Siirry sisältöön

Avustajan sairastuminen ja työtapaturmat

Toimintaohjeet avustajan sairaustapauksissa ja työtapaturmissa

Työantajana sinun on tärkeää sopia avustajasi kanssa etukäteen käytännöistä sairaustapauksissa. Työntekijälle on hyvä laatia ja antaa tähän liittyvä ohjeistus myös kirjallisena. 

Toimintaohjeet avustajalle sairaustapauksissa

 • Avustajan työterveyshuolto ei kata sairaanhoitoa, joten sairastuessaan hänen tulee hakeutua terveyskeskukseen lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle tai omakustanteisesti yksityiseen terveydenhuoltoon 
 • Avustajan on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, kun hän on sairauden vuoksi estynyt tekemään työtään. Ilmoitus tulee ensisijaisesti tehdä soittamalla 
 • Avustajan on toimitettava työnantajalle poissaolotodistus (eli terveydenhuollon ammattihenkilön antama todistus) sopimuksen mukaisesti, kuitenkin viimeistään neljännestä poissaolopäivästä lukien
 • Työnantajalla on oikeus vaatia poissaolotodistusta jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä, jos siitä on etukäteen sovittu

Toimintaohjeet työnantajalle avustajan sairastuessa

 • Työntekijäsi on toimitettava sinulle poissaolotodistus (eli terveydenhuollon ammattihenkilön antama todistus) sopimuksenne mukaisesti, kuitenkin viimeistään neljännestä poissaolopäivästä lukien
 • Työnantajana sinulla on oikeus vaatia poissaolotodistusta jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä, jos siitä on etukäteen sovittu
 • Arkistoi poissaolotodistus itsellesi asianmukaisesti. Muista, että hyvinvointialueella on sijaispalkanmaksajana halutessaan oikeus pyytää poissaolotodistuksia nähtäväkseen
 • Ilmoita työntekijän sairauslomasta Oimaan poissaololomakkeella (ilmoitus poissaolosta/lomajaksoista) sairausajan huomioimiseksi palkanmaksussa
 • Lähetä poissaololomake Oimaan myös silloin, jos kirjaat avustajasi työtunnit sähköisesti Oiman palkanmaksujärjestelmään
 • Muista, että tuntilistaan tulee kirjata työvuorosuunnitelman mukaiset työvuorot myös sairausajalta. Lisää niiden kohdalle selitteeksi sairausloma
 • Vakituisen avustajan sairauspäivien työtunnit eivät kuluta sinulle myönnettyjä avustustunteja, vaikka merkitsetkin ne tuntilistaan. Avustajan sairausloman ajalta korvataan sijaisen palkkaamisesta aiheutuneet kulut

Äkilliset kriisitilanteet

Mikäli avustajasi jää yllättäen tai ilmoittamatta kokonaan pois ja avustaja on sinulle välttämätön, toimi näin: 

 • virka-aikana ole yhteydessä Keusoten vammaispalveluihin 
 • virka-ajan ulkopuolella ole yhteydessä Keusoten sosiaali- ja kriisipäivystykseen 

Lue lisää sosiaali- ja kriisipäivystyksestä verkko-osoitteesta:

Sairausajan palkka

Työntekijäsi saa sairausajalta palkkaa etukäteen tehdyn työvuorosuunnitelman perusteella.

 • Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada sairausajalta täysi palkkansa sairastumispäivältä ja seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä (1+9). Myös lauantai lasketaan arkipäiväksi
 • Sairausajan jatkuessa tätä pidempään työntekijä hakee päivärahaa Kansaneläkelaitokselta (Kela)
 • Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan 

Työnantajan velvollisuus reagoida sairauspoissaoloihin

Työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslaki velvoittaa työnantajaa ilmoittamaan työterveyshuoltoon, mikäli työntekijän sairauspoissaolo on jatkunut joko yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa yhteensä 30 päivän ajan vuoden sisällä

Lain tavoitteena on varmistaa, että työntekijän työkykyä tuetaan, ja että työkyvyn tukitoimet käynnistetään riittävän varhain 

Ota yhteys Keski-Uudenmaan Työterveyteen, mikäli avustajasi sairausloma jatkuu yli kuukauden joko yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa kertyen

Yhteystiedot, Keski-Uudenmaan Työterveys Oy

 040 729 9480

Työterveyshoitaja

Tilapäinen hoitovapaa alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa

Jos työntekijän lapsi tai muu hänen taloudessaan vakituisesti asuva alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, on työntekijällä oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi. Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on myös sillä lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa.  

 • Tilapäinen hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää kerrallaan
 • Molemmat vanhemmat eivät voi pitää tilapäistä hoitovapaa yhtäaikaisesti. Jos toinen lapsen vanhemmista on kotona ja voi hoitaa lasta, ei työssä käyvällä ole oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen
 • Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle tilapäisestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista
 • Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteesta

Työsopimuslakia noudattavissa työsuhteissa (työnantaja ei Heta-liiton jäsen) työntekijälle ei makseta palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta. Työehtosopimusta noudattavissa työsuhteissa (työnantaja Heta-liiton jäsen) työntekijälle maksetaan tilapäisen hoitovapaan ajalta palkkaa maksimissaan kolmelta työpäivältä. 

Työtapaturmat

Työtapaturmiksi katsotaan tapaturmat, jotka tapahtuvat työtä tehdessä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut omaan työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla kotoa työhön ja päinvastoin tai työnantajan määräämän työ- tai asiointimatkan aikana. 

Mikäli työntekijällesi tapahtuu työtapaturma: 

 • Työntekijäsi tulee ilmoittaa asiasta välittömästi sinulle 
 • Työnantajana sinun tulee tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon tapaturmasta 
 • Vahinkoilmoitus tehdään vakuutusyhtiölle, jonka kautta lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on otettu (vuonna 2023 Pohjola) 
 • Voit saada esitäytetyn vahinkoilmoituksen HA-keskuksesta 
 • Vakavista tapaturmista on aina ilmoitettava myös vammaispalveluihin ja poliisille. Vakava tapaturma aiheuttaa vaikean vamman tai kuoleman. Vammaa pidetään vaikeana, kun se suurella todennäköisyydellä on pysyvä ja vaikeuttaa normaalia elämää