Siirry sisältöön

Keusoten Hyte-verkosto (ent. Keusoten Hyte-Allianssi kumppanuusmalli)

Olemme Keusotessa tiivistäneet yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Olemme Keusotessa tiivistäneet yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi. Etsimme järjestöistä yhdyshenkilöitä Keusoten palvelualueiden toimijoille vastinpariksi keväästä 2022 alkaen. Keski-Uudenmaan järjestötoimija, tule sinäkin mukaan tuomaan esille järjestönne osaamista kuntien asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi!

Järjestölähtöisen toiminnan tulee olla sitä tarvitsevien ulottuvilla helposti. Keusoten on palveluiden järjestäjänä huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat palveluohjauksen yhteydessä tietoa alueen järjestölähtöisestä toiminnasta. Monitoimijainen yhdessä tekeminen lisää myös järjestöjen sekä muiden toimijoiden tietoisuutta alueella tarjolla olevasta toiminnasta ja auttaa myös heitä ohjaamaan asukkaita sopivan tuen piiriin. Lisäksi on tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus itsenäisesti etsiä tarvitsemaansa tietoa järjestö- ja muusta terveyden edistämisen toiminnasta myös Keusoten verkkosivuilta. Järjestöt ovat tärkeitä toimijoita hyvinvoinnin edistäjänä.

Yhteistyöhanke (HYTE-allianssi nykyisin Keusoten Hyte-verkosto) sai STM:ltä rahoitusta vuosille 2020-2021. Hankkeessa on kuvattu ennaltaehkäisyn näkökulmasta asukaspolkuja, joissa olemme kuvanneet järjestöjen erityisosaamista. HYTE-allianssi-hankkeen tarkoituksena oli pyrkiä tunnistamaan alueen sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä niiden tekemä työ ja vahvistaa yhteistyötä ja tietoa muiden toimijoiden, kuntien ja Keusoten välillä. Yhteistyöllä terveyden edistämiseen liittyvä toiminta saadaan lähemmäs asukkaita. Hanketyöskentelyssä oli mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita. Vaikka hanke päättyi 2021 vuoden lopussa, jatkamme yhteistyön tiivistämistä edelleen.

Keusoten Hyte-verkosto (ent. Hyte-allianssi kumppanuusmalli)

Monialaisella yhteistoiminnalla hyvinvointialueemme asukas saa oikea-aikaista palvelua oikeassa paikassa, oikean ajan. Palvelutehtävämme on tukea ja parantaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Keusoten Hyte-verkoston palvelukonsepti on luotu avoimessa yhteistyössä ja tasavertaisina kumppaneina kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteiskehittäminen on alueellista toimintakulttuuria, jossa innovointi ja nopeat kokeilut ovat mahdollisia. Tavoitteena on kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palveluiden kehittäminen.

Yhdessä sovitut toimintatavat: Järjestöjen yhteistyö on vakioitu Keusoten palveluprosesseihin, kunnat tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä omilla palveluillaan, järjestöt tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä omalla toiminnallaan, sopimukset. Yhteistyö ja kehittäminen: Säännölliset yhteistyötapaamiset -vuoropuhelua, erilliset ilmiötyöpajat teeman ympärillä, mukana alusta saakka - konkreettisia toimintoja, viestintäsuunnitelma -reaaliaikainen tiedonjakaminen, yhteistyötoiminnan palautteen seuranta -järjestöneuvottelukunta?. Yhdyshenkilöt: Keusoten yhdyshenkilöt listattu Allianssi-nettisivuilla, järjestöjen yhdyshenkilöt omilla nettisivuilla, kuntien yhdyshenkilöt omalla nettisivullaan. Kohtaamispaikat: -Tarjoamme tilojamme maksutta järjestöjen käyttöön. Selvitystyö Keusotessa alkaa keväällä 2022, -järjestöt tutustuvat tiloihin ja siihen koskeviin ohjeisiin ja toimii niiden mukaan.

Kokousaikataulujen vuosikello

 • Järjestöneuvottelukunta 19.2.2024
 • Järjestöneuvottelukunta 18.3.2024
 • Uusi toimintamalli, aikataulutus 18.4.2024 / Keusoten Hyte-verkosto
 • Järjestöneuvottelukunta 22.4.2024
 • Järjestöneuvottelukunta 20.5.2024
 • Verkostoituminen 29.5.2024 / Keusoten Hyte-verkosto laajennettu

Hyte-verkosto

Hyte-verkostossa on mukana Keusoten palvelualueiden edustajat sekä järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri.

Työpajat

Työpajoissa on mukana Keusoten, kuntien ja seurakuntien työntekijöitä sekä järjestöjen edustajia työpajan aiheesta riippuen.

Teemaverkostojen ilmiötyöpajat

Järjestöneuvottelukunnan eri teemaverkostojen ympärille kutsutaan mukaan Keusoten, kuntien ja seurakuntien edustajat miettimään yhdessä uusia toimintamalleja asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Keusoten Hyte-verkostossa mukana olevat toimijat

Mukana on myös edustajia Keusoten palveluista, alueen kunnista sekä ev.lut seurakunnista.

Keusoten vastinparit

Mikäli sinulla on kysyttävää Keusoten palveluista tai haluaisit aloittaa yhteistyön, voit olla yhteydessä Keusoten vastinpareihin.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi

 • Avopalvelut – hoitotyön esimies Arja Puputti-Rantsi ja johtava asiantuntija Leena Kurki-Kangas
 • Kuntoutuspalvelut – koordinoiva esimies Ilona Lahti ja johtava asiantuntija Leena Kurki-Kangas
 • Sairaalapalvelut ja kotona asumisen palveluiden lääketieteellinen tuki – koordinoiva esimies Teija Malassu ja johtava asiantuntija Leena Kurki-Kangas
 • Kliiniset tukipalvelut (mm. apteekki) – asiakkuuspäällikkö Miia Seistilä-Kyle
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut – johtava asiantuntija Kimmo Mäkelä
 • Kotona asumisen palvelut – koordinoiva esimies Marjaana Siponen ja asiantuntija Anu Timonen
 • Ikäihmisten palvelut, ympärivuorokautiset palvelut – johtava asiantuntija Marjo Liimatainen
 • Lastensuojelun avohuolto ja sijaishuollon palvelut – Johtava asiantuntija Mira Ropponen ja erityissosiaaliohjaaja Riikka Rask
 • Perhekeskuspalvelut – erityisasiantuntija Mirva Illi-Lampio
 • Vammaispalvelut – johtava asiantuntija Katja Vuori
 • Asiakasohjaus – erityisasiantuntija Eija Mansnerus, varalla asiakasohjauksen päällikkö Leena Säkäjärvi
 • ICT-toiminta – ICT-kehittämispäällikkö Jussi Niemi
 • Sähköinen omahoito ja asiointi hyte-työssä – erityisasiantuntija Katri Patronen
 • Järjestöjen ja Keusoten yhteinen hyte-viestintä – erityisasiantuntija Laura Busi

Järjestöneuvottelukunta

Järjestöneuvottelukunta on kolmannen sektorin toimijoiden yhteenliittymä sekä kuntien ja hyvinvointialueen ammattitaitoinen ja luotettava kumppani, joka tukee alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Järjestöneuvottelukunta

 • Lisää läpinäkyvyyttä ja demokratiaa.
 • Tuo hyvinvointialueen päätöksentekoon asukkaiden ja kolmannen sektorin tunnistamia hiljaisia signaaleja ja järjestöjen kokoamaa tietoa.
 • Vaikuttaa alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen ja sen oikeudenmukaiseen jakautumiseen.
 • Välittää koordinoidusti viestiä järjestöjen ja järjestöjen kohderyhmien asioista Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja alueen kuntiin.
 • Toimii yhdyspintana järjestöjen, hyvinvointialueen ja kuntien välillä

Hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt neuvottelevat

 • Vuosittain hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta (Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja –kertomus) ja
 • Valtuustokausittain järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen periaatteista ja työnjaosta osana Hyte-allianssi kumppanuusmallia.

Järjestöneuvottelukunta JNK nimeää alueellisen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän järjestöedustajat.

Järjestö- ja yhdistystoiminta

Erilaisia järjestöjä on alueella yhteensä 2500, joista jäsenenä on Hyvinkään Yhdistyksillä ja Yhdistysverkostolla yhteensä n.100 sote-järjestöä. Lisäksi alueella on paljon yhdistyksiä, jotka eivät ole kummankaan jäseniä. Yhteistyötä tehdään tällä hetkellä tiiviisti järjestöjenjärjestöjen sekä paikallisten sote-järjestöjen kanssa (mm. Allianssi-hankkeessa). Tapaamisten kautta verkostoidutaan, varmistetaan tiedonkulku sekä vahvistetaan vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Keusoten sisäistä järjestöyhteistyöverkostoa pyritään selkeyttämään ja ohjaamaan paremmin asukkaita myös järjestöjen toimintojen pariin.

Keski-Uudellamaalla toimii kaksi sote-järjestöjen järjestöä:

 • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula ja Keusoten alueen ulkopuolella Kerava)
 • Hyvinkään yhdistykset ry (Hyvy, Hyvinkää).

Teams luento 20.9.2023: Arjen turvallisuus

Arjen turvallisuus kuuluu kaikille. Turvallisuuden tunne on henkilökohtaista ja yksilöllistä. Turvallisuuden tunteen merkitys on myös kasvanut. On tärkeää huolehtia siitä, että turvallisuusongelmat tai heikko turvallisuuden tunne eivät kasaudu tietyille ihmisille ja tietyille alueille.

Teams luennolla 20.9.23 kuultiin, miten eri toimijat alueellamme toimivat sinun ja läheistesi arjen turvallisuuden eteen. Alla materiaalia luennosta.

Järjestöinfo 24.5.2023

Keskiviikkona 24.5. järjestettiin Keusoten ja järjestöneuvottelukunnan järjestöinfo Teamsissa.

Asiakasohjauksen erityisasiantuntija Eija Mansnerus kertoi järjestöille asiakasohjauksen toiminnasta ja asiointikanavista: lapsiperheille, työikäisille, ikäihmisille, aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille sekä sosiaalipäivystys ja kriisityö sekä lisäksi taloudellisen tuen neuvonta ja ohjaus. Käytössä on sähköinen asiointi sekä puhelinohjaus.

Järjestöneuvottelukunnan sihteeri Saana Sandholm kertoi kuulumisia kokoontumisistaan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämistyössä mukana olemisesta: mm. perhekeskuskehittäminen, ilmiöpajatyöskentely, Alueelliset hyteneuvottelut. Järjestöneuvottelukunnan teemaverkostojen yhdyshenkilöt kertoivat ilmiöpajatyöskentely tilannekatsauksen: ikäverkosto Päivi Tiittula, lapset ja perheet Minna Maanpää, mipä-kumppanit Hanna Koppelomäki, vammais- ja pitkäaikaissairaat Aapo Rantasen puolesta Marjut Suo sekä monialajärjestöt Anni Rekilä. Lisäksi keskustelimme syksyn jatkotyöstöstä.

Marjut Suo kertasi järjestöavustustoiminnan sekä kertoi haetuista avustuksista

Hyvinvointialueen järjestöinfo 7.12.2022

Miten Keski-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa tehdä yhteistyötä alueen järjestöjen kanssa? Järjestimme 7.12. järjestöinfon. Katso infossa näytetty materiaali seuraavasta tiedostosta

Keusoten Hyte-verkosto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkosivut