Siirry sisältöön

Työsuhteen päättyminen

Tietoa työsuhteen päättymisestä ja ohjeita sen päättämiseen

Työsuhde voi päättyä eri syistä johtuen. Työsopimuslaki ja Heta-liittoon kuuluvilla työnantajilla työehtosopimus määrittää sen, millä tavoin työsuhteet tulee päättää. Mikäli harkitset työsuhteen päättämistä, on hyvä olla yhteydessä HA-keskukseen tai lakineuvontaan (Heta-liitto tai Assistentti.info), jotta lainmukainen irtisanomiskäytäntö varmasti toteutuu.

Perustietoa työsuhteen päättymisestä

Työsuhde voi päättyä työntekijän tai työnantajan aloitteesta tai sen mukaan, kuinka he yhdessä sopivat.

 • Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn tultua tehdyksi 
 • Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään toisen sopijapuolen tietoon saatettavalla irtisanomisella 
 • Työsuhteen irtisanominen tehdään aina kirjallisesti 
 • Työsopimuslaki ja Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla työehtosopimus (Heta-TES) määrittävät irtisanomisajan pituuden 
 • Koeaikana työsopimus voidaan päättää molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa 
 • Muulloin kuin koeaikana työsuhde voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa vain erittäin painavasta syystä 
 • Työntekijä ei tarvitse perustetta irtisanoutumiselleen, mutta työnantaja voi irtisanoa työntekijänsä vain asiallisesta ja painavasta syystä 

Työnantajan tekemä irtisanominen

Irtisanomisaika

Työnantajana voit irtisanoa työsuhteen työsopimuslakiin tai Heta-liittoon kuuluessasi työehtosopimukseen (Heta-TES) kirjattujen irtisanomisaikojen puitteissa. Irtisanomisajan pituus riippuu työsuhteen kestosta.  

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa noudattamaan irtisanomisaikoja seuraavasti: 

 • 14 päivää, kun työsuhteen kesto enintään vuoden 
 • 1 kuukausi, kun työsuhteen kesto 1–4 vuotta 
 • 2 kuukautta, kun työsuhteen kesto 4–8 vuotta 
 • 4 kuukautta, kun työsuhteen kesto 8–12 vuotta 
 • 6 kuukautta, kun työsuhteen kesto yli 12 vuotta 

Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla työsuhteen molempia osapuolia sitovat samat irtisanomisajat. Jos työnantaja tai työntekijä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, noudatetaan yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Jos irtisanottava työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta, noudatetaan kahden kuukauden irtisanomisaikaa 

Huom! Jos irtisanot työsopimuksen noudattamatta irtisanomisaikaa, sinulle voi syntyä korvausvelvollisuus laittomasta irtisanomisesta.  

Irtisanomisen perusteet

Voit irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työntekijään liittyvä asiallinen ja painava irtisanomisperuste voi olla esimerkiksi:  

 • työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti  
 • sellaisten työntekijään liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään 

Taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste on kyseessä, jos työ on vähentynyt tai loppunut. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä sitä, että vammainen työnantaja ei saa enää kunnalta korvausta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseksi.  

Et voi irtisanoa työntekijääsi seuraavin perustein: 

 • Työntekijäsi sairauden, vamman tai tapaturman perusteella, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista 
 • Työntekijäsi osallistuu työtaistelutoimenpiteeseen 
 • Työntekijälläsi on poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä, joista olet eri mieltä 
 • Työntekijäsi osallistuu yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan 
 • Työntekijäsi turvautuu oikeusturvakeinoihin 

Huom! Mikäli päätät työntekijäsi työsuhteen perusteettomasti, sinut voidaan tuomita työsopimuslain mukaan maksamaan työntekijälle 3–24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. 

Varoituksen antaminen

Jos työntekijä laiminlyö velvoitteitaan, sinun on ennen irtisanomista kuultava työntekijää ja annettava hänelle kirjallinen varoitus sekä mahdollisuus tämän jälkeen korjata toimintansa. Työntekijä voi ottaa kuulemiseen mukaan oman avustajansa (esim. ammattiliiton edustajan). 

 • Kirjalliseen varoitukseen tulee kirjata konkreettinen kuvaus työntekijän sopimuksenvastaisesta käyttäytymisestä: selvitys niistä velvollisuuksista, joita työntekijä on rikkonut, selkeä vaatimus käyttäytymisestä tulevaisuudessa sovittujen sääntöjen mukaisesti sekä yksiselitteinen ilmoitus toistuvan, samankaltaisen moitittavan käyttäytymisen seurauksista 
 • Työsuhdetta päätettäessä varoitukseen voidaan vedota vain silloin, kun irtisanominen johtuu samantyyppisestä syystä kuin se, josta varoitus on annettu 
 • Pyydä työntekijää allekirjoituksellaan vahvistamaan, että varoitus on vastaanotettu. Työntekijän allekirjoitus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijä olisi hyväksynyt varoituksessa esille tuodut seikat oikeiksi 
 • Varoituksesta pitää käydä ilmi, että tietyn menettelyn toistuminen saattaa johtaa työsuhteen päättämiseen. 

Irtisanomisilmoitus

Irtisanomisilmoitus tulee tehdä aina kirjallisesti. Käytä irtisanomisilmoitukseen tältä verkkosivulta ladattavaa Ilmoitus työsuhteen päättämisestä -lomaketta. Tee ilmoitus työsuhteen päättämisestä kolmena kappaleena, joista yksi jää sinulle, toinen työntekijälle ja Oimalle. Työsuhteen molemmat osapuolet (työnantaja ja työntekijä) antavat allekirjoituksensa kuhunkin ilmoitukseen. Informoi sijaispalkanmaksajaa työsuhteen päättymisestä toimittamalla yksi ilmoituksista Oimalle. 

Työntekijän irtisanoutuminen

Henkilökohtaisen avustajan työsuhde voi päättyä työntekijän itsensä irtisanoutumiseen. Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen.

Työntekijä on velvollinen noudattamaan joko työsopimuksessa sovittua tai työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukaista irtisanomisaikaa. Määräaikaisesta työsuhteesta työntekijä voi irtisanoutua vain, jos työsopimuksessa on sovittu irtisanomisajasta. Asiasta voi myös sopia työnantajan kanssa erikseen.  

Työsopimuslaki velvoittaa työntekijää noudattamaan irtisanomisaikoja seuraavasti: 

 • 14 päivää, kun työsuhteen kesto enintään viisi vuotta 
 • yksi kuukausi, kun työsuhteen kesto yli viisi vuotta 

Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla työsuhteen molempia osapuolia sitovat samat irtisanomisajat. Jos työnantaja tai työntekijä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, noudatetaan yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Jos irtisanottava työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta, noudatetaan kahden kuukauden irtisanomisaikaa 

Työntekijän tulisi toimittaa kirjallinen irtisanomisilmoitus työnantajalle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti.    

Työsuhteen purkaminen koeaikana

Koeaikana kumpi tahansa osapuoli voi purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Purkuilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja syyksi riittää ”työsopimuksen purku koeajalla”. Koeajalla tapahtuvan purun syy ilmoitetaan työntekijälle suullisesti. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.    

Työsuhteen purkaminen ilman irtisanomisaikaa

Työnantajan tekemä työsuhteen purkaminen

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta työnantajalle sinä aikana pätevää syytä poissaoloon, voidaan työsopimus tulkita purkautuneeksi poissaolon alkamisesta lukien. 

Työntekijän tekemä työsuhteen purkaminen

Samoin kuin työnantaja, myös työntekijä saa purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työnantajan työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. 

Työtodistus

Työsuhteen päättyessä sinun tulee työntekijäsi pyynnöstä antaa hänelle allekirjoittamasi työtodistus. Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Työntekijän niin pyytäessä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymissyy sekä annettava arviointi työntekijän osoittamasta työtaidosta ja käytöksestä.  

Työnantajan muistilista

 • Työsuhteen päättäminen tulee tehdä irtisanomisaikoja noudattaen
 • Voit irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä
 • Työntekijäsi ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen
 • Mikäli työntekijäsi laiminlyö velvoitteitaan, tulee sinun ennen irtisanomista kuulla työntekijääsi ja antaa hänelle kirjallinen varoitus sekä mahdollisuus korjata toimintansa
 • Irtisanomisilmoitus annetaan kirjallisesti. Tee ilmoitus kolmena kappaleena, joista yksi jää sinulle, toinen työntekijälle ja kolmas toimitetaan Oimalle
 • Jos harkitset työsuhteen päättämistä, ole yhteydessä HA-keskukseen tai suoraan lakineuvontaan (Heta-liitto tai Assistentti.info), jotta lainmukainen irtisanomiskäytäntö varmasti toteutuu