Siirry sisältöön

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Voit olla yhteydessä opiskeluhuollon kuraattoriin:

 • jos on huolta koulunkäynnistä tai opiskelusta (esim. kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun tuleminen, koulussa työskentely, poissaolot)
 • jos on huolta kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista (esim. vuorokausirytmi, liiallinen pelaaminen, erimielisyydet perheessä)
 • jos päihteidenkäyttö huolestuttaa
 • motivaatiopulmissa
 • jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa
 • kriisitilanteissa

Yhteydenoton jälkeen opiskeluhuollon kuraattori arvioi tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä oppilaan tai opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori voi:

 • Keskustella lapsen tai nuoren, huoltajien ja oppilaitoksen työntekijöiden kanssa tarvittavan tuen suunnittelemiseksi
 • Tarjota keskustelukäyntejä lapselle, nuorelle tai huoltajille
 • Tehdä yhteistyötä lapsen, nuoren ja huoltajien sekä sovittujen koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Aikuisten yhteistyöllä pyritään selvittämään, mistä vaikeudet johtuvat, millaista tukea lapsi tai nuori tarvitsee ja mitä voidaan tehdä tilanteen helpottamiseksi
 • Havainnoida luokassa osana lapsen tai nuoren tuen suunnittelua tai opettajan konsultaatiota
 • Pitää erilaisia ryhmiä esimerkiksi tunne- ja kaveritaitoihin ja stressinhallintaan liittyen
 • Olla mukana kehittämässä yksittäisten luokkien ja koko koulun/oppilaitoksen hyvinvointia tukevia toimenpiteitä

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä soittamalla, lähettämällä Wilma-viestin tai sähköpostin tai tulemalla käymään työntekijän luona.

Mikäli yhteydenottajana toimii muu kuin oppilas tai opiskelija itse, tulee yhteydenottajan keskustella yhteydenotosta oppilaan tai opiskelijan kanssa etukäteen sekä saattaa asia myös alaikäisen huoltajan tietoon, ellei laissa toisin säädetä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 16§).

Oppilaalle tai opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus järjestetään jo samana tai seuraavana työpäivänä.

Kuraattori toimii yhteistyössä oppilaitoksen työntekijöiden kanssa ja ohjaa, oppilaan tai opiskelijan suostumuksella, hänet tarvittaessa muiden tukipalveluiden piiriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut on tarkoitettu Keski-Uudenmaan alueella esiopetuksessa oleville lapsille, perusopetuksen oppilaille sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Kuraattorin palvelut ovat oppilaille ja opiskelijoille vapaaehtoisia. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 18§).

Opiskeluhuollon kuraattorit