Siirry sisältöön

Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät julkisia palveluja ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset sosiaalipalveluntuottajat, kuten yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko hyvinvointialueille tai suoraan asiakkaille.

Yksityisinä palveluina voidaan tuottaa sosiaalihuoltolaissa mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, esimerkiksi sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutusta, perhetyötä, tukipalveluja, kotihoitoa, asumispalveluja, laitospalveluja, liikkumista tukevia palveluja, päihdetyötä, mielenterveystyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa. Sosiaalipalvelujen tuottaminen on Suomessa joko ilmoituksen- tai luvanvaraista.

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta. Ohjeet ja hakemuslomakkeet ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen on saatavilla Valviran verkkosivuilla

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille hyvinvointialueelle, jossa palveluja tuotetaan. Näistä ilmoituksenvaraisista palveluista Keusoten (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) alueella ilmoitus toimitetaan Keusoten kirjaamoon.

Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa eri asiakasryhmien tukipalvelut, erityyppinen päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut ja muut sosiaalihuollon avopalvelut. Näiden palvelujen tuottajilta vaaditaan sosiaali- ja terveysalan ammatillinen pätevyys. Keusote käsittelee ilmoitukset, ja antaa tarvittavan lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös on maksullinen.

Palveluntuottajat, jotka tuottavat tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja, rekisteröidään hyvinvointialueella. Ilmoituksenvaraisia, hyvinvointialueen rekisteröimiä sosiaalipalvelun tukipalveluja ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja saattajapalvelut, sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut (kuten henkilökohtainen apu), joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Näiden palvelujen tuottajalla ei tarvitse olla sosiaali- ja terveysalan ammatillista pätevyyttä.