Siirry sisältöön

Palveluseteli

Palvelusetelit ovat vaihtoehto omalle palvelutuotannolle ja niiden avulla on tarkoitus täydentää Keusoten omaa palvelutuotantoa.

Palveluseteli on vaihtoehto Keusoten omalle palvelutuotannolle.

Keusote määrittelee palveluseteleille arvon sekä hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita setelillä voi ostaa. Palvelusetelin myöntäminen edellyttää aina palvelutarpeen arvioinnin tekemistä.

Palvelusetelin avulla voi hankkia Keusoten määrittelemiä palveluja palvelusetelitoimintaan hyväksytyiltä yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusuunnitelman mukaisesti. Hyväksytyt palveluntuottajat löytyy Palse.fi-portaalista.

Palveluseteli on käytössä:

 • Kotiapupalvelussa
 • Omaishoidon lakisääteisessä vapaassa
 • Säännöllisessä kotihoidossa
 • Vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa
 • Ikäihmisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa
 • Ikäihmisten yhteisöllisessä asumisessa
 • Lääkärin vastaanottopalvelut

Tulossa olevia palveluseteleitä:

 • Ateriapalvelu
 • Tilapäinen kotihoito

Lisätietoa seteleistä löytyy alta

Kotiapupalvelu

Palveluseteli on tarkoitettu pääsääntöisesti ikääntyneille henkilöille.

Kotiapupalvelun palvelusetelillä voidaan myöntää vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelua. Mikäli tarve on ainoastaan siivoamiseen, nämä asiakkaat ohjataan pääsääntöisesti ostamaan palvelu yksityisesti yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Asiakkaan tulee täyttää palvelulle asetetut myöntämisen perusteet.

Kotiapupalvelun palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa. Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia kotiapupalvelun palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Ateriapalvelu

Palveluseteli on tarkoitettu pääsääntöisesti ikääntyneille henkilöille.

Ateriapalveluna myönnetään kotiin kuljetettu ateria, joka ei sisällä leipää ja maitoa tai vaihtoehtona tuorepakastettu ateria. Kotiin kuljetettujen aterioiden tilausmäärä tulee olla vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) ateriaa viikossa henkilöä kohden. Asiakkaan tulee täyttää palvelulle asetetut myöntämisen perusteet.

Ateriapalvelun palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa. Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia ateriapalvelun palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Omaishoidon lakisääteinen vapaa

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolle on tehty päätös omaishoidon tuesta ja siihen perustuva omaishoitosopimus omaishoitajan ja kuntayhtymän kanssa.

Palveluseteli voidaan myöntää myös muun omaishoidon tueksi tarveharkinnan ja määrärahojen puitteissa silloin kun omaishoitajan antama hoito ja huolenpito on päivittäin sitovaa ja omaistaan hoitavan tehtävät on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, mutta hoitaja ei halua tehdä sopimusta omaishoidon tuesta.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestään hoidettavalle palvelusetelillä

 • ympärivuorokautisessa asumispalvelussa,
 • lyhytaikaisessa laitoshoidossa,
 • kotiin annettavana hoidon ja hoivan palveluna.
 • Omaishoitajan lakisääteiset vapaat voidaan toteuttaa myös yhdistelemällä yllä olevia järjestämistapoja.

 Palveluseteleitä voidaan myöntää omaishoidon lakisääteistä vapaata varten enintään kolme (3 kpl) kuukautta kohden ja 36 kpl kalenterivuotta kohden. Palvelusetelit on käytettävissä niiden kertymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa,

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia kotiapupalvelun palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Säännöllinen kotihoito

Säännöllinen kotihoito on ikäihmisten kotiin vietävää hoivan- ja hoidon apua.

Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää aina palvelutarpeen arviointia. Palvelutarpeen arviointi ja palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään ARKI-tiimin arviointijaksolla. Asiakkaan tulee täyttää kotihoidon myöntämisperusteet.

Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin käyttäjälle muodostuu aina omavastuuosuus, joka muodostuu palveluntuottajan tuntihinta miinus tulosidonnaisen setelin arvo.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteliin ei kuulu kotihoidon lääkäripalvelut eikä lääkkeiden koneellinen annospussijakelu. Asiakas maksaa lääkäripalvelut ja apteekin koneellisen annospussijakelun itse. Lääkäripalvelut asiakas voi hoitaa terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman kautta. Lääkkeiden koneellisen annospussijakelun, asiakas ostaa itse valitsemastaan apteekista.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa:

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Laskurin avulla voit arvioida palvelusetelin arvon ja omavastuuosuuden.

Tilapäinen kotihoito

Tilapäinen kotihoito on määräaikaista, enintään 4 viikkoa kestävää palvelua. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jonka toimintakyky on väliaikaisesti heikentynyt ja hoidon tarve on tilapäistä, eikä asiakas kykene asioimaan Keusoten avopalveluissa itsenäisesti tai saattajan turvin. Lisäksi hoidon toteuttaminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä.

Asiakkaan tulee täyttää tilapäisen kotihoidon myöntämisen perusteet.

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa:

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

Palveluseteli on suunnattu niille henkilöille, joille on jo myönnetty henkilökohtaista apua vammaispalveluista. Palveluseteliasiakkaalla tulee olla henkilökohtaisen avun tarpeen lisäksi mahdollisuus käyttää Palse.fi -palvelusetelijärjestelmää sekä kyky seurata hänelle myönnetyn saldon riittävyyttä.

Palvelusetelillä tuotettava henkilökohtaisen avun palvelu on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetty sosiaali- ja terveyspalvelu. Asiakas ei maksa palvelusta asiakasmaksua, omavastuuta eikä palveluntuottaja saa periä asiakkaalta henkilökohtaisen avun palvelusta lisämaksua. 

Vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa on käytössä palveluseteli sääntökirja, joka sisältää kaksi osaa

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluntuottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautisen palveluasumisen tulosidonnainen palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja palveluasuminen on todettu riittämättömiksi. Asiakas täyttää kulloinkin voimassa olevat Keusoten kuntayhtymän myöntämisperusteet.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen. Tuloina huomioidaan asiakasmaksulain 10 b mukaiset tulot.

Palvelusetelillä katetaan

 • palvelumaksua (hoito / hoiva, tukipalvelut)
 • ateriamaksua

Asiakas maksaa itse

 • vuokran
 • lääkkeet
 • muut kulut (esim. vähäiset terveydenhuoltomenot, hygieniamenot, parturi/kampaaja/jalkahoidon maksut, matkakustannukset, saattajan maksun, sanomalehden tilausmaksut, vaatemenot ja harrastustoiminnan menot)
 • sekä omavastuuosuuden, joka muodostuu palveluntuottajan perimän ateriamaksun ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista vähennettynä palvelusetelin arvo

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelissä on käytössä palveluseteli sääntökirja, joka sisältää kaksi osaa 

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluntuottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Ikäihmisten yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisen asumisen tulosidonnainen palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, kun asiakas ei pysty asumaan omassa kodissaan avopalvelujen turvin ja hän hyötyy tuetummasta asumisesta. Hänellä ei ole säännöllistä yöhoidon tarvetta. Asiakas täyttää kulloinkin voimassa olevat Keusoten kuntayhtymän myöntämisperusteet.

Yhteisöllisen asumisen palveluseteli on tulosidonnainen. Tuloina huomioidaan asiakasmaksulain 10 b mukaiset tulot.

Palvelusetelillä katetaan

 • hoitoa ja hoivaa
 • ateriamaksua

Asiakas maksaa itse

 • vuokran
 • lääkkeet
 • muut kulut (esim. terveydenhuoltomenot, hygieniamenot, parturi/kampaaja/jalkahoidon maksut, matkakustannukset, saattajan maksun, sanomalehden tilausmaksut, puhelimen ja esim. laajakaistan käyttömenot, vaatemenot ja harrastustoiminnan menot)
 • omavastuuosuuden, joka muodostuu palveluntuottajan perimän hoidon, hoivan ja aterioiden kokonaiskustannuksista, vähennettynä tulosidonnaisen palvelusetelin arvolla

Yhteisöllisen asumisen palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa, jotka ovat

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia yhteisöllisen asumisen palveluntuottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Lääkärin vastaanottopalvelut

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, kun hänen todetaan tarvitsevan lääkärin läsnävastaanotolla toteutettavaa hoitoa viikon sisään eikä vastaanottoaikaa ole antaa Keusoten terveysasemille. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina Keusoten ammattilaisen arviota hoidon tarpeesta.  

Asiakkaana sinun ei tarvitse erikseen hakea tai pyytää palveluseteliä. Se myönnetään sinulle tarvittaessa hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä. Kun olet saanut palvelusetelin, voit itse valita, miltä palveluntarjoajalta hankit palvelun. Palveluseteli on voimassa 14 vuorokautta sen myöntämisessä. 

Palveluseteli kattaa yhden lääkärin vastaanottokäynnin tutkimuksineen. Palvelusetelissä ei ole käytössä omavastuuosuutta. Yli 18-vuotiailta Keusote perii normaalin lääkärin vastaanottokäyntimaksun 20,90 e. 

Näin käytät palveluseteliä

Kun olet saanut palvelusetelin, kirjaudu palse.fi-verkkopalveluun. Palvelun käyttö on maksutonta eikä siihen tarvitse rekisteröityä. 

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, DigiID:lla tai varmennekortilla. Ulkomaalaiset voivat tunnistautua yhteiseurooppalaisella tunnistautumisella tai Finnish Authenticator -sovelluksen avulla. 

Palvelusta näet palvelusetelisi tiedot ja käytettävissä olevat palveluntarjoajat. Tee ajanvaraus suoraan valitsemasi lääkäriaseman ajanvarauksesta. 

Puolesta-asiointi

Palse.fi-verkkopalvelussa voi asioida myös toisen henkilön puolesta. Puolesta-asiointi edellyttää voimassa olevaa Suomi.fi-valtuutusta. Kirjaudu ensin sisään palveluun ja valitse tämän jälkeen kohta Puolesta asiointiin

Lisätietoja Palse.fi-verkkoasioinnista Usein kysyttyjen kysymysten palstalta (palse.fi)..

Lisätietoja puolesta-asioinnin Suomi.fi-valtuutuksesta (suomi.fi).