Siirry sisältöön

Lomautus

Tietoa ja ohjeita lomautuksesta henkilökohtaisen avun työnantajamallissa

Lomauttamisella tarkoitetaan työntekijän työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä ilman, että työsuhde ja työsopimus katkeavat. Työntekijän voi lomauttaa vain työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden täyttyessä. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa työnantaja menee kuntoutukseen tai joutuu äkillisesti sairaalaan, eikä niiden aikana voi tarjota avustajalleen työtä.  

Perustietoa lomautuksesta

Työntekijän voi lomauttaa vain työsopimuslaissa säädetyin perustein ja tavoin.  

Lomautuksen ajalta avustajalle ei makseta palkkaa. Avustajalla on lomautuksen aikana oikeus ottaa vastaan muuta työtä ja oikeus työttömyyskorvaukseen. 

Pääsääntöisesti vain toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän voi lomauttaa. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän voi lomauttaa vain tilanteissa, joissa työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä. 

Lomautusilmoitus

  • Kun tarve lomauttamiseen on ennalta tiedossa (esim. kuntoutusjakson vuoksi), tulee työnantajan antaa työntekijälle kirjallinen lomautusilmoitus vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista
  • Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto
  • Mikäli lomautusta ei voi ennakoida (esim. työnantajan joutuessa äkillisesti sairaalahoitoon), on lomautusilmoitus annettava työntekijälle vähintään suullisesti heti, kun se työnantajan tila huomioiden on mahdollista
  • Työntekijällä on tällöin oikeus saada palkkaa työvuoroluetteloon etukäteen suunniteltujen työvuorojen perusteella enintään 14 päivän ajalta. Tänä aikana työntekijälle on selvitettävä työn keskeytymisen syy ja lomautuksen arvioitu aika esim. lääkärin antaman kotiutumisarvion perusteella 
  • Työehtosopimusta (Heta-TES) noudattavissa työsuhteissa työnantaja voi äkillisen sairaalaan joutumisen tai äkillisestä syystä alkaneen kuntoutusjakson vuoksi antaa lomautusilmoituksen lyhyemmällä ajalla, kuitenkin vähintään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Työntekijä on tällöin oikeutettu saamaan palkkaa työvuoroluetteloon suunniteltujen työvuorojen perusteella viiden päivän ajalta

Lomautusilmoitus on tehtävä kirjallisesti kolmena kappaleena, joista yksi tulee toimittaa viiveettä sijaismaksajapalvelu Oimaan. Myös lomautuksen peruutuksesta on ilmoitettava Oimaan. Voit ladata lomautusilmoituksen tältä verkkosivulta.

Muistathan, että mikäli työnantaja ei lomauta työntekijää, vaikka oikeus lomauttamiseen olisi olemassa, voi Keusote pidättäytyä palkkakustannusten korvaamisesta. Palkanmaksuvelvollisuus on tällöin työnantajalla itsellään. 

Lomautuksen kesto

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi. Pääsääntöisesti lomautus tehdään määräajaksi esim. työnantajan lähtiessä kuntoutukseen tai joutuessa sairaalaan. Silloin, kun lomautusajan kestoa ei voida etukäteen varmuudella määrittää, annetaan siitä arvio. Arvio lomautuksen kestosta saattaa kuitenkin muuttua, ja lomautusta on mahdollista jatkaa, jos työtä ei edelleenkään voida tarjota. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle välittömästi, kun tietää lomautuksen jatkumisesta annettua arviota pidempään. 

Lomautus päättyy, kun työnantaja ilmoittaa sen päättyvän ja pyytää avustajaa palaamaan jälleen töihin. Toistaiseksi lomautetulle työntekijälle on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään 7 päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.