Siirry sisältöön

Omavalvonta ja valvonta

Omavalvonnalla ja valvonnalla varmistetaan palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja asiakkaiden yhdenvertaisuus.

Kuvassa sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton käytävä.

Meillä Keusotessa on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä vastuu varmistaa omavalvonnalla, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia ja että palvelujen käyttäjien oikeudet sekä palvelujen järjestäjien ja tuottajien lakisääteiset velvollisuudet toteutuvat. Omavalvonnalla on erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Omavalvonnalla varmistamme, että palveluja tuottavalla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia laadukkaista ja asiakas- ja potilasturvallisista palveluista.

Toteutamme omavalvontaa itse omassa palvelutuotannossamme ja yksityiset palveluntuottajat toteuttavat sitä omissa palveluyksiköissään. Omavalvonnalla varmistetaan, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten sekä palveluntuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset. Omavalvonta perustuu riskien arviointiin, jossa palveluyksiköt arvioivat palvelujen ja palveluprosessien riskejä monipuolisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden ja asiakkaan saman palvelun laadun näkökulmasta. Tarkoituksena on, että asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Vastaamme järjestämisvastuullamme olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajien ohjauksesta ja valvonnasta. Palveluntuottajien ohjaus- ja valvontavastuu koskee niin omaa palvelutuotantoa kuin muualta ostettua tai palvelusetelillä järjestettyä yksityistä palvelutuotantoa sekä niiden alihankkijoita. Ohjauksen ja valvonnan tarkoitus on edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ennaltaehkäisemällä epäasianmukaisia hoito- ja toimintakäytäntöjä ja puuttumalla säädösten vastaiseen tai muutoin virheelliseen menettelyyn tai laiminlyönteihin. Toteutamme palveluntuottajien ohjausta ja valvontaa monilla eri tavoilla. Valvonta perustuu vuorovaikutukselliseen, kannustavaan ja kehittämismyönteiseen toimintatapaan, joka ennaltaehkäisee mahdollisia riskejä ja tukee palvelujen kehittämistä.

Olemme laatineet Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle omavalvontaohjelman, jossa kuvataan sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontavastuun toteuttaminen niin järjestäjänä kuin tuottajana. Aluehallitus on hyväksynyt omavalvontaohjelman. Omavalvontaohjelman liitteenä ovat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen omavalvontaohjelma, laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma ja palveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmat. Omavalvontaohjelman toteutumisesta raportoitiin vuoden 2023 osalta kaksi kertaa vuodessa aluehallitukselle. Vuonna 2024 omavalvontaohjelman raportointi toteutetaan neljän kuukauden välein. Omavalvontaohjelman raportit on luettavissa Laadun ja omavalvonnan raportointi-sivulla.