Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Katso palveluhinnastomme.

Keusoten yhtymähallitus päättää asiakasmaksuista vuosittain. Vuoden 2021 asiakasmaksuista päätettiin yhtymähallituksessa 19.1.2021. Keusoten asiakasmaksuihin tuli muutoksia 1.7.2021 alkaen asiakasmaksulain (734/1992) osittaisuudistuksen astuessa voimaan. Ohjeita täsmennettiin 28.9.2021 yhtymähallituksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta on annettu asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu tai maksu on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellinen indeksitarkistus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tehty vuonna 2018.

Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 1.1.2020 lukien. Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkistuksia vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017. Kyseiset maksut pysyvät siten ennallaan.

Asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalvelut

 • Ikääntyneiden asumispalveluissa asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain, tällöin asiakkaalle tehdään maksupäätös ajantasaisilla tulotiedoilla. Maksua tarkistetaan tarvittaessa useammin asiakkaan tulojen / maksukyvyn oleellisesti muuttuessa.
 • Korvaavaa maksupäätöstä ei kuitenkaan tehdä, jos asiakasmaksun korotus jää alle 10 €/kk

Ateriavuorokausipaketti

14,50 €, ateriavuorokausi

 • Asumispalveluyksiköt: Pellavakoti, Lehmustokoti, Pihlavistokoti, Vaahterakoti, Kaunisto, Ylähovi, (Paavola) Hoivakoti Sahanmäki, Nurmilintu asumispalvelu, Riihikoto, Kotokartano

Erikseen ostettuina prosenttia ateriavuorokausihinnasta

10 % aamupala
35 % lounas
10 % päiväkahvi
35 % päivällinen
10 % iltapala

 • Asumispalveluyksiköt: Pellavakoti, Lehmustokoti, Pihlavistokoti, Vaahterakoti, Kaunisto, Kultakehrä, Ylähovi (Paavola), Nurmilintu, Riihikoto

Osavuorokautinen palveluasuminen

17,40 €, osapäivämaksu

 • Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista osamaksuvuorokautisen asumisen palvelupakettiin kuuluvista palveluista.

Lyhytaikainen palveluasuminen

32,00 €, vuorokausimaksu

 • Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista lyhytaikaisen asumisen palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
 • Lyhytaikainen palveluasuminen ei kerrytä maksukattoa
 • Asiakas tuo mukanaan omat lääkkeensä, vaatteet, henk.koht. hygienian hoitoon tarvittavat välineet, kuten vaipat ja liikkumisen apuvälineet
 • Lyhytaikaishoidon vuorokausikohtaista asiakasmaksua peritään maksimissaan kolme kuukautta
 • Lyhytaikainen palveluasuminen voi olla myös tilapäistä kriisihoitoa

Kotiutusasuminen sekä kuntoutus- ja valmennusyksiköt

17,90 €, päivämaksu

 • Asumismaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista lyhytaikaisen asumisen palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
 • Palvelu on tarkoitettu sairaalahoidossa olleille asiakkaille, jotka eivät enää tarvitse sairaalahoitoa, mutta kotiin palatakseen tarvitsevat edelleen tukea ja kuntoutusta.

Pitkäaikainen palveluasuminen

kuukausimaksu

 • Maksut määräytyvät kotihoidon maksutaulukon mukaisesti, enintään 35 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi tuloista vähintään 164,00 euroa.
 • Asiakas maksaa palveluista käyttönsä mukaisesti:
  • o kotihoidon maksut
  • o tukipalveluiden maksut
  • o ateriapalveluiden maksut
 • Asiakasmaksut peritään tämän hinnaston mukaisesti.
 • Lisäksi asiakas maksaa vuokran

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen

Kuukausimaksu

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa.
 • Asiakasmaksu muodostuu asumisesta, hoivasta ja huolenpidosta sekä aterioista.
  • Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
  • Vuokran (lisäksi vesi ja sähkö) maksaa asiakas erikseen
  • Palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti

Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetyn asumispalvelut maksut

Erityishuoltona järjestetyn pitkäaikaisen asumisen maksut palvelutuottajittain (Keusoten omat asumisyksiköt)

Ateria, koko päivä ((2 lämmintä ateriaa ja 1-2 välipalaa)

10,40 €, päivämaksu/hlö
Asumispalveluyksiköt: Heikkilä / Nurmijärvi, Lepovilla / Hyvinkää, Neitoperho / Tuusula

Ateria, osapäivä (1 ateria ja 1-2 välipalaa)

5,20 €, päivämaksu/hlö
Asumispalveluyksiköt: Heikkilä / Nurmijärvi, Lepovilla / Hyvinkää, Neitoperho / Tuusula, Martinkaari / Hyvinkää.

1-3 lisäpalvelua

25,00 €, hlö/kk
Asumispalveluyksiköt: Heikkilä / Nurmijärvi, Lepoville / HyvinkääVähintään 4 lisäpalvelua

Vähintään 4 lisäpalvelua

35,00 €, hlö/kk
Asumispalveluyksiköt : Heikkilä / Nurmijärvi, Lepoville / Hyvinkää

 • Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet.
 • Yli 16 -vuotias asiakas voi valita kaksi lämmintä ateriaa sisältävän ateriapaketin / täysihoito tai yhden lämpimän aterian sisältävän ateriapaketin / puolihoito
 • Alle 16 -vuoriaan maksuissa ei peritä ylläpidon korvauksia aterioista.

Tilapäishoidon maksut 16 vuotta täyttäneet

Koko asumispaketti (yli 12 t), 30,00 €/vrk/hlö
Osa-asumispaketti (12 t tai vähemmän), 19,00 €/vrk/hlö
Omaishoidon tuen vapaa, 11,40 €/vrk/hlö

Muut kehityvammaisten henkilöiden maksut

Aamu- ja / tai iltapäivätoiminta toisen asteen opinnoissa, 16 vuotta täyttäneet
5,00 €, päivämaksu

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen maksut

Asiointi- ja virkistys:

 • Keusoten ja asiakkaan naapurikuntien alueelle, 18 vuotta käyttäneet asiakkaat
  – 2,00 €, omavastuu/matka
 • Keusoten ja asiakkaan naapurikuntien alueella, alle 18-vuotiaat asiakkaat
  – 1,00 €, omavastuu/matka
 • matkat Helsinkiin ja Vantaalle, 18 vuotta täyttäneet asiakkaato matkat Helsinkiin ja Vantaalle, alle 18-vuotiaat asiakkaat
  – 5,70 €, omavastuu/matka
 • muut matkat, joukkoliikenteen maksua vastaava maksu

Työmatka

 • julkisen liikenteen maksua vastaava korvaus – omavastuu/matka

Opiskelumatka

 • Kelan tukemien opiskelumatkojen omavastuuta vastaava maksu (tai pienempi julkisen liikenteen maksu) – 43,00 €, omavastuu/matka Kelan omavastuu

Vaikeavammaisten päivätoiminnan kuljetuspalvelu

 • julkisen liikenteen maksua vastaava korvaus
  kuljetukset ensisijaisesti yhteiskuljetuksina

Erityishuollon matkat

 • Ei omavastuuta

Välttämättömät matkat

 • Omaiselle maksettava km-korvaus on Kelan kilometrikorvauksen mukainen.
 • Perustellusta syystä matkat voidaan korvata taksimatkoina.

Vammaispalvelujen muut maksut

 • Leirimaksu (16 vuotta täyttäneet) koko asumispaketti 30,00 € / hlö / vrk

Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut

Pitkäaikainen palveluasuminen

Kuukausimaksu

 • Maksut määräytyvät kotihoidon maksutaulukon mukaisesti, enintään 35 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi tuloista vähintään 257,07 €/kk euroa (toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokakustannuksilla).
 • Asiakas maksaa palveluista käyttönsä mukaisesti:
  • o palvelumaksut
  • o ateriapalveluiden maksut
 • Asiakasmaksut peritään tämän hinnaston mukaisesti.
 • Lisäksi asiakas maksaa vuokran

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen

Kuukausimaksu

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi kuitenkin pitkäaikaisessa mielenterveys- ja päihdeasumispalveluissa vähintään 257,07 euroa (toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokakustannuksilla).
 • Asiakasmaksu muodostuu asumisesta, kuntoutumisen tukemisesta, huolenpidosta sekä aterioista.
  • Vuokran (lisäksi vesi ja sähkö) maksaa asiakas erikseen
  • Palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti

Ateriapalvelut

Päivä- ja työtoiminnan ateriat

5,00 €, lounas

Erikoislääkärin vastaanotto

Erikoislääkärin vastaanotto

41,20 €, käyntimaksu

 • Mm. ortopedin fysiatrin, silmälääkärin, ihotautilääkärin, päihdelääkärin tai muun erikoislääkärin vastaanottokäynnit.
 • Ei peritä alle 18-vuotiailta.

Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 50,80 euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Kotihoito

Lapsiperheiden kotipalvelun maksut:

 • 0 – 2 t – 9,50 €, käyntimaksu
 • yli 2-4 t – 16,10 €, käyntimaksu
 • yli 4-6 t – 20,60 €, käyntimaksu
 • yli 6 t – 25,20 €, käyntimaksu

Perhekoon mukaiset tilapäisen kotipalvelun maksuttomuuden ylärajat

 • Henkilömäärä 1 – tuloraja 588,00 €/kk
 • Henkilömäärä 2 – tuloraja 1084,00 €/kk
 • Henkilömäärä 3 – tuloraja 1701,00 €/kk
 • Henkilömäärä 4 – tuloraja 2103,00 €/kk
 • Henkilömäärä 5 – tuloraja 2546,00 €/kk
 • Henkilömäärä 6 – tuloraja 2924,00 €/kk
 • korotus / lisählö – 350 €/kk
 • Tilapäisen kotipalvelun käynneistä peritään kertamaksu palvelun keston mukaisesti. Käyntimaksuilla ei ole päiväkohtaista enimmäisrajaa.
 • Asiakasmaksua ei peritä luvuissa 3.1. esitetyn listauksen mukaisesti eikä:
  • perheen tulojen alittuessa jatkuvan kotihoidon kuukausimaksutaulukossa määrätyt tulorajat
  • lapsiperheiltä lastensuojelulain avohuollon tukitoimena toteutettavasta kotipalvelusta
  • jatkuvan kotihoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta

Tilapäisen kotihoidon maksut (käyntejä vähemmän kuin 4 kertaa kuukaudessa)

 • 0 – 2 t – 12,00 €, käyntimaksu
 • 2-4 t – 16,10 €, käyntimaksu
 • 4-6 t – 20,60 €, käyntimaksu
 • yli 6 t – 25,20 €, käyntimaksu

Arviointi- ja kuntoutusjakson maksu

12,00 €, päivämaksu

Päivystykselliset auttamiskäynnit

12,00 €, käyntimaksu

 • Kyseessä päivystykselliset käynnit, jotka ohjautuvat sosiaalipäivystyksen kautta (yksityinen palveluntuottaja toteuttaa)
 • Maksua ei peritä, jos auttamiskäynti toteutuu muun asiakkaalle maksullisen palvelun yhteydessä (esimerkiksi kotihoidon käynti)

Säännölliset kotihoidon maksut / Palveluasumisen maksut

kuukausimaksu

 • Kotihoidon palvelukokonaisuus voi sisältää sosiaalihuoltolain 19 § mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisen kotisairaanhoidon.
 • Kotihoito katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakkaalla on kotihoidon käyntejä kerran viikossa tai useammin.
 • Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun (1) laadun ja määrän, (2) perheen koon sekä (3) palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.
 • Kuukausimaksun suuruus määritellään oheisen taulukon mukaisesti. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista:
 • Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
 • Asiakasmaksua ei peritä luvuissa 3.1. esitettyjen listauksien mukaisesti, lukuun ottamatta maksukattoa. Kotihoidon asiakasmaksuja ei huomioida maksukatossa.

Kotihoidon etäpalvelu

 • Etäpalvelun käyntiajat sisällytetään kotihoidon maksun perustana oleviin käyntiaikoihin.

Perittävä enimmäistuntimaksu

59,00 €, tuntihinta

Kotihoidon tukipalvelut

Kotiin kuljetettu lämmin lounas

palveluntuottajan veloituksen mukainen maksu

 • sis. lounas ja kuljetus

Lounaan yhteydessä kuljetettu päivällinen / Pornainen

4,00 €, kertamaksu

Kylpypalvelu

12,00 €, kertamaksu

 • Kuljetuksen osuutta ei peritä asiakasmaksuna, vaan asiakas maksaa kuljetuksen käyttämänsä palvelun mukaisesti suoraan palvelun tuottajalle.

Kylpypalvelu kuljetuksella

17,30 €, kertamaksu

 • Maksua ei peritä asiakasmaksuna, vaan asiakas maksaa kuljetuksen käyttämänsä palvelun mukaisesti suoraan palvelun tuottajalle.

Kotiapupalvelu

10,00 €, tuntihinta

Pyykkipalvelu

6,00 €, koneellinen

Yksilökuljetus inva-autolla

16,00 €, suunta

Kuntoutus ja terapiat

Fysioterapeutin suoravastaanottokäynti

11,40 €, käyntimaksu

 • Laskutetaan enintään kolmelta käynniltä vuodessa 18 vuotta täyttäneiltä.
 • Yksilökohtainen fysioterapia perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja se toteutetaan yksittäisinä hoitokertoina.
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

Terapiakäynti

11,40 €, käyntimaksu

 • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä
 • Fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus sekä muut näihin rinnastettavat toimintakykyä ylläpitävät ja parantavat terapiat.
 • Terapiakäynti on yksilökäynti silloin, kun käyntejä 1-2 kertaa tai jos käyntejä on enemmän kuin 2, mutta hoidon sisältö eri hoitokerroilla.
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

Sarjassa annettava hoito

11,40 €, käyntimaksu

 • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä
 • Hoito perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja se toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena useita kertoja muodostaen hoitosarjan.
 • Sarjassa annettavaa hoitoa ovat lääkinnällinen kuntoutus, toimintaterapia, jalkahoito/-terapia, muut näihin rinnastettavat toimintakykyä ylläpitävät ja parantavat terapiat ja toimenpiteet.
 • Asiakasmaksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa.
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

Fysioterapia, ryhmäjakso

4,00 €, käyntimaksu

Kuljetuksen omavastuu ikäihmisten kuntoutus / suunta

3,50 € ,kuljetusmaksu

Edestakainen kuljetus 2 x 3,50 €

7,00 €, kuljetusmaksu

Kotikuntoutuksen fysioterapia

11,40 €, käyntimaksu

 • Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikön hoitokäynneistä voidaan periä erillisiä maksuja päivää kohden korkeintaan 30,90 €
 • Kotikuntoutuksen fysioterapiamaksu perintään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa. Asiakasmaksu huomioidaan maksukatossa.
 • Asiakasmaksua ei peritä luvuissa 2.1 ja 3.1 esitettyjen listauksien mukaisesti. Asiakasmaksua ei myöskään peritä jatkuvan kotihoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta.

Tehostettu kotikuntoutus

12,00 €, päivä

 • Moniammatillisen tiimin käynnit mm. fysioterapeutti, toimintaterapeutti, hoitaja tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön käynnit.

Vaativa laitoskuntoutus

16,90 €, päivä

Keusoten kuntoutuskeskuksen palvelut:

Vaativa osastokuntoutus
16,90 €, päivämaksu

Poliklinikkakäynti
20,60 €, käyntimaksu

Terapeuttikäynti
11,40 €, käyntimaksu

 • Osastokuntoutuksen asiakasmaksua ei peritä luvussa 3.1. esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joilta peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei alle 18-vuotialta peritä sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.
 • Osastokuntoutuksen asiakasmaksu peritään tulo-, laitoskuntoutuksessa olo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa

Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 50,80 euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

50,80 €, kertamaksu

 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai asumispalvelupaikasta ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön.
 • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneeltä

Lastensuojelun sijaishuolto

Perhehoito / asumispalvelu / laitoshoito

Kuukausimaksu

 • Perittävä maksu voi olla enintään 1835,20 euroa kuukaudessa. Enimmäismaksu on lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 § perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen,
 • Lapsen saadessa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja lastensuojelulain mukaisena sijais- tai jälkihuoltona taikka avohuollon tukitoimena voidaan maksua vahvistamatta periä ja nostaa elatusavut.
 • Kustannusten korvaamiseksi voidaan harkinnanvaraisesti periä maksu lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista ja saamisista. Kertaluonteiset tulot, korvaukset ja saamiset varataan kokonaan itsenäistymistä varten. Lastensuojelulain 77 § mukaan 40 prosenttia lapsen tuloista varataan itsenäistymisvaroiksi.
 • Vanhemmille voidaan määritellä maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Jos vanhempi on määrätty maksamaan elatusapua, hänelle ei määritellä asiakasmaksua, koska elatusapu peritään suoraan kunnalle.
 • Asiakasmaksu määritellään vain vanhemmille, joilla ei ole maksettavana vahvistettua elatusapua, eikä elatussopimuksen tekeminen ole mahdollista.
 • Kelan maksaessa elatustukea (elatusapu on pienempi kuin elatustuki tai sitä ei ole tulottomuuden takia vahvistettu, isyyttä ei ole vahvistettu, elatussopimusta ei ole voitu vahvistaa samaan aikaan kuin isyys tai elatusvelvollinen on laiminlyönyt vahvistetun elatusavun maksamisen) peritän elatustuki.
 • Mikäli vanhempi on työtön eikä elatusapua ole vahvistettu elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä, peritään hoidon tai palvelun kustannusten korvaukseksi työmarkkinatuen tai työttömyyspäivärahan lapsikorotus.
 • Vanhemmilta, joille ei ole vahvistettu tai saada vahvistettua elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu oheisen taulukon mukaisesti:

Nettotulot vähennysten jälkeen / Perintäprosentti
0 – 600 € / Ei perintää
601 – 800 € / 10 %
801 – 1000 € / 12 %
1001 – 1200 € / 14 %
1201 € – / 16 %

 • Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan.

Sijoitettujen lasten lukumäärä / Korotusprosentti
1 / Ei korotusta
2 / 15 %
3 / 30 %
4 / 45 %
5 tai useampia / 60 %

 • Vanhempien nettotuloista tehdään niin kutsuttu lapsivähennys kotona asuvien huollettavien lasten osalta. yhdessä asuvilta vanhemmilta vähennetään 80 euroa / huollettava kotona asuva lapsi / vanhempi. Yksin asuvalta vanhemmalta vähennetään 160 euroa / huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettavan lapsen osalta.

Liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien kuljetuspalvelujen maksut

Asiointi- ja virkistysmatkat, omavastuu

 • Matkojen omavastuu vastaa Keusoten alueen alittaman sisäisen joukkoliikenteen lipun hintaa
 • Asiakas maksaa omavastuuosuuden jokaisen taksimatkan yhteydessä. Kuntayhtymä ei peri asiakkaalta maksu
  • matkat Keusoten ja asiakkaan naapurikuntien alueella, 18 vuotta täyttäneet asiakkaat
   – 2,00 € yhden suuntainen matka
  • matkat Keusoten ja asiakkaan naapurikuntien alueella, alle 18-vuotiaat asiakkaat
   – 1, 00 € yhden suuntainen matka
  • rintamaveteraanit ja sotainvalidit
   – ei maksua

Maksukatto ja asiakasmaksun alentaminen

Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

683,00 €

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty kalenterivuosittain maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut maksutta kalenterivuoden loppuun. Maksuttomuus ei koske lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään alennettu päivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen.

Alle 18-vuotiaan maksut huomioidaan yhdessä huoltajan maksujen kanssa.

Maksukatossa huomioitavat maksut:

 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • päiväkirurgian maksut
 • sarjahoidon maksut
 • fysioterapiamaksut
 • terveysaseman lääkäri- ja hoitajakäyntien maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut

Maksut, joita ei huomioida maksukatossa:

 • hammashoidon maksuja
 • kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksuja
 • tulosidonnaisia maksuja
 • maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuella tai tapaturmavakuutuksella
 • lastensuojelun maksut
 • sairaankuljetuksen maksuja
 • lääkärintodistuksen maksuja
 • asumispalveluiden maksuja
 • yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksuja
 • käyttämättä tai perumatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • viivästyskorko ja perintäkulut

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä yksiköllisen tarve ja tilannearvion perusteella.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella.

Maksuttomat sosiaalipalvelut

Palvelun maksuttomuus koskee:

 • sotainvalideja
 • kehitysvammaisten erityishuoltoon kuuluvia palveluita, lukuun ottamatta ateria- ja ylläpitokuluja
 • vammaispalvelulain 8 § mukaista:
 • päivätoimintaa, lukuun ottamatta kuljetusta ja aterioita
 • henkilökohtaista apua
 • palveluasumiseen liittyviä erityispalveluita
 • pitkäaikaista perhehoitoa lukuun ottamatta ateria- ja ylläpitokuluja
 • rintamaveteraanien kotihoidon palveluita
 • polikliinista päihdehuoltoa
 • erityislaeissa kunnan tehtäväksi määrättyjä maksuttomia palveluita
 • maksuttomaksi säädettyjä sosiaalihuollon palveluita, mm. sosiaalityötä, sosiaaliohjausta ja sosiaalista kuntoutusta ja perhetyötä
 • asiakkaita, joilla maksajana on muu taho

Palvelualakohtaiset tarkennukset maksuttomuudesta esitetään erikseen

Maksuttomat terveyspalvelut

Palvelun maksuttomuus koskee:

 • maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvia palveluita (ks. 1.)
 • sotainvalideja
 • hengityshalvauspotilaita
 • alle 18-vuotiaita
 • rintamaveteraanien lääkärin vastaanottokäyntejä ja kuntoutusta
 • kehitysvammapoliklinikan kuntoutussuunnitelmapalveluita
 • jatkuvan kotihoidon asiakkaiden lääkärin vastaanottokäyntejä
 • diabeetikoiden ja reumapotilaiden jalkahoitoa
 • tartuntatautilain mukaista hoitoa
 • yleisen rokotusohjelman rokotuksia
 • työvoimaviranomaisen vaatimia tutkimuksia
 • kutsuntatarkastusta
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntejä/tutkimuksia joihin ei sisälly sairaanhoitoa
 • äitiys- ja lastenneuvolan käyntejä
 • perhesuunnittelukäyntejä, joihin ei sisälly sairaanhoitoa
 • isyystutkimukseen liittyviä käyntejä
 • asiakkaita, joilla on maksajana muu taho, kuten vakuutusyhtiö, varuskunta, rikosseuraamuslaitos
 • mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut
 • polikliinista päihdehuoltoa
 • päihdekuntoutujien C-hepatiittihoitoa

Palvelualakohtaiset tarkennukset maksuttomuudesta esitetään lisäksi erikseen

Omaishoito

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista perittävä asiakasmaksu

11,40 €, STM asiakasmaksutaulukko vuorokausimaksu

 • Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksu vuorokausiperusteisesti.
 • Asiakasmaksu lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
 • Maksua ei peritä, jos vapaa järjestetään sijaisomaishoidon avulla, hoidettavan kotona tai jos hoidettava on alle 16-vuotias
 • Ensisijaisesti peritään erityislain mukaan annettava palvelun asiakasmaksu, mikäli maksu on asiakkaalle edullisempi.

(Asiakasmaksulaki 6 b ja c §)

Omaishoidon sijaisapu
0 – 2 t – 9,50 €, käyntimaksu
2 – 4 t – 16,10 €, käyntimaksu
4 – 6 t – 20,60 €, käyntimaksu
yli 6 t – 25,20 €, käyntimaksu

Perhehoito

Osavuorokautinen perhehoito asiakkaan luona

11,00 €, kerta

 • Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan
 • Maksua noudatetaan myös perhehoidon tuntihoidossa (enintään 3 h / kerta)

Lyhytaikainen perhehoito asiakkaan luona

22,00 €, vuorokausi

 • Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan.

Osavuorokautinen perhehoito perhehoitajan luona

16,00 €, kerta

 • Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan. Asiakasmaksu sisältää myös ateriat ja muun ylläpidon.
 • Maksua noudatetaan myös perhehoidon tuntihoidossa (enintään 3 h / kerta, ei sis. aterioita)

Lyhytaikainen perhehoito perhehoitajan luona

32,00 €, vuorokausi

 • Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan. Asiakasmaksu sisältää myös ateriat ja muun ylläpidon.

Pitkäaikainen perhehoito

kuukausimaksu

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa.
 • Perhehoidon kuukausimaksua maksavalta asiakkaalta ei peritä samanaikaisesti muita lyhytaikaisen sosiaalihuollon palveluiden maksuja, kuten päivätoiminnan ateriamaksuja.
 • Alle 16-vuotiaalta peritään maksukyvyn mukainen asiakasmaksu. Sosiaaliturvaetuudet, kuten elatusapu, lapsilisä, vammaistuki peritään harkinnan mukaan ylläpidon korvaukseksi.

Erityispalveluna järjestetty perhehoito

Kehitysvammaisten erityishuoltona ja vammaispalvelulain perusteella järjestetystä perhehoidosta voidaan periä maksut ylläpidosta, kuten ravinnosta ja asumisesta sekä muista asiakkaan käyttämistä palveluista (mm. vaatehuolto, sauna) ja tarvikkeista (esim. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet). Perhehoidon ylläpitomaksuna voidaan periä enintään perhehoitajan saaman kulukorvauksen mukainen summa.

Osavuorokautinen perhehoito

11,40 €, osapäivämaksu

 • Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa järjestetystä perhehoidosta.
 • Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet
 • Asiakasmaksu peritään vain yli 16-vuotiailta.

Lyhytaikainen perhehoito, yli 16-vuotiaat

22,80 €, päivämaksu

Lyhtyaikainen perhehoito, alle 16-vuotiaat

 • Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa järjestetystä perhehoidosta.
 • Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet.

Pitkäaikainen perhehoito

Kuukausimaksu

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa.
 • Perhehoidon kuukausimaksua maksavalta asiakkaalta ei peritä samanaikaisesti muita lyhytaikaisen sosiaalihuollon palveluiden maksuja, kuten päivätoiminnan ateriamaksuja.
 • Alle 16-vuotiaalta peritään maksukyvyn mukainen asiakasmaksu. Sosiaaliturvaetuudet, kuten elatusapu, lapsilisä, vammaistuki peritään harkinnan mukaan ylläpidon korvaukseksi.
 • Erityishuollon asiakkaiden maksut määräytyvät kohdan Erityispalveluna järjestetty perhehoito mukaan.

Päivä- ja työtoiminta

Päivätoiminta

17,90 €, osapäivämaksu

 • Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista päivätoiminnan palvelupakettiin kuuluvista palveluista
 • Kuljetuspalvelun käytöstä peritään julkisen liikenteen maksu.
 • Asiakasmaksua ei peritä:
  • kehitysvammaisilta, jotka saavat palvelun erityishuoltona kehitysvammalain perusteella. Myös kuljetus on asiakkaille maksutonta. Mikäli asiakkaat syövät päivätoimintakeskuksessa, ateriamaksu peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti
  • vammaisilta, jotka saavat palvelun vammaispalvelulain perusteella. Kuljetuksesta peritään julkisen liikenteen maksu. Mikäli asiakkaat syövät päivätoimintakeskuksessa, ateriamaksu peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti

Työtoiminta

 • Työtoiminnasta ei peritä erillistä asiakasmaksua.
 • Mikäli asiakkaat syövät toimintakeskuksessa, atriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti
 • Kuljetuspalvelun käytöstä peritään julkisen liikenteen maksu, lukuun ottamatta kehitysvammaisia, joille erityishuollon matkat ovat maksuttomia.

Sairaalat

Lyhytaikainen laitoshoito

48,90 €, päivämaksu

Maksukaton täyttymisen jälkeinen maksu

22,50 €, päivämaksu

Asiakasmaksua ei peritä luvussa 3.1. esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joilta peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei alle 18-vuotialta peritä sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.

Asiakasmaksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.

Pitkäaikainen laitoshoito (sairaalaosastot)

Kuukausimaksu

Pitkäaikaisen laitoshoidon (sairaalaosastot) maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, jos laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.

Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.

Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7c §:n 1 momentissa säädetään.

Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa.

Asiakasmaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt sairaalassa tai sen toimintayksikössä kalenterivuodessa yli seitsemän.

Kotisairaalan poliklinikkakäynti

11,40 €, käyntimaksu

Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottokäynti kotisairaalan poliklinikalla.

Kotisairaalan lääkärin / hammaslääkärin kotikäynti

18,90 €, käyntimaksu

Kotisairaalan muun terveydenhuollon ammattihenkilön kotikäynti

12,00 €, käyntimaksu

Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama kotikäynti. Mikäli asiakas kuuluu jatkuvan tai säännöllisen kotisairaanhoidon tai asumispalvelun piiriin, maksua kotikäynnistä ei peritä.

Samalta vuorokaudelta laskutetaan korkeintaan 36,00 €.

Sosiaalihuollon laitoshoidon maksut

Pitkäaikainen sosiaalihuollon mukainen laitoshoito

Kuukausimaksu

 • Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa.

Lyhytaikainen laitoshoito

48,90 €, hoitopäivä

 • Tähkän arviointijakso
 • myös ostopalveluiden osalta asiakasmaksu laskutetaan kuntayhtymästä

Lyhytaikainen / Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Ridasjärvi

38,80 €, hoitopäivä

Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton täyttymisen jälkeen

22,50 €, hoitopäivä

Ikäihmisten tilapäinen kriisiasuminen

32,00 €, vuorokausi

 • tilapäinen kriisiasuminen voidaan toteuttaa joko
  • lyhytaikaisessa ikäihmisten perhehoidossa hoitajan kotona tai
  • ikäihmisten perhekodissa tai
  • yksityisen palvelutuottajan tehostetussa palveluasumisessa
  • oman tuotannon palveluasumisyksikössä tai laitoshoidossa

Päivä- ja yöhoidon maksu

22,50 €, päivä tai yö

 • Sosiaalihuollon laitospalvelulla tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa tarjoavassa toimintayksikössä.
 • Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista lyhytaikaisen laitoshoidon palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
 • maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivältä 22,50 euroa.
 • Asiakasmaksu ei peritä luvussa 3.1. esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joilta peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei peritä sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.

Pitkäaikainen laitoshoito

Kuukausimaksu

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
 • Maksu saa olla Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaan enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
 • Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin Asiakasmaksulain 7 c §:n 1 momentissa säädetään.
 • Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa.

Sosiaalisen kuntoutuksen maksut

Ikäihmisten päiväkeskustoiminnan maksut

Koko päivä + kuljetus

25,00 €, kerta

Koko päivä ilman kuljetusta

19,00 €, kerta

Osapäivä + lounas, sisältää kuljetuksen

17,00 €, kerta

Osapäivä + lounas, ilman kuljetusta

12,00 €, kerta

Etäpäivätoiminta

4,00 €, kerta (45 min.)

 • Kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille etäpäivätoiminta on maksuton lisäpalvelu. Päivätoiminnan palveluaikaa ei sisällytetä kotihoidon maksun perusteena oleviin käyntiaikoihin

Kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan ateriamaksut

5,00 €, ateria
Toimintakeskus Kettunen / Tuusula, Toimintakeskus Askare / Hyvinkää, Monipalvelukeskus Woimala / Nurmijärvi, Työ- ja päivätoiminta Himmeli / Järvenpää, Työ- ja päivätoiminta Mesikämmen / Mäntsälä

Suun terveydenhuolto

Perusmaksu, suuhygienistin vastaanotto

10,20 €, käyntimaksu

Perusmaksu, hammaslääkärin vastaanotto

13,10 €, käyntimaksu

Perusmaksu, erikoishammaslääkärin vastaanotto

19,20 €, käyntimaksu

Kuvantamistutkimus, hammaskuva

8,40 €, käyntimaksu

Kuvantamistutkimus, panoraamaröntgen

18,90 €, käyntimaksu

Ehkäisevä hoito

8,40 €, käyntimaksu

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoidosta/toimenpide

Vaativuusluokka:

 • 0 – 2 – 8,40 €, käyntimaksu
 • 3 – 4 – 18,90 €, käyntimaksu
 • 5 – 7 – 37,50 €, käyntimaksu
 • 8 – 10 – 54,90 €, käyntimaksu
 • 11 – tai sitä suurempi vaativuusluokka – 77,00 €, käyntimaksu

Proteettiset toimenpiteet

 • proteesin pohjaus – 54,90 €, käyntimaksu
 • proteesin korjaus – 37,50 €, käyntimaksu
 • akryyliosa- ja kokoproteesi – 183,50 €, käyntimaksu
 • kruunut ja sillat / hammas – 183,50 €, käyntimaksu
 • rankaproteesi – 222,70 €, käyntimaksu

Hammaslääkärin kotikäynti

18,90 €, käyntimaksu

Muun suun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama kotikäynti

12,00 €, käyntimaksu

Erikoismateriaalit

Voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Oikomislaitteet

Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina 18-vuotiailta ja vanhemmilta, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle

Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta.

Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 50,80 euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Asiakasmaksua ei peritä seuraavilta asiakasryhmiltä:

 • Alle 18-vuotiailta
 • Julkisessa laitoshoidossa olevilta
 • Varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä
 • Vangeilta, pidätetyiltä
 • Henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai joilla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, maksuton hoito koskee koko suun terveydenhuollon perusterveydenhuollon piiriin kuuluvia palveluja kuten hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, protetiikan kliiniset ja hammastekniset työt sekä käyntimaksut.

Terveyskeskuslääkärin vastaanottopalvelut

Terveyskeskuslääkärin vastaanotto

20,60 €, käyntimaksu

Terveyskeskuslääkärin etävastaanotto

17,30 €, käyntimaksu

 • Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä 18 vuotta täyttäneiltä. Maksukatto kalenterivuodessa on 683,00 €. Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä, minkä jälkeen palvelu on maksutonta kalenterivuoden loppuun.
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus)

Terveyskeskuslääkärin päivystysvastaanotto

28,30 €, käyntimaksu

Terveyskeskuslääkärin etänä suoritettu päivystysvastaanotto

17,30 €, käyntimaksu

 • Arkisin klo 20-08, la-su ja pyhäpäivät
 • Peritään jokaiselta akuuttivastaanottokäynniltä 18 vuotta täyttäneiltä, jollei asiakkaalla ole vapaakorttia
 • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus)

Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 50,80 euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Yleiset maksut

Lääkärintodistukset ja lausunnot

Lääkärintodistus- ja lausunto

50,80 €, kertamaksu

Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu. Maksulliset lääkärintodistukset ja -lausunnot:

 • Terveyttä, soveltuvuutta ja suorituskykyä koskevat todistukset, jotka eivät liity sairauden hoitoon (T-todistus), esim. todistus virkaan nimittämistä, vakuutta tai harrastusta varten
 • vapaamuotoiset lausunnot
 • edunvalvontavaltuutusta varten asiakkaalle itselleen annettavat todistukset
 • Muun tahon tilaamat ja maksamat selvitykset, esim. Kela
 • E-lausunnot vakuutusyhtiölle

Asiakkaan hoitoon liittyvästä todistuksesta ei peritä maksua. Maksuttomat lääkärintodistukset ja -lausunnot:

 • Suppea todistus (A-todistus) – sairauden, vian tai vamman toteaminen, pelkkä diagnoosi
 • Laaja todistus (B-todistus) – pitkäaikainen sairaus, työkyvyttömyys, invaliditeetti sekä näiden johdosta oikeus sosiaaliturvaetuuksiin
 • Etuuden hakemista varten annettava todistus (C-todistus) – silloin kun todistus liittyy hoitoon
 • Edunvalvontaa varten annettava todistus holhousviranomaiselle tai tuomioistuimelle näiden pyynnöstä (Holhouslaki 90 §)
 • Todistus kuolleena syntyneestä, kuolintodistus, lupa hautaamiseen ja kuolinselvitys annetaan maksutta.
 • Alle 18-vuotiaille ja opiskelijoille annettavat maksuttomat todistukset ja -lausunnot:
 • Poissaoloa varten annettavat todistukset sairaudesta, vammasta tai raskaudesta
 • Nuorison terveystodistus, myös silloin kun se annetaan ajokortin hankkimista varten
 • Opiskelua varten opiskeluterveydenhuollossa kirjoitettu lausunto/todistus
 • Koululaisille annettavat todistukset
 • Muut todistukset ja lausunnot kuten yllä.

Lääkärintodistus ajokorttia varten

61,00 €, kertamaksu

Nuorison terveystodistus on maksuton ajokorttia hankkivalle nuorelle.

Muut maksut

CD-maksu

20,00 €, kertamaksu

Asiakkaan omaan käyttöön pyytämät CD-kopiot esim. silmänpohjakuvista / kuvantamistutkimuksista.

Kopio- / tulostemaksu

A4-kokoinen sivu, 1,00 €, kertamaksu

A3-kokoinen sivu, 2,00 €, kertamaksu

Maksu peritään asiakkaan pyytämästä potilasasiakirjan ja asiakasrekisterin kopiosta / tulosteesta. Kopiointi / tulostus on maksuton kerran kalenterivuoden aikana. Erityisiä toimenpiteitä vaativa asiakirjapyyntö: kopion hinta sekä lisäksi 50,00 € jokaiselta tiedon keruuseen liittyvältä alkavalta tunnilta.

Muut kuin Suomessa asuvat henkilöt

Peritään kansainvälisen sopimuksen mukaan määräytyvä maksu tai palvelun tuottamisesta aiheutuneen kustannuksen suuruinen maksu.

Alle 18-vuotiailta lapsilta ja nuorilta sekä äitiys- ja lastenneuvolapalveluista ns. paperittomilta henkilöiltä peritään asiakasmaksut terveydenhuollon palveluista kuten kuntalaisilta.

Yleisvaarallinen tartuntatauti mm. korona

Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia mm. tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet.

Maksuttomuus ei koske matkoja terveydenhuollon toimintayksikköön, jotka korvataan sairausvakuutuslain nojalla pl. mahdollinen siirtokuljetus toimintayksikköjen välillä.

Koronavirus on määritelty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Tutkimus on maksutonta riippumatta siitä, osoittautuuko testitulos positiiviseksi vai ei. Hoito on maksutonta vain silloin, jos testitulos on positiivinen, koska muuten ei ole kysymys yleisvaarallisen tartuntataudin hoidosta.

Kelan ohjeistuksen mukaan hoito on maksutonta hoito-oikeustodistuksella (mm. eurooppalainen sh-kortti). Mikäli ei ole todistusta oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, henkilö saa koronatestauksen ja hoidon Suomessa terveydenhuoltolain ja WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön IHR:n nojalla.

Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat hakea valtion korvausta Kelasta.