Siirry sisältöön

Opiskeluhuollon psykologipalvelut

Voit olla yhteydessä opiskeluhuollon psykologiin:

 • jos koulun aloitus mietityttää (kouluvalmiuksien arviointi)
 • jos oppiminen on vaikeaa eikä lapsi/nuori ahkerasta työskentelystä ja erityisestä tuesta huolimatta opi odotusten mukaisesti
 • jos keskittyminen tai motivoituminen työskentelyyn on vaikeaa
 • lapsen/nuoren koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä pulmissa, kun lapsen/nuoren taidoissa todetaan haasteita useammalla kehityksen osa-alueella
 • jos toivotaan apua tukitoimien suunnitteluun
 • vanhempien kaivatessa tukea lapsen/nuoren käytökseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa
 • lapsen/nuoren itsetunto-ongelmat, pelot, stressi, ahdistuneisuus, masennus, paniikkikohtaukset, itsetuhoisuus
 • kriisitilanteissa

Yhteydenoton jälkeen opiskeluhuollon psykologi arvioi tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä oppilaan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa.

Psykologi voi:

 • keskustella lapsen tai nuoren, huoltajien ja oppilaitoksen työntekijöiden kanssa tarvittavan tuen suunnittelemiseksi
 • tarjota keskustelukäyntejä lapselle, nuorelle ja/tai huoltajille
 • tehdä yhteistyötä lapsen, nuoren ja huoltajien sekä sovittujen koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Aikuisten yhteistyöllä pyritään selvittämään, mistä vaikeudet johtuvat, millaista tukea lapsi tai nuori tarvitsee ja mitä voidaan tehdä tilanteen helpottamiseksi
 • havainnoida luokassa osana lapsen tai nuoren tuen suunnittelua tai opettajan konsultaatiota
 • pitää erilaisia ryhmiä esimerkiksi tunne- ja kaveritaitoihin ja stressinhallintaan liittyen
 • olla mukana kehittämässä yksittäisten luokkien ja koko koulun tai oppilaitoksen hyvinvointia tukevia toimenpiteitä
 • oppimisen ja keskittymisen asioissa psykologi voi perehtyä oppilaan tilanteeseen ja tuen tarpeeseen antamalla asiantuntija-arvion ja/tai tekemällä psykologin kognitiivisen tutkimuksen.

Toimi näin

Yhteyttä voi ottaa soittamalla, lähettämällä Wilma-viestin tai sähköpostin tai tulemalla käymään työntekijän luona.

Mikäli yhteydenottajana toimii muu kuin oppilas tai opiskelija itse, tulee yhteydenottajan keskustella yhteydenotosta oppilaan tai opiskelijan kanssa etukäteen sekä saattaa asia myös alaikäisen huoltajan tietoon, ellei laissa toisin säädetä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 16§).

Oppilaalle tai opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus järjestetään jo samana tai seuraavana työpäivänä.

Psykologi toimii yhteistyössä oppilaitoksen työntekijöiden kanssa ja ohjaa, oppilaan tai opiskelijan suostumuksella, hänet tarvittaessa muiden tukipalveluiden piiriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskeluhuollon psykologipalvelut on tarkoitettu Keski-Uudenmaan alueella esiopetuksessa oleville lapsille, perusopetuksen oppilaille sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Psykologin palvelut ovat oppilaille ja opiskelijoille vapaaehtoisia. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18§).

Psykologit