Siirry sisältöön

Työsopimuksen tekeminen

Tietoa työsopimuksesta ja ohjeita sen laatimiseen

Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen työsopimukseen. Työsopimuksella sovit avustajasi kanssa hänen työajastaan, toimenkuvastaan ja työnsisällöstä. Työsopimus sitoo työsuhteen molempia osapuolia toimimaan sovituin ehdoin. Kattava ja selkeä työsopimus ehkäisee myös ristiriitojen ja ongelmatilanteiden syntymistä. 

 • Tee kirjallinen työsopimus kaikkien työntekijöittesi kanssa, myös määräaikaisten ja sijaisten kanssa
 • Tee ja allekirjoita työsopimus kolmena samanlaisena kappaleena. Yksi sopimus jää sinulle, toinen annetaan työntekijälle ja kolmas toimitetaan henkilökohtaisen avun keskukseen
 • Huolehdithan siitä, että kaikki työsopimuskappaleet ovat keskenään samansisältöisiä
 • Tältä verkkosivulta löydät ladattavan työsopimuspohjan, jota suosittelemme käyttämään 

Työsopimukseen kirjattavat asiat

Työsopimukseen on hyvä kirjata:

 • työnantajan nimi ja henkilötunnus
 • työntekijän nimi ja henkilötunnus 
 • työntekijän pankkiyhteystiedot palkanmaksua varten 
 • mahdollinen koeaika
 • tieto siitä, onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus
 • työn aloittamisajankohta (päivämäärä) 
 • pääasialliset työtehtävät
 • työntekopaikka
 • palkka (tuntipalkka), palkanmaksukausi ja palkanmaksupäivä
 • työaika 
 • irtisanomisaika 
 • vaitiolovelvollisuus 

Työsopimuksen allekirjoittajana muu kuin avun käyttäjä

Mikäli joku muu kuin avun käyttäjä allekirjoittaa työsopimuksen, tulee tällä henkilöllä olla asianmukainen valtuutus (esim. edunvalvojuus, huoltajuus), joka antaa hänelle oikeuden toimia vammaisen henkilön puolesta. Työsopimukseen tulee tällaisessa tilanteessa kirjata työnantajan ja työntekijän lisäksi myös avun käyttäjän nimi. Riippumatta siitä, kuka työsopimuksen on allekirjoittanut, työnjohtajana henkilökohtaisessa avussa toimii aina vammainen henkilö itse. 

Työsopimus vaihtelevalla työajalla

Vaihteleva työaika tarkoittaa työsopimukseen kirjattua työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee sovitun vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa.

Käytännössä vaihteleva työaika tarkoittaa siis sitä, että työn kokonaismäärä voi vaihdella. Silloin kun työnteko toteutuu vaihtelevasti eri kellonaikoina ja päivinä, mutta kuitenkin aina saman, kiinteän tuntimäärän mukaisesti, kyseessä ei ole työsopimuslain tarkoittama vaihteleva työaika. 

Esimerkkejä vaihtelevan työajan työsopimuksista: 

 • Ns. nollatuntisopimus, jossa on sovittu työajan enimmäismäärästä, mutta ei vähimmäismäärästä (esim. 0–30 h / kk) 
 • Työaika on sovittu tietyksi vaihteluväliksi (esim. 20–40 h / vko) 
 • Työntekijä on tarvittaessa työhön kutsuttava 

Huomioitavaa vaihtelevassa työajassa

Vaihtelevasta työajasta voidaan sopia työnantajan aloitteesta, mikäli työnantajan työvoiman tarve ei ole kiinteä. Vaihtelevasta työajasta sopiminen voi tapahtua myös työntekijän aloitteesta. Työsopimukseen on tällöin hyvä kirjata työntekijän antama syy (esim. opiskelu) vaihtelevan työajan järjestelylle.

Työsopimuslaissa on ryhdytty viime vuosina sääntelemään nollatuntisopimuksia ja muita vaihtelevan työajan sopimuksia. Lakimuutokset vahvistavat työntekijän asemaa ja tarkentavat työnantajan velvoitteita.

1.8.2022 astui voimaan työsopimuslain muutos, jonka mukaan työnantajan tulee antaa työntekijälleen kirjallinen selvitys vaihtelevan työajan käytöstä. Työnantaja on myös velvoitettu tarkastelemaan toteutunutta työaikaa vähintään 12 kuukauden välein vaihtelevaa työaikaa noudattavissa työsuhteissa.

Vaihtelevaan työaikaan liittyvät työnantajan toimintaohjeet lyhyesti

 • Tee vaihtelevan työajan työsopimuksia tarkkaan harkiten
 • Mikäli teet työsopimuksen vaihtelevalla työajalla omasta aloitteestasi, tulee sinun antaa työntekijällesi kirjallinen selvitys vaihtelevan työajan käytöstä. Kirjallista selvitystä ei tarvita, jos vaihtelevasta työajasta sovitaan työntekijän aloitteesta
 • Tee kirjallinen selvitys myös nykyisissä työsuhteissasi, joissa noudatetaan vaihtelevaa työaikaa, ja joiden osalta et ole vielä sitä tehnyt
 • Voit antaa kirjallisen selvityksen työntekijällesi esimerkiksi sähköpostitse. Halutessasi voit käyttää/mukailla HA-keskuksen mallipohjaa kirjalliselle selvitykselle. Mallipohjan löydät tältä verkkosivulta
 • Muista, että työsopimuksessa vaihtelevan työajan vähimmäistuntimääräksi ilmoitettu aika sitoo työsuhteen molempia osapuolia: työnantajana olet velvoitettu tarjoamaan työtä avustajallesi vähimmäistuntimäärän verran ja avustajasi on vastaavasti velvoitettu tekemään vähimmäistuntimäärän verran töitä
 • Kysy avustajaltasi aina suostumus sellaisiin työvuoroihin, jotka poikkeavat kirjallisen selvityksen viitetyöajoista
 • Tarkastele avustajasi toteutuneita työaikoja vähintään vuoden välein ja vertaa niitä työsopimuksessa sovittuun vähimmäistuntimäärään
 • Mikäli avustajan toteutuneet työtunnit ovat säännönmukaisesti enemmän kuin työsopimuksen vähimmäistuntimäärä, tarjoa työntekijällesi mahdollisuutta vähimmäistuntimäärän korotukseen
 • Ennen 1.8.2022 alkaneissa työsuhteissa tee työajan tarkastelu viimeistään 31.7.2023 

Tarkempaa tietoa vaihtelevasta työajasta, siihen liittyvistä lakimuutoksista ja työnantajan velvoitteista löydät HA-keskuksen ohjeistuksesta:

HA-keskuksen mallipohjan vaihtelevan työajan kirjalliseen selvitykseen voit ladata tästä: