Siirry sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajat uudistuvat 1.9.2023

Kuvituskuvassa puhelinpalvelussa työskentelevä hoitaja.

Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyä koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu. Eduskunta hyväksyi marraskuussa 2022 lakimuutoksen, jonka tarkoituksena on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Laki astuu voimaan 1.9.2023. Jatkossa perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulee päästä 14 vuorokauden ja suun terveydenhuoltoon neljän kuukauden enimmäisajan kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon enimmäisaikoihin ei ole tehty muutoksia.

Asiakkaalle tulee tarjota aikaa hoitotakuuajan puitteissa. Jos tarjottu aika ei sovi potilaalle, voidaan hoitotakuuajasta yhteisymmärryksessä poiketa. Asiakas voidaan myös tarvittaessa ohjata muualle kuin hänen omalle terveysasemallensa. Asiakkaalla on oikeus jäädä odottamaan hoitoa omalle terveysasemalle tai tietylle ammattihenkilölle. Tällöin hyvinvointialueella ei ole velvoitetta järjestää hoitoaikaa hoitotakuuajassa.

Keusote varautuu hoitotakuun muutoksiin mm. laajentamalla palvelusetelitoimintaa. Otamme syksyn aikana palvelusetelit käyttöön esimerkiksi lääkärin vastaanottotoiminnassa, jolloin asiakas voidaan ohjata lääkärin vastaanotolle myös muualle kuin Keusoten terveysasemalle.

Asiakkaalle tehtävä arvio hoidon tarpeesta saman päivän aikana

Jatkossa kun asiakas ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai muuhun perusterveydenhuollon toimintayksikköön arkipäivänä virka-aikaan, on hänelle tehtävä hoidon tarpeen arvio saman päivän aikana. Ennen lakimuutosta hoidon tarpeen arvio tuli tehdä viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta.

Hoidon tarpeen arvio tarkoittaa yksilöllistä arviota tutkimusten tai hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä siitä, minkä terveydenhuollon ammattihenkilön tekemiä tutkimuksia tai antamaa hoitoa asiakas tarvitsee. Virka-ajalla tarkoitetaan noin klo 8–16 välistä aikaa, mutta kellonajassa on joustoa. Takaisinsoiton asiakkaalle voi tehdä myös varsinaisten aukiolojen jälkeen.

Kiireettömään hoitoon päästävä kahdessa viikossa

Jos hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalla todetaan lääketieteellinen tarve kiireettömään sairaanhoitoon, tulee ensimmäinen palvelutapahtuma järjestää jatkossa 14 vuorokauden aikana. Ennen lakimuutosta määräaika on ollut kolme kuukautta.

Hoidon voi antaa myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri. Jos hän toteaa asiakkaan tarvitsevan terveysongelmaansa lääkärin tekemän tutkimuksen tai hoidon, on lääkärin vastaanottokäynti järjestettävä seuraavien seitsemän vuorokauden aikana. Hoito voidaan toteuttaa vastaanotolla, kotikäyntinä, puhelimitse tai muuten etäyhteydellä, kuten videota tai sähköistä asiointia hyödyntäen.

Enimmäisajat (14 vrk tai 14+7 vrk) koskevat tilanteita, joissa asiakas hakeutuu hoitoon sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen, uusien oireiden esilletulon tai toimintakyvyn alenemisen vuoksi ja hoito kuuluu yleislääketieteen alaan. Enimmäisajat eivät koske esimerkiksi hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia, todistuksia ja lausuntoja, terveystarkastuksia, seurantakäyntejä, terveysneuvontaa ja kiireettömään sairaanhoitoon liittymättömiä rokotuksia.

Kiireettömään suun terveydenhuoltoon päästävä neljässä kuukaudessa

Jos hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalla todetaan hammaslääketieteellinen tarve tutkimukselle tai hoidolle, tulee tämä järjestää jatkossa neljän kuukauden kuluessa. 1.11.2024 alkaen enimmäisaika muuttuu kolmeksi kuukaudeksi. Ennen lakimuutosta määräaika on ollut kuusi kuukautta.

Jos tutkimus- tai hoitotapahtuman suorittaa muu kuin hammaslääkäri ja hän toteaa asiakkaan tarvitsevan hammaslääkärin tutkimusta tai hoitoa, tulee pääsy hammaslääkärille järjestää neljän viikon kuluessa palvelutapahtumasta tai neljän kuukauden kuluessa alkuperäisestä hoidon tarpeen arvioinnista (1.11.2024 alkaen kolmen kuukauden kuluessa). Jos hammaslääkäri toteaa asiakkaan tarvitsevan perusterveydenhuollossa toimivan erikoishammaslääkärin tutkimusta tai hoitoa, tulee tämä järjestää kolmen kuukauden kuluessa tarpeen toteamisesta.

Kolmen ja neljän kuukauden enimmäisaikoja ei sovelleta tilanteissa, joissa asiakkaalle on määritelty yksilöllinen tutkimus- tai hoitoväli. Tutkimus- ja hoitovälistä poiketaan, jos hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan tarve aikaisemmalle palvelutapahtumalle.

Lisätietoja:

Aiheeseen liittyvät palvelut