hoidon tarve on tilapäistä.

Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 56,70€ euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Keusoten kuntoutuskeskus

Lyhytaikainen laitoshoito (ei kuntoutusjakso, eikä kuntoutuskurssi) 54,60 € päivämaksu

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksukaton täyttymisen jälkeinen 25,10 € päivämaksu.

Lääkinnällinen osastokuntoutus 18,80 € päivämaksu

Kuntoutuskurssi 18,80 € päivämaksu

Päiväkuntoutus 13,40 €

Poliklinikka

 • lääkärinvastaanottokäynti 23,00€ / käynti
 • lääkärinetävastaanottokäynti 19,30 € / käynti
 • terapeutin vastaanottokäynti 13,40 € / käynti
 • terapeutin etävastaanottokäynti 10,70 € / käynti

Ryhmäkäynti 4,40 eur / käyntimaksu

Etäryhmäkäynti 3,70 eur / käyntimaksu

 • Osastokuntoutuksen asiakasmaksua ei peritä kohdan maksuttomat terveyspalvelut esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joilta peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei alle 18 -vuotialta peritä sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.
 • Osastokuntoutuksen asiakasmaksu peritään tulo-, laitoskuntoutuksessa olo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua ei peritä kohdan maksuttoman terveyspalvelut esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18 -vuotiailta, joilta peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei alle 18 -vuotiailta peritä sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu peritään tulo-, laitoskuntoutuksessa olo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

56,70 €, kertamaksu

 • Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, peritään maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta.
 • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneeltä

Lastensuojelun sijaishuolto

Perhehoito / asumispalvelu / laitoshoito

Kuukausimaksu

 • Perittävä maksu voi olla enintään 2048,60 euroa kuukaudessa. Enimmäismaksu on lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 § perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
 • Lapsen saadessa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja lastensuojelulain mukaisena sijais- tai jälkihuoltona taikka avohuollon tukitoimena voidaan maksua vahvistamatta periä ja nostaa elatusavut.
 • Kustannusten korvaamiseksi voidaan harkinnanvaraisesti periä maksu lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista ja saamisista. Kertaluonteiset tulot, korvaukset ja saamiset varataan kokonaan itsenäistymistä varten. Lastensuojelulain 77 § mukaan 40 prosenttia lapsen tuloista varataan itsenäistymisvaroiksi.
 • Vanhemmille voidaan määritellä maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Jos vanhempi on määrätty maksamaan elatusapua, hänelle ei määritellä asiakasmaksua, koska elatusapu peritään suoraan kunnalle.
 • Asiakasmaksu määritellään vain vanhemmille, joilla ei ole maksettavana vahvistettua elatusapua, eikä elatussopimuksen tekeminen ole mahdollista.
 • Kelan maksaessa elatustukea (elatusapu on pienempi kuin elatustuki tai sitä ei ole tulottomuuden takia vahvistettu, isyyttä ei ole vahvistettu, elatussopimusta ei ole voitu vahvistaa samaan aikaan kuin isyys tai elatusvelvollinen on laiminlyönyt vahvistetun elatusavun maksamisen) peritään elatustuki.
 • Mikäli vanhempi on työtön eikä elatusapua ole vahvistettu elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä, peritään hoidon tai palvelun kustannusten korvaukseksi työmarkkinatuen tai työttömyyspäivärahan lapsikorotus.
 • Vanhemmilta, joille ei ole vahvistettu tai saada vahvistettua elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan mukaisesti:

Nettotulot vähennysten jälkeen / Perintäprosentti
0 – 600 € / Ei perintää
601 – 800 € / 10 %
801 – 1000 € / 12 %
1001 – 1200 € / 14 %
1201 € – / 16 %

 • Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan.

Sijoitettujen lasten lukumäärä / Korotusprosentti
1 / Ei korotusta
2 / 15 %
3 / 30 %
4 / 45 %
5 tai useampia / 60 %

 • Vanhempien nettotuloista tehdään niin kutsuttu lapsivähennys kotona asuvien huollettavien lasten osalta. Yhdessä asuvilta vanhemmilta vähennetään 80 euroa / huollettava kotona asuva lapsi / vanhempi. Yksin asuvalta vanhemmalta vähennetään 160 euroa / huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettavan lapsen osalta.

Liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien kuljetuspalvelujen maksut

Asiointi- ja virkistysmatkat, omavastuu

 • Matkojen omavastuu vastaa Keusoten alueen alimman sisäisen joukkoliikenteen lipun hintaa
  • enintään 20 km, 18 vuotta täyttäneet asiakkaat 2 euroa / yhdensuuntainen matka
  • enintään 20 km, alle 18 vuotiaat asiakkaat 1 euroa / yhdensuuntainen matka
  • 20 – 40 km, 18 vuotta täyttäneet asiakkaat 2,90 euroa / yhdensuuntainen matka
  • 20 – 40 km, alle 18 vuotiaat asiakkaat 1,40 euroa / yhdensuuntainen matka
  • 40 – 60 km, 18 vuotta täyttäneet asiakkaat 4,50 euroa / yhdensuuntainen matka
  • 40 – 60 km, alle 18 vuotta täyttäneet asiakkaat 2,20 euroa / yhdensuuntainen matka
  • yli 60 km, julkisen liikenteen maksua vastaava korvaus
 • rintamaveteraanit ja sotainvalidit, ei maksua

Työmatka (Vammaispalvelulaki)

Julkisen liikenteen maksua vastaava korvaus, omavastuu/matka.

Opiskelumatka (Vammaispalvelulaki)

Kelan tukemien opiskelumatkojen omavastuuta vastaava maksu (tai pienempi julkisen liikenteen maksu 47,30 € omavastuu/matka Kelan omavastuu

Vaikeavammaisten päivätoiminnan kuljetukset

Julkisen liikenteen maksua vastaava korvaus. Kuljetukset ensisijaisesti yhteiskuljetuksina.

Kehitysvammaisten erityishuollon muut matkat

Ei omavastuuta.

Sosiaalihuoltolain mukaisissa liikkumista tukevissa palveluissa, lukuun ottamatta julkisten liikennevälineiden käytön ohjausta ja ohjattua harjoittelua, noudatetaan taloudellista tarveharkintaa ja tulo- ja varallisuusrajoja, jotka hyvinvointialueen aluehallitus vuosittain vahvistaa osana asiakasmaksuja.

Tulo- ja varallisuusrajat

Yhden hengen talous

 • tulo- ja varallisuusrajat 29.02.2024 asti. Tuloraja 1300 euroa / brutto / kk. Varallisuusrajat 5000 euroa.
 • tulo- ja varallisuusrajat 01.03.2024 alkaen. Tuloraja 1400 euroa / brutto / kk. Varallisuusrajat 5000 euroa.

Kahden hengen talous

 • tulo- ja varallisuusrajat 29.02.2024 asti. Tuloraja 2400 euroa / brutto / kk. Varallisuusrajat 8000 euroa.
 • tulo- ja varallisuusrajat 01.03.2024 alkaen. Tuloraja 2500 euroa / brutto / kk. Varallisuusrajat 8000 euroa.

Lääkärintodistukset ja lausunnot

Lääkärintodistus- ja lausunto

56,70 € kertamaksu

Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu. Maksulliset lääkärintodistukset ja -lausunnot:

 • Terveyttä, soveltuvuutta ja suorituskykyä koskevat todistukset, jotka eivät liity sairauden hoitoon (T-todistus), esim. todistus virkaan nimittämistä, vakuutta tai harrastusta varten
 • vapaamuotoiset lausunnot
 • edunvalvontavaltuutusta varten asiakkaalle itselleen annettavat todistukset
 • muun tahon tilaamat ja maksamat selvitykset, esim. Kela
 • E-lausunnot vakuutusyhtiölle

Asiakkaan hoitoon liittyvästä todistuksesta ei peritä maksua. Maksuttomat lääkärintodistukset ja -lausunnot:

 • Suppea todistus (A-todistus) – sairauden, vian tai vamman toteaminen, pelkkä diagnoosi
 • Laaja todistus (B-todistus) – pitkäaikainen sairaus, työkyvyttömyys, invaliditeetti sekä näiden johdosta oikeus sosiaaliturvaetuuksiin
 • Etuuden hakemista varten annettava todistus (C-todistus) – silloin kun todistus liittyy hoitoon
 • Edunvalvontaa varten annettava todistus holhousviranomaiselle tai tuomioistuimelle näiden pyynnöstä (Holhouslaki 90 §)
 • Toisen viranomaisen edellyttämät lausunnot ja todistukset etuuden tai tuen hakemisesta
 • Todistus kuolleena syntyneestä, kuolintodistus, lupa hautaamiseen ja kuolinselvitys annetaan maksutta.

Alle 18-vuotiaille ja opiskelijoille annettavat maksuttomat todistukset ja -lausunnot:

 • Poissaoloa varten annettavat todistukset sairaudesta, vammasta tai raskaudesta
 • Opiskelua varten opiskeluterveydenhuollossa kirjoitettu lausunto/todistus
 • Koululaisille annettavat todistukset
 • Muut todistukset ja lausunnot kuten yllä.

Lääkärintodistus ajokorttia varten

68,10 € kertamaksu

Maksukatto ja asiakasmaksun alentaminen

Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

762,00 €

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty kalenterivuosittain maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut maksutta kalenterivuoden loppuun, lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään alennettu hoitopäivämaksu. Alle 18-vuotiaan maksut huomioidaan yhdessä huoltajan maksujen kanssa.

Maksukatossa huomioitavat maksut:

 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • päiväkirurgian maksut
 • sarjahoidon maksut
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojen hoidosta/jalkaterapiasta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta
 • terveysaseman lääkäri- ja hoitajakäyntien maksut
 • kuntoutuksen yksittäisistä terapioista perittävät maksut sekä kotikuntoutuskäynnit
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut
 • etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut
 • suun terveydenhuollon maksut tutkimuksesta ja hoidosta, hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
 • perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät maksut
 • tilapäisen kotisairaanhoidon sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksut (pois lukien tilapäisen kotipalvelun ja tilapäisen kotihoidon maksut)
 • toimeentulotuesta maksetut maksut

Maksut, joita ei huomioida maksukatossa:

 • lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään alennettu päivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen
 • suun terveydenhuollon hammastekniset kulut
 • kotihoidon ja kotipalvelun maksuja
 • tulosidonnaisia maksuja
 • maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. tapaturmavakuutuksella
 • lastensuojelun maksut
 • sairaankuljetuksen maksuja
 • lääkärintodistuksen maksuja
 • asumispalveluiden maksuja
 • yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksuja
 • käyttämättä tai perumatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • viivästyskorko ja perintäkulut

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakasmaksu tulee alentaa tai jättää perimättä, mikäli yksiköllisen tarve- ja tilannearvio sitä edellyttää. Asiakkaalle annetaan tieto mahdollisuudesta hakea maksujen alentamista tai perimättä jättämistä mahdollisuuksien mukaan ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, mutta viimeistään maksun perimisen yhteydessä.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksien tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee sosiaalipalvelujen maksuja sekä terveydenhuollon tulosidonnaisia että tasasuurusia maksuja.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu 56,70 eur kertamaksu.

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, peritään maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta.

Maksu peritään 18 vuotta täyttäneeltä.

Maksuttomat sosiaalipalvelut

Palvelun maksuttomuus koskee:

 • sotainvalideja
 • kehitysvammaisten erityishuoltoon kuuluvia palveluita, lukuun ottamatta ateria- ja ylläpitokuluja
 • vammaispalvelulain 8 § mukaista:
  • päivätoimintaa, lukuun ottamatta kuljetusta ja aterioita
  • henkilökohtaista apua
  • palveluasumiseen liittyviä erityispalveluita
  • pitkäaikaista perhehoitoa lukuun ottamatta ateria- ja ylläpitokuluja
 • rintamaveteraanien kotihoidon palveluita
 • polikliinista päihdehuoltoa
 • erityislaeissa kunnan tehtäväksi määrättyjä maksuttomia palveluita
 • maksuttomaksi säädettyjä sosiaalihuollon palveluita, mm. sosiaalityötä, sosiaaliohjausta ja sosiaalista kuntoutusta ja perhetyötä
 • asiakkaita, joilla maksajana on muu taho

Palvelualakohtaiset tarkennukset maksuttomuudesta esitetään erikseen.

Maksuttomat terveyspalvelut

Palvelun maksuttomuus koskee:

 • maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvia palveluita (katso kohta maksukatto ja asiakasmaksun palauttaminen)
 • sotainvalideja
 • hengityshalvauspotilaita
 • alle 18-vuotiaita
 • perusterveydenhuollon hoitajakäyntejä
 • rintamaveteraanien lääkärin vastaanottokäyntejä ja kuntoutusta
 • kehitysvammapoliklinikan kuntoutussuunnitelmapalveluita
 • jatkuvan kotihoidon asiakkaiden lääkärin vastaanottokäyntejä
 • tartuntatautilain mukaista hoitoa
 • yleisvaarallisen tartuntataudin hoito
 • yleisen rokotusohjelman rokotuksia
 • työvoimaviranomaisen lähetteen perusteella Keusoten palveluista tehtävät terveystarkastukset tai työkyvyn arviointiin liittyvät tapaamiset, tutkimukset ja selvitykset
 • kutsuntatarkastusta
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntejä/tutkimuksia joihin ei sisälly sairaanhoitoa
 • äitiys- ja lastenneuvolan käyntejä
 • perhesuunnittelukäyntejä, joihin ei sisälly sairaanhoitoa
 • isyystutkimukseen liittyviä käyntejä
 • asiakkaita, joilla on maksajana muu taho, kuten vakuutusyhtiö, varuskunta, rikosseuraamuslaitos
 • mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut
 • polikliinista päihdehuoltoa
 • päihdekuntoutujien C-hepatiittihoitoa

Palvelualakohtaiset tarkennukset maksuttomuudesta esitetään lisäksi erikseen

Muut maksut

CD-maksu / muistitikkumaksu

22,40 € kertamaksu

Asiakkaan omaan käyttöön pyytämät CD-kopiot esim. silmänpohjakuvista / kuvantamistutkimuksista.

Kopio- / tulostemaksu

A4-kokoinen sivu, 1,10 € kertamaksu

A3-kokoinen sivu, 2,20 € kertamaksu

Maksu peritään asiakkaan pyytämästä potilasasiakirjan ja asiakasrekisterin kopiosta / tulosteesta. Kopiointi / tulostus on maksuton kerran kalenterivuoden aikana. Erityisiä toimenpiteitä vaativa asiakirjapyyntö: kopion hinta sekä lisäksi 55,80 € jokaiselta tiedon keruuseen liittyvältä alkavalta tunnilta.

Muut kuin Suomessa asuvat henkilöt

Peritään kansainvälisen sopimuksen mukaan määräytyvä maksu tai palvelun tuottamisesta aiheutuneen kustannuksen suuruinen maksu.

Alle 18-vuotiailta lapsilta ja nuorilta sekä äitiys- ja lastenneuvolapalveluista ns. paperittomilta henkilöiltä peritään asiakasmaksut terveydenhuollon palveluista kuten kuntalaisilta.

Omaishoito

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista perittävä asiakasmaksu

12,80 € vuorokausimaksu

 • Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksu vuorokausiperusteisesti.
 • Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
 • Maksua ei peritä, jos vapaa järjestetään sijaisomaishoidon avulla, hoidettavan kotona tai jos hoidettava on alle 16-vuotias.
 • Ensisijaisesti peritään erityislain mukaan annettava palvelun asiakasmaksu, mikäli maksu on asiakkaalle edullisempi.
Omaishoidon sijaisapu

0 – 2 tuntia 10,60 € käyntimaksu
2 – 4 tuntia 18,00 € käyntimaksu
4 – 6 tuntia 23,00 € käyntimaksu
yli 6 tuntia 28,10 € käyntimaksu

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten henkilöiden omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut

 • Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa perhehoitona toteutettujen vapaapäivien ajalta.
 • Ensisijaisesti peritään erityslain mukaan annettavan palvelun asiakasmaksu, mikäli maksu on asiakkaalle edullisempi.

Perhehoito

Osavuorokautinen perhehoito asiakkaan luona

13,20 € kerta

 • Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan
 • enintään 3 h / kerta

Lyhytaikainen perhehoito asiakkaan luona

24,60 € vuorokausi

 • Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan.

Osavuorokautinen perhehoito perhehoitajan luona

17,80 € kerta

 • Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan. Asiakasmaksu sisältää myös ateriat ja muun ylläpidon.

Lyhytaikainen perhehoito perhehoitajan luona

35,70 € vuorokausi

 • Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan. Asiakasmaksu sisältää myös ateriat ja muun ylläpidon.

Pitkäaikainen perhehoito

kuukausimaksu

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 182 euroa kuukaudessa.
 • Perhehoidon kuukausimaksua maksavalta asiakkaalta ei peritä samanaikaisesti muita lyhytaikaisen sosiaalihuollon palveluiden maksuja, kuten päivätoiminnan ateriamaksuja.
 • Alle 16-vuotiaalta peritään maksukyvyn mukainen asiakasmaksu. Sosiaaliturvaetuudet, kuten elatusapu, lapsilisä, vammaistuki peritään harkinnan mukaan ylläpidon korvaukseksi.

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden perhehoito

Kehitysvammaisten erityishuoltona ja vammaispalvelulain perusteella järjestetystä perhehoidosta voidaan periä maksut ylläpidosta, kuten ravinnosta ja asumisesta sekä muista asiakkaan käyttämistä palveluista (mm. vaatehuolto, sauna) ja tarvikkeista (esim. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet). Perhehoidon ylläpitomaksuna voidaan periä enintään perhehoitajan saaman kulukorvauksen mukainen summa.

Osavuorokautinen perhehoito, perhehoitajan luona, 16 vuotta täyttäneet

12,80 € osapäivämaksu

Osavuorokautinen perhehoito, perhehoitajan luona, alle 16-vuotiaat

Ei maksua

 • Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa järjestetystä perhehoidosta.
 • Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet.
Lyhytaikainen perhehoito, perhehoitajan luona, 16 vuotta täyttäneet

25,40 € päivämaksu

Lyhtyaikainen perhehoito, perhehoitajan luona, alle 16-vuotiaat

Ei maksua

 • Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa järjestetystä perhehoidosta.
 • Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet.
Perhehoidon tuntihoito hoitajan luona, enintään 3 tuntia/ kerta

Ei maksua

 • Asiakasmaksua ei peritä lainkaan kehitysvammaisten perhehoidon tuntihoidossa, hoidon pituuden ollessa enintään 3 h/krt, tämän ylittävä perhehoito on osavuorokautista perhehoitoa.
Pitkäaikainen perhehoito

Kuukausimaksu

 • Ylläpitokorvauksena peritään asiakkaalta enintään perhehoitajalle maksettavan kulukorvauksen mukainen määrä. Asiakkaalle tulee jäädä kuukausittaiseksi käyttövaraksi vähintään 283,11 euroa, 01.03.2024 alkaen 226,50 euroa. Ylläpitokorvaus sisältää asumisen, ravinnon ja muut tavanomaiset ylläpitoon liittyvät kulut.
 • Perhehoidon kuukausimaksua maksavalta asiakkaalta ei peritä samanaikaisesti muita lyhytaikaisen sosiaalihuollon palveluiden maksuja, kuten päivätoiminnan ateriamaksuja.
 • Alle 16 -vuotiaalta ei peritä ylläpitokorvausta.

Päivä- ja työtoiminta

Päivätoiminta

 • Asiakasmaksua ei peritä kohdassa maksuttomat terveyspalvelut esitetyn listauksen mukaisesti:
  • Kehitysvammaisilta, jotka saavat palvelun erityishuoltona kehitysvammalain perusteella. Myös kuljetus on asiakkaille maksutonta.
  • Vammaisilta, jotka saavat palvelun vammaispalvelulain perusteella. Kuljetuksesta peritään julkisen liikenteen maksu. Mikäli asiakkaat syövät päivätoimintakeskuksessa, ateriamaksu peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti.

Työtoiminta

 • Työtoiminnasta ei peritä erillistä asiakasmaksua.
 • Mikäli asiakkaat syövät toimintakeskuksessa, ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti.
 • Vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta peritään julkisen liikenteen taksan mukainen omavastuu.

Ikäihmisten päivätoiminnan maksut

Toimintakerho, sisältää lounaan ja kahvia, asiakas vastaa kuljetuskustannuksista

17,60 € kertamaksu

Päiväkäynti perhekodissa, sisältää lounaan ja kahvin, asiakas vastaa kuljetuskustannuksista

17,60 € kertamaksu

Päiväkäynti lyhytaikaisessa yksikössä, sisältää lounaan ja kahvin, asiakas vastaa kuljetuskustannuksista

17,60 € kertamaksu

Kuntouttava toimintatuokio asiakkaan kotona (2 tuntia)

16,20 € kertamaksu

Etäpäivätoiminta

4,40 € kerta (45 min.)

Kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille etäpäivätoiminta on maksuton lisäpalvelu. Päivätoiminnan palveluaikaa ei sisällytetä kotihoidon maksun perusteena oleviin käyntiaikoihin.

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden päivä- ja työtoiminnan ateriamaksut

Lounas ja iltapäiväkahvi/välipala 6,10 € päivämaksu/hlö

Sairaalat

Lyhytaikainen laitoshoito (sairaalaosastot)

54,60 € päivämaksu

Maksukaton täyttymisen jälkeinen maksu

25,10 € päivämaksu

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta (sairaalaosastot) peritään hoitopäivältä 25,10 €.

Asiakasmaksua ei peritä kohdassa maksuttomat terveyspalvelut esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joilta peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei alle 18-vuotialta peritä sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.

Asiakasmaksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.

Pitkäaikainen laitoshoito (sairaalaosastot)

Kuukausimaksu

Pitkäaikaisen laitoshoidon (sairaalaosastot) maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, jos laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.

Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.

Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7c §:n 1 momentissa säädetään.

Hyvinvointialueen on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 122 euroa kuukaudessa.

Asiakasmaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt sairaalassa tai sen toimintayksikössä kalenterivuodessa yli seitsemän.

Kotisairaalan poliklinikkakäynti

12,80 € käyntimaksu

Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottokäynti kotisairaalan poliklinikalla.

Kotisairaalan lääkärin / hammaslääkärin kotikäynti

21,10 € käyntimaksu

Kotisairaalan muun terveydenhuollon ammattihenkilön kotikäynti

13,40 € käyntimaksu

Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama kotikäynti. Mikäli asiakas kuuluu jatkuvan tai säännöllisen kotisairaanhoidon tai asumispalvelun piiriin, maksua kotikäynnistä ei peritä.

Samalta vuorokaudelta laskutetaan korkeintaan 40,20 €.

Sosiaalihuollon laitoshoidon maksut

Pitkäaikainen sosiaalihuollon mukainen laitoshoito

Kuukausimaksu

 • Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Hyvinvointialueen on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 122 euroa kuukaudessa.

Lyhytaikainen laitoshoito

54,60 € hoitopäivä

 • Tähkän arviointijakso
 • myös ostopalveluiden osalta asiakasmaksu laskutetaan hyvinvointialueelta
 • kotiutus- ja arviointiyksikkö, lyhytaikaishoito (Tuusula)
 • Tinter (Tuusulan intervalli)

Lyhytaikainen / Päihdehoitokeskus Ridasjärvi

54,60 € hoitopäivä

Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton täyttymisen jälkeen

25,10 € hoitopäivä

Ikäihmisten tilapäinen kriisiasuminen

35,70 € vuorokausi

 • tilapäinen kriisiasuminen voidaan toteuttaa joko
  • lyhytaikaisessa ikäihmisten perhehoidossa hoitajan kotona tai
  • ikäihmisten perhekodissa tai
  • yksityisen palvelutuottajan ympärivuorokautisessa palveluasumisessa
  • oman tuotannon palveluasumisyksikössä tai laitoshoidossa

Päivä- ja yöhoidon maksu

25,10 € päivä tai yö

 • Sosiaalihuollon laitospalvelulla tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa tarjoavassa toimintayksikössä.
 • Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista lyhytaikaisen laitoshoidon palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
 • Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivältä 25,10 euroa.
 • Asiakasmaksua ei peritä kohdassa maksuttomat terveyspalvelut esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joilta peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei peritä sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.

Pitkäaikainen laitoshoito

Kuukausimaksu

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Hyvinvointialueen on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 122 euroa kuukaudessa.

Suun terveydenhuolto

Perusmaksu, suuhygienistin vastaanotto

11,30 € käyntimaksu

Perusmaksu, hammaslääkärin vastaanotto

14,60 € käyntimaksu

Perusmaksu, erikoishammaslääkärin vastaanotto

21,50 € käyntimaksu

Kuvantamistutkimus, hammaskuva

9,40 € käyntimaksu

Kuvantamistutkimus, panoraamaröntgen

21,10 € käyntimaksu

Ehkäisevä hoito

9,40 € käyntimaksu

Sisältyy SC-ryhmän suun terveyden esitämisen toimenpiteet.

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoidosta/toimenpide

Vaativuusluokka:
 • 0 – 2 9,40 € käyntimaksu
 • 3 – 4 21,10 € käyntimaksu
 • 5 – 7 41,80 € käyntimaksu
 • 8 – 10 61,20 € käyntimaksu
 • 11 – tai sitä suurempi vaativuusluokka – 85,90 € käyntimaksu

Esimerkkejä yleisimmistä toimenpidemaksuista:

 • Tutkimus 9,40 – 21,10 €
 • Röntgenkuvaus hampaasta 9,40 €
 • Kokoleuan röntgenkuva 21,10 €
 • Puudutus 9,40 €
 • Paikkaus 21,10–85,90 €
 • Juurihoito 21,10–61,20 €
 • Hammaskivenpoisto 9,40–85,90 €
 • Hampaan poisto 21,10–41,80 €
 • Leikkauksellinen hampaan poisto 61,20–85,90 €
Proteettiset toimenpiteet
 • proteesin pohjaus 61,20 € käyntimaksu
 • proteesin korjaus 41,80 € käyntimaksu
 • akryyliosa- ja kokoproteesi 204,80 € käyntimaksu
 • kruunut ja sillat / hammas 204,80 € käyntimaksu
 • rankaproteesi 248,60 € käyntimaksu

Hammaslääkärin kotikäynti

21,10 € käyntimaksu

Muun suun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama kotikäynti

13,40 € käyntimaksu

Erikoismateriaalit

Voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Oikomislaitteet ja hammastekniset kustannukset

Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina 18-vuotiailta ja vanhemmilta, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle.

Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta.

Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 56,70 € euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Asiakasmaksua ei peritä seuraavilta asiakasryhmiltä:

 • Alle 18-vuotiailta
 • Julkisessa laitoshoidossa olevilta
 • Varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä
 • Vangeilta, pidätetyiltä
 • Henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai joilla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, maksuton hoito koskee koko suun terveydenhuollon perusterveydenhuollon piiriin kuuluvia palveluja kuten hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, protetiikan kliiniset ja hammastekniset työt sekä käyntimaksut.

Terveyskeskuslääkärin vastaanottopalvelut

Terveyskeskuslääkärin vastaanotto

23,00 € käyntimaksu

Terveyskeskuslääkärin etävastaanotto

19,30 € käyntimaksu

 • Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä 18 vuotta täyttäneiltä. Maksukatto kalenterivuodessa on 762,00 €. Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä, minkä jälkeen palvelu on maksutonta kalenterivuoden loppuun.
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus)

Terveyskeskuslääkärin päivystysvastaanotto

31,60 € käyntimaksu

Terveyskeskuslääkärin etänä suoritettu päivystysvastaanotto

19,30 € käyntimaksu

 • Arkisin klo 20-08, la-su ja pyhäpäivät
 • Peritään jokaiselta akuuttivastaanottokäynniltä 18 vuotta täyttäneiltä, jollei asiakkaalla ole vapaakorttia
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus)

Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 56,70 € euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Yleisvaarallinen tartuntatauti

Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia mm. tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet.

Maksuttomuus ei koske matkoja terveydenhuollon toimintayksikköön, jotka korvataan sairausvakuutuslain nojalla pl. mahdollinen siirtokuljetus toimintayksikköjen välillä.

Tutkimus on maksutonta riippumatta siitä, osoittautuuko testitulos positiiviseksi vai ei.

Hoito on maksutonta vain silloin, jos testitulos on positiivinen, koska muuten ei ole kysymys yleisvaarallisen tartuntataudin hoidosta.

Kelan ohjeistuksen mukaan hoito on maksutonta hoito-oikeustodistuksella (mm. eurooppalainen sh-kortti).

Mikäli ei ole todistusta oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, henkilö saa testauksen ja hoidon Suomessa terveydenhuoltolain ja WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön IHR:n nojalla.

Itse maksavat henkilöt mm. au pairit

Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat hakea valtion korvausta Kelasta.