Siirry sisältöön

Kestävä kasvu -hanke (RRP2)

Hankkeen tavoitteina on hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen, vaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon kohdentaminen haavoittuvassa asemassa olevaan väestöön sekä hoitotakuun toteutuminen.

Hankkeen päätavoitteena on hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen, vaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon kohdentaminen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevaan väestöön sekä hoitotakuun toteutuminen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti kolmeen pääkohderyhmään:

 • Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät tai niiden riskissä olevat nuoret aikuiset
 • Aikuiset pitkäaikaissairaat tai pitkäaikaissairauden korkeassa riskissä olevat
 • Mataloituneesta toimintakyvystä kärsivät ikääntyneet ihmiset

Suurin syy kehittämistoimille ovat koronapandemian aikana kertyneet hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelka, joita puretaan asiakkaiden palvelupolkuja sujuvoittamalla. Asukkaiden hyvinvointia tuetaan ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen avulla.

Hoitotakuun toteutumista edistetään myös palvelumuotoiltuja digitaalisia välineitä hyödyntäen, unohtamatta kuitenkaan perinteisempiä asiointikanavia. Digipalveluiden kehittämisessä osallistetaan asiakasraateja, asukaskehittäjiä ja kokemusasiantuntijoita. Näin varmistetaan palveluiden saavutettavuus ja asiakasystävällisyys.

Hanke linkittyy vahvasti Keusoten hyvinvointialueohjelmaan, jonka tavoitteena on turvata laadukkaat ja saavutettavat palvelut haastavassa toimintaympäristössä. Hyvinvointialueohjelma rakentaa tarkoituksenmukaista talouden ja resurssien käyttöä sote-palvelujen turvaamiseksi keskiuusimaalaisille.

RRP on lyhenne englannin kielen sanoista recovery and resilience plan, suomeksi elpymis- ja palautumissuunnitelma. Hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnoimaa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoittaa Euroopan Unionin kertaluontoinen elpymisväline (NextGenEU).

Euroopan Unionin kertaluontoisen elpymisvälineen logo.
NextGenEU-ohjelman logo.

Keusotelle on myönnetty hankkeen toteuttamiseen yhteensä 11,3 miljoonan euron rahoitus vuosille 2023–25. Hankkeen rahoitus jakautuu neljään investointiin, joiden alla toimenpiteitä toteutetaan yhteensä kuudessatoista työpaketissa.

Investointi 1: Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa

 • Työpaketti 1: Helposti saavutettavat ja vaikuttavat nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Työpaketti 2: Mataloituneesta toimintakyvystä kärsivien ikääntyvien ihmisten erilaisten palvelutarpeiden riittävä täyttäminen
 • Työpaketti 3: Pitkäaikaissairaudesta kärsiville tai pitkäaikaissairauden riskissä oleville mielekäs ja tehokas omahoito ja itseseuranta sekä riittävä palvelutarpeen täyttäminen
 • Työpaketti 4: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdyspinnan parantaminen
 • Työpaketti 5: Omaolon ja sähköisen perhekeskuksen toiminnallinen käyttöönotto ja jalkauttaminen

Investointi 2: Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja
ongelmien varhaista tunnistamista

 • Työpaketti 1: Hyvinvoinnin tukeminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen avulla

Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta

 • Työpaketti 1: Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen
 • Työpaketti 2: Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen
 • Työpaketti 3: Diabeteksen palveluketjujen ja ikäihmisten palveluketjujen vaikuttavuuspilotit

Investointi 4: Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset
innovaatiot

 • Työpaketti 1: Toiminnanohjaus (palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio)
 • Työpaketti 2: Väestön palvelutarpeen ennakointi edistyneiden tietojohtamisen ratkaisuissa
 • Työpaketti 3: Ammattilaisten digitaaliset työvälineet
 • Työpaketti 4: Työ- ja toimintakyvyn digitaalinen itsearviointi
 • Työpaketti 5: Kansalaisten etäpalvelut
 • Työpaketti 6: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin digitaaliset ratkaisut
 • Työpaketti 7: Omasalkku, digitaalinen oma- ja itsehoidon innovaatio