Siirry sisältöön

Työikäisten sosiaalipalveluissa asiointi ja tuen tarpeesta ilmoittaminen

Miten saan hankittua tukipalveluita kotiini kuten siivousapua?

Kotiin annettavia tukipalveluja voi ostaa suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta silloin, kun se itselle sopii. Ostettaessa suoraan palveluntuottajilta, asukas voi hyödyntää verotuksen kotitalousvähennystä.

Palveluja ostettaessa on tärkeä huomioida myös mahdollinen yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuus, jonka saa Keski-Uudenmaan Soteen rekisteröityneiltä palveluntuottajilta. Arvonlisäverottomuudesta on tietoa verottajan sivuilla , mutta yleisesti edellytyksenä on, että asiakkaan toimintakyky esimerkiksi ikääntymisen tai sairauden vuoksi on laskenut ja palveluntuottaja on rekisteröitynyt listalle. Palvelun aloittamisesta ei tarvita Keusoten työntekijän päätöstä.

Olen viranomainen tai ammattihenkilö ja olen huolissani asiakkaastani. Miten ilmoitan hänen tilanteestaan sosiaalihuoltoon?

Pyri ottamaan huoli puheeksi asiakkaasi kanssa. Voit yrittää keskustella asiasta myös yhdessä hänen läheisten tai omaisten kanssa, voisivatko he olla asiakkaan tukena asiassa? Huomioi oman ammattiryhmäsi substanssilainsäädäntö ja työnantajasi ohjeistus, mikäli asiakkaasi ei anna lupaa keskustella omaisten tai läheisten kanssa.

Mikäli keskustelu asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, kannusta ensisijaisesti asiakasta itseään ottamaan yhteyttä ikä- ja asiakasryhmänsä mukaisesti Keusoten neuvontaan ja ohjaukseen tai hakeutumaan suoraan tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun piiriin.

Joskus huolen puheeksi ottaminen ei ole mahdollista, yhteinen keskustelu asiakkaan kanssa ei tuota toivottua tulosta tai asiakas ei ole kykeneväinen itse ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon omasta tilanteestaan. Jos asiakkaasi on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan henkilön suostumusta. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Yhteydenottovelvollisia ammattilaisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat henkilöt. (Sosiaalihuoltolaki 35§). Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja tai ilmoittaa hänen tilanteestaan sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan asiakkaasi suostumusta.

Voit tehdä SHL 35§ mukaisen yhteydenoton tai Vanhuspalvelulain 25§ mukaisen ilmoituksen sosiaalihuoltoon sähköisesti tai puhelimitse.

Kiireellisessä tilanteessa, jonka käsittely ei voi odottaa enintään seitsemää arkipäivää, ota yhteyttä puhelimitse Sosiaalipäivystykseen.

Haluan vaihtaa sosiaalihuollon omatyöntekijääni tai vastuutyöntekijääni. Miten toimin?

Keskustele asiasta omatyöntekijäsi / vastuutyöntekijäsi kanssa ja sovi kuinka asian kanssa on hyvä edetä.

Muutin Keusoten alueelle toiselta paikkakunnalta. Miten saan itselleni uuden sosiaalihuollon omatyöntekijän?

Ota yhteyttä Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen.

Miten saan yhteyden omatyöntekijääni tai hoitovastaavaani?

Soita hänen työnumeroonsa. Yhteystietoja löydät palvelukohtaisesti Keusoten verkkosivuilta.

Mikäli et löydä yhteystietoa, voit tiedustella sosiaalipalvelujen omatyöntekijäsi tai mielenterveys- ja päihdepalvelun omahoitajan yhteystietoja neuvonnasta ja ohjauksesta.

Terveydenhuollon hoitovastaavaa voit tiedustella lääkärin ja hoitajan vastaanottojen keskitetystä puhelinpalvelusta.

Mitä tapahtuu yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen?

Riippuu asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta. Yhteydenottoja ja ilmoituksia käsittelevät ammattilaiset ovat työikäisten asioihin erikoistuneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Jos olet itse yhteydessä neuvontaan ja ohjaukseen tai sosiaalipäivystykseen omasta tilanteestasi, voit luottamuksellisesti kertoa tilanteestasi omin sanoin. Ammattilainen tukee sinua ja kyselee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä ja lisätietoa. Tilannetta siis kartoitetaan ja selvitetään yhdessä. Tärkeää on myös arvioida, kuinka kiireellisestä ja vakavasta tilanteesta on kyse ja suhteuttaa tukitoimet tarvetta vastaavasti ja oikea-aikaisesti. Jatkotoimenpiteet ratkaistaan tilanteen mukaan ja sovitaan, kuinka asiassa edetään.

Kun vastaanotamme ilmoituksen sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, ilmoitus käsitellään viipymättä. Jos ilmoituksen kohteena oleva henkilö on ilmoituksesta tunnistettavissa, häneen pyritään olemaan heti yhteydessä asiasta ja tilannetta aletaan tarkemmin selvittämään. Jos ilmoituksen kohteena olevaan henkilöön saadaan yhteys, hänelle kerrotaan, että olemme vastaanottaneet hänestä ilmoituksen ja hänestä ollaan huolissaan. Tämän jälkeen keskustellaan, onko hänen elämäntilanteessa huolta aiheuttavia tekijöitä ja ratkaistaan jatkotoimenpiteet tilanteen mukaan.

Jos ilmoitus on tehty yksityishenkilönä ja nimettömänä, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei kerrota ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle. Muussa tapauksella ilmoituksen kohteena olevalla henkilöllä on halutessaan oikeus saada tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt.

Olen huolissani läheisestäni tai muusta henkilöstä. Miten saan hänelle apua?

Pyri ottamaan huoli puheeksi asianomaisen kanssa. Mikäli keskustelu onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, kannusta henkilöä itseään ottamaan yhteyttä Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen. Akuutissa tilanteessa tulee hakeutua terveyskeskuksen päivystykseen.

Tarvittaessa voit tehdä yhteydenoton tai ilmoituksen avun tai tuen tarpeesta Keusoteen.

Missä asioissa kannattaa hakeutua työikäisten sosiaalipalveluihin?

Työikäisten sosiaalipalvelut tarjoavat tukea, apua ja ohjausta arjen hallinnassa, itsenäisessä selviytymisessä ja ongelmien ennaltaehkäisyssä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

Yhteydenotoissa toistuvat usein alla olevat aiheet:

  • Itsenäinen selviytyminen tai arjessa jaksaminen
  • Taloudellinen tilanne
  • Mielenterveys tai päihteiden käyttö
  • Liiallinen pelaaminen
  • Asuminen (esimerkiksi häätöuhka tai kotona pärjääminen)
  • Asunnottomuus
  • Yksinäisyys
  • Pitkään jatkunut työttömyys tai sairastelukierre, joka estää työllistymisen
  • Opintojen keskeytyminen
  • Asiointi monissa eri palveluissa ilman selkeää ratkaisua tilanteeseen

Älä jää turhaan miettimään, onko asiasi riittävän suuri tai oikeanlainen. Ota yhteyttä Työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen tai Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen, mikäli tilanne mietityttää ja aiheuttaa huolta. Ammattilaisen keskusteluapu ja neuvonta ohjaavat sinut oikeaan suuntaan oli tilanteesi mikä tahansa. Monesti tilanteet ratkeavat jo esimerkiksi puhelinkeskustelussa. Tarvittaessa ohjaamme sinut oikeanlaisen tuen äärelle.

Mikäli sinulle on nimetty omatyöntekijä tai vastuutyöntekijä tai -hoitaja, ota suoraan yhteyttä häneen.