Siirry sisältöön

Toimintakyvyn arviointi RAI-arviointivälineellä

Ikääntyneiden palveluntarvetta, toimintakykyä, terveydentilaa ja voimavaroja selvitetään RAI (Resident Assessment Instrument) -arviointivälineellä. RAI- arviointijärjestelmä on kansainvälinen ikääntyneiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä. Sen avulla kartoitetaan asiakkaan elämänlaatua rajoittavat toiminnalliset, lääketieteelliset ja sosiaaliset olosuhteet sekä niiden seurauksena syntyneet yksilölliset palvelutarpeet. RAI-arviointivälineellä saatava tieto kuvaa asiakkaan voimavaroja, riskitekijöitä ja ongelmia. RAI-arvioinnissa korostuu voimavaralähtöisyys sekä asiakkaan ja mahdollisesti hänen omaisensa osallistuminen arviointiin.

Asiakasta informoidaan RAI-tiedotteella ennen arviointia. RAI-arviointivälineellä saadun tiedon pohjalta laaditaan asiakkaan hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma, toteutetaan päivittäistä hoitotyötä, sekä hyödynnetään tietoa myös päätöksenteon ja johtamisen tukena. RAI-arviointivälineen käyttö edellyttää henkilöstöltä osaamista, mikä varmistetaan jatkuvalla koulutuksella.

RAI-arviointiväline on käytössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ikäihmisten palveluissa. Kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälinettä. Tämän perustana on laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012).