Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelma

Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelman tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä varmistaa, että asiakas saa oikeaa palvelua oikea-aikaisesti.

Hyvinvointialueemme kohtaa nykyisessä maailmantilanteessa suuria haasteita. Rahoitus ei ole nykytilanteessa riittävää. Lisäksi väestön ikääntyminen ja muut väestörakenteen muutokset vaikeuttavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä laadukkaasti ja vaikuttavasti. Toisaalta teknologian kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia palveluiden järjestämiseen heille, jotka voivat käyttää digitaalisia palveluita.

Palvelujen verkostosuunnitelmassa kuvataan, miten voimme järjestää palvelut hyvin myös muuttuvassa maailmassa. Vanhat konstit ja yksin yrittäminen eivät riitä, vaan meidän on monimuotoisen yhteistyön avulla luotava uudenlaisia toimintamalleja ja kehitettävä palvelujemme verkostoa. Haluamme olla lähellä ja läsnä asukkaidemme elämässä – niin sote-keskuksissa kuin kotiin vietävillä ja liikkuvillakin palveluilla, monikanavaisesti, digitaalisesti ja fyysisesti.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluverkoston uudistaminen on hyväksytty aluevaltuustossa 25.1.24. muutosesitysten jälkeen.

Aluevaltuuston muutokset palvelujen verkostosuunnitelmaan:

 • Palvelujen verkostosuunnitelmassa esitettyjä palvelupisteitä tulevaisuudessa hyvinvointialueella on kahden tasoisia: sote-keskuksia ja sote-yksiköitä. Sote-keskuksissa voi olla myös yksityisiä ja yleishyödyllisiä toimijoita.
 • Jokelan, Pornaisten, Kellokosken ja Rajamäen terveysasemista palveluineen toteutetaan sote-yksikköselvitykset ja Hyvinkään terveysasemasta sote-keskusselvitys vuosien 2024–2025 aikana. Päätökset terveysasemien käytön jatkosta tai muuttamisesta sote-yksiköiksi tai sote-keskuksiksi tuodaan valtuuston tehtäväksi selvitysten valmistuttua.
 • Kiljavan sairaalan nykyisistä tiloista ei irtauduta ennen kattavan selvityksen valmistelemista vaihtoehtoisesta tilaratkaisusta kuntoutukselle. Selvitys valmistellaan vuosien 2024–2025 aikana ja päätökset Kiljavan sairaalan tilojen jatkokäytöstä tai uudesta tilaratkaisusta tuodaan valtuustolle tehtäväksi selvityksen valmistuttua.
  • Aluevaltuusto antoi luvan aloittaa kuntoutus- ja Kota-toiminnan kehittämissuunnittelun. Suunnitelman toimeenpano tuodaan erikseen päätettäväksi valtuustoon. Suunnitelmaan sisällytetään tarkennettujen toiminnallisten ja taloudellisten perusteiden vertailut sekä uudisrakennuksen että nykyisten tilojen osalta. (katso tarkemmin aluevaltuuston päätöksiä 4.4.)

Palvelujen verkostoa kehitetty vuodesta 2020  

Kuntayhtymän toiminnan aikana yhtymähallitus ja -valtuusto ovat hyväksyneet kaksi kuntayhtymän palvelujen verkostosuunnitelmaa:  

 • palveluverkkosuunnitelman vuosille 2020–2030 ja  
 • palvelujen verkostosuunnitelman vuosille 2022–2024.  

Pitkän tähtäimen palveluverkkosuunnitelman 2020–2030 tavoitteena on parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, palveluiden saatavuutta sekä uudistaa ja monipuolistaa palveluita.  

Vuonna 2020 hyväksytty lähivuosien (2022–2024) palvelujen verkostosuunnitelma toimeenpanee palveluverkkosuunnitelmaa ja sisältää kuusi (6) keskeistä toimenpidettä:  

 1. Alueella toimii sairaalapalvelujen verkosto, mikä koostuu kuntoutuskeskuksesta, neljästä akuuttiosastosta ja kotisairaalasta. 
 2. Alueella toimii kaksi laajan palvelun terveyspalveluyksikköä ja virka-ajan ulkopuolisen vastaanoton toimipistettä Hyvinkäällä ja Järvenpäässä. 
 3. Alueen perheille on tarjolla kaksi täyden palvelun perhekeskusta (Hyvinkää ja Tuusula) 
 4. Ikäihmisten tarpeisiin perustuvia yhteisöllisiä ja monimuotoisia palveluita ja asumisen verkostoa kehitetään.  
 5. Asiakkaille tarjotaan tarpeenmukaisia asumispalvelut ensisijaisesti kotikunnassa. Laitoshoidonyksiköistä luovutaan.  
 6. Keusote vastaa lakisääteisestä vaativasta päivätoiminnasta. Kunnat tuottavat hyvinvointia tukevaa ikäihmisten päivätoimintaa.  

Hyvinvointialueen Palvelujen järjestämisen lautakunnan tehtävänä on valmistella palveluverkko suunnitelma ja seurata sen toteutumista.

Asukasinfot ja kuntalaiskyselyt 2022

Toteutimme kuntien, järjestöjen ja yrittäjien kuulemisen sekä teetimme kuntalaiskyselyn palvelujen verkostosuunnitelman parantamiseksi ajalla 25.10.–14.11.23.

11.10.–31.10.2022 kartoitimme kuntalaiskyselyillä asukkaiden, henkilöstön ja päättäjien näkemyksiä ja ajatuksia hyvinvointialueen palvelujen verkostosta, nykyisistä hyvistä käytänteistä sekä kehittämiskohteista.

Marras-joulukuun 2022 aikana järjestimme kolme asukasinfoa, joissa esittelimme palvelujen verkostosuunnitelman valmistelua, kävimme läpi kuntalaiskyselyn tuloksia sekä kuulimme ja keskustelimme asukkaiden näkemyksistä.