Siirry sisältöön

Tietoa vanhemmille elatusapuneuvottelua varten

Kuvassa hoitohenkilökunnan jäsen kirjautuu tablettitietokoneella potilastietojärjestelmään.

Lapselle voidaan vahvistaa maksettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, jos lapsi ei asu pysyvästi vanhemman luona tai lapsi asuu vuorotellen kahden vanhempansa tai muun huoltajan luona. Lapsen elatuksesta sopiminen on vanhempien välistä neuvottelua, jossa lastenvalvoja on apuna. Ennen lastenvalvojan tapaamista vanhempien on hyvä miettiä mitkä ovat lapsen säännölliset menot, kuten lapsen vakuutukseen, päivähoitoon, koulutukseen tai harrastamiseen liittyvät kustannukset, ja kuinka vanhemmat aikoivat vastaisuudessa näitä kustannuksia jakaa. Vuoroasuvan lapsen osalta on erityisen tärkeää, että vanhemmat ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, kumpi vanhempi vastaisuudessa kustakin lapsen kuluerästä vastaa.

Arvio lapsen elatuksen tarpeesta sekä vanhempien elatuskyvystä käydään sopimustilanteessa läpi vanhempien kanssa. Lapsen elatuksen tarvetta ja vanhempien elatuskykyä voidaan arvioida lapsen elatuksesta annetun lain, oikeuskäytännön ja oikeusministeriön antaman elatusapuohjeen pohjalta. Oikeusministeriön ohjeen mukaan elatusavun määrä lasketaan jakamalla lapsen elatuksen tarve vanhempien kesken heidän elatuskykyjensä mukaisessa suhteessa. Tätä periaatetta noudatetaan myös vuoroasuvan lapsen elatusapua määritettäessä, riippumatta siitä, kumman vanhemman luona lapsen virallinen kotiosoite sijaitsee.

Mikäli vanhemmat toivovat OM:n ohjeeseen perustuvan elatusapulaskurin käyttöä neuvotteluajallaan, pyydämme vanhempia kokoamaan tiedot tuloistaan ja menoistaan kuukausitasolla. Elatusapulaskurissa käytetään kuukautta kohden laskettua keskiarvoa sekä (vuosi)tulojen että menojen osalta, ellei tästä ole perusteltua syytä poiketa. Apuna tietojen kokoamisessa voit käyttää oheista tuloselvityslomaketta (linkki tulostettavaan pdf-tiedostoon alla), mistä käy ilmi elatusapulaskelmassa huomioitavat tulot ja hyväksyttävät menot. Vanhempien on hyvä varata neuvotteluun mukaan tositteet tuloista, menoista ja lapsen kuluista, jotta he voivat tarvittaessa osoittaa toiselle vanhemmalle antamiensa tietojen paikkansapitävyyden.

Mikäli vanhempi kokee elatuskykynsä olevan heikko sairauden, työttömyyden, opiskelun tai muun perustellun syyn vuoksi, voi kyseeseen tulla tilanne, jossa elatusapu vahvistetaan elatustukea (196,02 €/kk vuonna 2024) pienemmäksi. Jos vanhempi arvioi maksukykynsä heikoksi, tulee hänen ottaa vastaanottoajalle mukaan:

  • palkkalaskelma, josta ilmenee kertyneet tulot kuluvalta ja edelliseltä vuodelta, sekä tositteet muista mahdollisista tuloista ja varallisuudesta
  • yrittäjiltä yritystoiminnan tilinpäätöstiedot viimeisimmältä tilikaudelta (tase ja tuloslaskelma) sekä kuluvan tilikauden tiedot (esim. tiliotteet tai tilitapahtumat yrityksen ja yrittäjän pankkitileistä tai kirjanpitäjältä saatu yhteenveto)
  • tositteet asumiskuluista
  • viimeisin esitäytetty veroilmoitus (sisältää varallisuustiedot), ja vahvistettu verotuspäätös
  • tositteet puutteellisen elatuskyvyn syystä ja kestosta (esim. opiskelutodistus, lasten kotihoidon tukipäätös, sairauslomatodistus, äitiys – tai vanhempainrahapäätös, toimeentulotukipäätös, eläkepäätös, kuntoutustukipäätös)
  • todistus siitä, että haettua etuutta ei ole myönnetty tai siinä on karenssi

Lastenvalvoja voi asiakkaan antamalla suostumuksella tarkistaa tietoja Kelasta ja Tulorekisteristä.