Siirry sisältöön

Ikääntyneen hyvinvoinnin tukeminen

Ikääntyessä toimintakyky muuttuu ja tuen tarve usein lisääntyy. Ennakoivat toimet ja tuki on tärkeää, jotta turvataan arvokas ikääntymisen kokemus. Tältä sivulta löydät hyödyllisiä ja luotettavia vinkkejä ja linkkejä ikääntymisen tueksi.

Tukea ja neuvontaa

Omaolo -palvelussa voit arvioida hoidon tarvetta, tehdä terveystarkastuksen ja aloittaa sinulle sopivia hyvinvointivalmennuksia.

Kun sinulla on huolta esimerkiksi omasta tai läheisen itsenäisestä selviytymisestä tai arjessa jaksamisesta, ota yhteyttä ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen.

Mielen hyvinvointi

Mielenterveyttä voi ylläpitää ja vahvistaa esimerkiksi huolehtimalla sosiaalisten suhteiden ylläpidosta sekä mielekkäästä tekemisestä arjessa. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa tasapainoiseksi ja hyväksi. Elämässä voi tapahtua muutoksia ja mahdollisia menetyksiä, joita on vaikea ennakoida. Mikäli mielenterveyteen liittyy huolia, on niihin mahdollisuus saada apua. Tärkeintä on, ettei jää huoliensa kanssa yksin.

Kaatumisen ehkäisy

Tiesitkö, että kaatumisia voidaan ehkäistä eikä niitä tule pitää väistämättömänä osana ikääntymistä. Liikunta on yksittäisenä keinona tehokkain keino ehkäisyyn, erityisesti lihasvoimaa ja tasapainoa kehittävä liikunta. Kaatumisia kannattaa ehkäistä, sillä kaatumisen seuraukset voivat olla vakaviakin, kuten lonkkamurtumat ja pään vammat. Alla on esitelty kymmenen keinoa, jolla voit itse ehkäistä kaatumisia:

  • Säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen
  • Hyvien jalkineiden käyttö
  • Liukuesteiden käyttäminen liukkaalla kelillä
  • Kotiympäristön turvallisuudesta huolehtiminen
  • Kotipihan ja lähiympäristön turvallisuudesta huolehtiminen
  • Monipuolinen ja säännöllinen syöminen sekä juominen
  • D-vitamiinin riittävä saanti
  • Runsaan alkoholin käytön välttäminen
  • Terveydentilasta huolehtiminen
  • Lääkityksen ajantasaisuudesta huolehtiminen

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on osa ihmisen perusoikeuksia ikään tai toimintakykyyn katsomatta. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä elämän kaikissa vaiheissa. Se ei häviä mihinkään ikääntymisen vuoksi. Ikääntyessä keho ja hormonitoiminta muuttuvat ja pohdinnat omasta seksuaalisuudesta saattavat herättää ristiriitaisia tunteita. Nämä tuovat muutoksia myös seksuaalitoimintoihin ja voivat täten vaikuttaa myös seksuaaliseen halukkuuteen.

Talous

Eläköityminen ja muut elämäntilanteen muutokset, kuten leskeytyminen, vaikuttavat usein myös taloudelliseen tilanteeseen. Taloudellinen ennakointi on tärkeää, sillä taloudelliset huolet vaikuttavat arjessa pärjäämisen mahdollisuuksiin sekä mielen hyvinvointiin ja siten myös arjessa jaksamiseen. Älä jää yksin, sillä tukea ja apua on saatavilla eri tahoilta.

Päihteet tai rahapelaaminen

Ikääntyessä alkoholin sietokyky alentuu ja muistisairaudet entisestään hankaloittavat tilannetta. Vähäinenkin määrä alkoholia voi aiheuttaa lääkkeen kanssa ikäviä seurauksia. Ikääntyessä tasapainoaisti, koordinaatio ja motoriikka heikentyvät ja hidastuvat. Esimerkiksi kaatumisen riski ja muut onnettomuudet, varsinkin alkoholin vaikutuksen alaisena lisääntyvät. Myös muisti ja aistitoiminnat heikkenevät ikääntyessä ja runsas alkoholinkäyttö pahentaa heikentymistä.

Rahapelaaminen

Rahapelaamisella tarkoitetaan pelaamista, jossa pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoista vastiketta. Rahapelaaminen voi helposti muuttua riippuvuudeksi. Ikääntyneiden on todettu olevan erityisen alttiita rahapelaamiselle ja haavoittuvaisempia sen haitoille. Ikääntyessä tietyt sairaudet, koettu yksinäisyys ja tietyt lääkkeet voivat lisätä peliriippuvuutta.

Lähisuhdeväkivalta

Ikäihmisten kokema kaltoinkohtelu ja väkivalta jää usein piiloon. Se on uskottua yleisempää, sillä monet lähisuhdeväkivaltaa kohdanneet ikäihmiset eivät puhu kokemastaan. Ikäihmisten kohtaama väkivalta voi olla fyysistä tai psyykkistä, taloudellista hyväksikäyttöä tai itsemääräämisoikeuksien rajoittamista. Väkivallan tekijä on usein ikääntyneelle hyvin läheinen henkilö.

Taloudellista väkivaltaa on esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estäminen, pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön, taloudellisella väkivallalla uhkailu tai kiristäminen. Fyysisellä väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka ilmenee henkilön ruumiillisen koskemattomuuden tahallisena loukkauksena. (THL)

Asuminen

Esteettömässä ja turvallisessa kodissa on hyvä asua ja tapaturmien riski on pienempi. Muuttuviin asumisen tarpeisiin kannattaa varautua ajoissa. Hyväkuntoisena on helpompaa teettää asunnon korjauksia ja muutostöitä kuin vasta sitten, kun oma toimintakyky on esimerkiksi ikääntymisen vuoksi heikentynyt. Asunnon muutostyötarpeiden arviointiin voit saada apua fysioterapeutilta tai toimintaterapeutilta. Asian alkuun pääset olemalla yhteydessä Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen.

Yllä oleva sivu sisältää tietoa mm. asumisohjauksesta kunnissa.

Tukea järjestöiltä

Järjestöt edistävät hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta esimerkiksi tarjoamalla mielekästä toimintaa kaikenikäisille. Järjestöt toimivat lähellä asukkaiden arkea, antaen mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin. Lisäksi järjestötoiminta antaa yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia myös niille kansalaisille, joiden ääni tulee muutoin heikosti kuulluksi.

Kelan palvelut ikääntyneille

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit auttavat sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin.

Moniammatillinen yksilökuntoutus auttaa pärjäämään arjessa.

Jos työeläkkeesi on pieni tai et saa sitä ollenkaan, voit saada Kelasta kansaneläkettä.

Jos muut eläkkeesi jäävät hyvin pieniksi tai et saa mitään muuta eläkettä, Kela maksaa myös takuueläkettä.

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon.

Hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Sinulla voi olla oikeus hoitotukeen, jos olet kokopäiväisesti eläkkeellä, sinulla on lääkärin toteama vamma tai sairaus, toimintakykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja tarvitset vamman tai sairauden
takia apua tai ohjausta.

Tukea ja toimintaa järjestöiltä ja yhteisöiltä

Klikkaamalla alla olevia linkkejä siirryt lähellä.fi-palveluun. Se on helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelut ovat sinua varten ja useimmiten maksuttomia!

Teknologiasta tukea kotona pärjäämiseen

Teknologiset ratkaisut helpottavat arkea erityisesti silloin, kun toimintakyky on alentunut. Teknologiasta on apua muun muassa ikääntyneille ja vammaisille, mutta myös muille, jotka pohtivat keinoja kotona asumisen tukemiseen. Katalogiin on koottu erityisesti ikääntyneille sopivia ratkaisuja kotona asumisen tueksi. Katalogin sisältämät teknologiat ovat kaikki sellaisia, jotka voi itse hankkia. Hankinnan helpottamiseksi teknologioiden yhteydessä on kirjattu, mistä niitä voi ostaa.

Opas ikääntyneen läheiselle

Ikääntyneiden läheisille on laadittu opas, jonka avulla pyritään lisäämään omaisten ja läheisten osallisuutta ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseen ja kuntoutumiseen. Oppaassa esitellään laajalti ikääntyneen henkilön toimintakyvyn osa-alueita sekä annetaan konkreettisia ohjeita arjen toimintakyvyn tukemiseksi. Halutessaan oppaan voi pyytää itselleen paperisena versiona ikäihmisten neuvonnan ja ohjauksen kautta.

Lähineuvontapiste

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisellä lähineuvontapisteellä tarjotaan kasvotusten tapahtuvaa ajanvarauksetonta ohjausta ja neuvontaa.