Siirry sisältöön

Puntaroivat asukaspaneelit

Asukaspaneelit on uusi kansalaisosallistumisen muoto, jossa satunnaisotannalla valittu joukko tavallisia kansalaisia kokoontuu perehtymään ja keskustelemaan päätöksenteon tai valmistelun asialistalla olevasta kysymyksestä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella vahvistetaan asukkaiden osallistumismahdollisuuksia: uusissa, puntaroivissa asukaspaneeleissa asukkaat saavat äänensä kuuluviin hyvinvointialueen päätöksenteossa.

Puntaroivat asukaspaneelit toteutetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi asukaspaneelia: toinen syksyllä 2023 ja toinen keväällä 2024. Ensimmäisessä asukaspaneelissa käsitellään lasten ja nuorten mielenhyvinvoinnin edistämistä.

Keusoten puntaroivien asukaspaneelien hanke päättyy syksyllä 2024. Hankkeen aikana testataan asukaspaneelien toimivuutta ja hyödyllisyyttä hyvinvointialueella, minkä jälkeen arvioidaan menetelmän toimivuutta. Mikäli paneelit koetaan hyödyllisiksi, tavoitteena on vakinaistaa asukaspaneeli pysyväksi toimintamalliksi Keusoteen.

“Asukaspaneelien myötä saamme päättäjille arvokasta ja puntaroitua alueen asukkaiden näkökulmaa päätöksenteon tueksi”

Aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu

Puntaroiva asukaspaneeli 2023 – Lasten mielenhyvinvoinnin vahvistaminen

Keusoten ensimmäiseen puntaroivan asukaspaneelin n. 40 osallistujaa kokoontui marraskuussa kolme kertaa perehtymään lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin ja keskustelemaan sen tukemisesta ja edistämisestä. Keskustelujen päätteeksi paneeli äänesti toimenpiteistä, jotka nostettiin yhteiseen loppulausumaan. Asukaspaneeli ehdotti, että lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi Keusote varmistaa riittävät resurssit, luo lisäkeinoja lasten ja nuorten tavoittamiseen, lisää toimijoiden osaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen sekä lisää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen. Loppulausuma luovutettiin Keusoten aluevaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajille ja toimitettiin aluevaltuuston jäsenille 14.12.2023.

Kutsu asukaspaneeliin lähetettiin 5000 satunnaisesti valitulle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaalle syyskuussa 2023. Kutsuun vastanneiden n. 250 vapaaehtoisen joukosta paneeliin poimittiin satunnaisesti 50 henkilöä siten, että raati vastasi mahdollisimman hyvin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väestöä. Taustamuuttujina panelistien valinnassa käytettiin asuinpaikkaa, ikäryhmää, elämäntilannetta, sukupuolta, kieltä ja koulutustaustaa.

Mitä ovat puntaroivat asukaspaneelit?

Kansalaispaneelit (Sitran hyvinvointialuekokeiluissa asukaspaneelit) on uusi kansalaisosallistumisen muoto, jossa satunnaisotannalla valittu joukko tavallisia kansalaisia kokoontuu perehtymään ja keskustelemaan päätöksenteon tai valmistelun asialistalla olevasta kysymyksestä.

Kansalaispaneelit ovat yleistyneet maailmalla ja varsinkin Euroopassa voimakkaasti viime vuosina, ja niitä on käytetty hyvin erilaisissa kysymyksissä aina kuntatason kaupunkisuunnittelusta, perustuslain muutoksiin ja ilmastokriisin ratkaisemiseen. Menetelmä sopii erityisesti vaikeisiin, kansalaisia laajasti koskettaviin, mutta myös vahvasti mielipiteitä jakaviin kysymyksiin, joihin päättäjien on yksin vaikeaa löytää ratkaisuja.

Kansalaispaneeleihin kuuluu olennaisena osana satunnaisotantaan ja kiintiöintiin perustuva, reilu ja johdonmukainen valintaprosessi, jossa kaikilla (tietyn iän ylittäneillä, Keusoten 1. asukaspaneelissa 15 vuotta täyttäneillä) alueen asukkailla on yhtäläinen mahdollisuus tulla kutsutuksi. Asukaspaneelikutsuun myönteisesti vastanneista asukkaista luodaan alueen eri väestöryhmiä mahdollisimman hyvin tilastollisesti edustava paneeli.

Osana asukaspaneeliprosessia osallistujat kuulevat asiantuntijoita ja saavat monipuolista taustatietoa. Tämän jälkeen keskustelut käydään fasilitoidusti pienryhmissä ja koko paneelin kesken. Kansalaispaneelit ovat neuvoa-antavia ja tuottavat suosituksia tai ratkaisuehdotuksia päätöksenteon tueksi.

Asukaspaneelien vahvuuksia

 • Osallistumisen moniäänisyys paranee

  Asukkaiden ääni kuuluviin monipuolisesti, tasapuolisesti ja reilusti. Mukaan muutkin kuin aktiiviset ja äänekkäät.
 • Vahvistaa päätösten tietopohjaa ja hyväksyttävyyttä

  Eri näkökulmat huomioiva, harkittu kansalaisnäkemys nopeiden reaktioiden ja ennakkoasenteiden sijaan. Asukkaiden kokemukset ja asiantuntemus hyötykäyttöön.
 • Tukee yhteisen arvoperustan löytämistä ja vähentää vastakkainasettelua

  Puntaroinnissa korostuu yhteisen hyvän tavoittelu ja näkökulmien yhteensovittaminen.
 • Vahvistaa tulevaisuusajattelua ja päätöksenteon pitkäjänteisyyttä

  Puntarointi auttaa etsimään kestäviä, hallinnon siilorajat ja vaalikaudet ylittäviä ratkaisuja.

Sitran Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla -kokeilut

Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projekti etsi hyvinvointialueita kumppaneiksi vuosien 2023–2024 aikana toteutettaviin, Sitran rahoittamiin Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla -kokeiluihin. Keski-Uusimaa on yksi kokeiluun mukaan päässeistä hyvinvointialueista.

Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla -kokeiluilla tavoitellaan alueen asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen vahvistamista ja sen kytkemistä kiinteäksi osaksi päätöksentekoa. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen päätöksenteon rakenteet tukevat asukkaiden osallistumista ja että hyvinvointialuelain 29 § osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevaa kirjausta noudatetaan kunnianhimoisesti.

Haku toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäiseen vaiheeseen valittiin yhdeksän hyvinvointialuetta ja toisessa vaiheessa rahoitettavaksi kahdeksan aluetta, jotka kokeilevat joko puntaroivan tai digitaalisen demokratian menetelmiä. Osassa hyvinvointialuekokeiluista käytetään Polis-verkkoalustaa.

Hakukriteereinä olivat kunnianhimo, kytkentä päätöksentekoon, osallistumista tukevat rakenteet, sitoutuneisuus ja innovatiivisuus. Sitra painotti myös menetelmän juurrutettavuutta ja levitettävyyttä hyvinvointialueorganisaation sisällä sekä vaikuttavuutta hyvinvointialuedemokratian toimivuuden kannalta. Tavoitteena on, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan itselle merkittäviin asioihin.

“Olemme innoissamme siitä ennakkoluulottomuudesta, jolla Keusote lähtee testaamaan asukaspaneeleita uutena asukkaiden osallistumisen muotona. Maailmalla niitä hyödynnetään jo laajalti, mutta Suomessa hyvinvointialueet ovat edelläkävijöitä.”

Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektin projektijohtaja Hannu-Pekka Ikäheimo

Lisätietoja:

Miten puntaroiva kansalaiskeskustelu toimii?

 1. Aihe, tavoite ja rooli

  Keskustelulle valitaan aihe ja määritetään tavoite ja rooli päätöksenteossa

 2. Satunnaisotanta

  Kansalaisista valitaan satunnaisotannalla edustava joukko. Usein käytetään kiintiöintiä.

 3. Asiantuntijoiden kuuleminen

  Kansalaiset kuulevat riippumattomia asiantuntijoita ja eri kantojen edustajia sekä esittävät kysymyksiä

 4. Puntaroiva keskustelu

  Kansalaiset keskustelevat ja puntaroivat asiakysymykseen liittyviä tosiseikkoja ja väitteitä

 5. Lausuma

  Keskustelut tuottavat yhteisen lausuman, joka voi sisältää esimerkiksi tosiasioita, perusteltuja ehdotuksia tai kannanottoja.

 6. Lausumasta tiedottaminen

  Lausuma saatetaan tiedoksi päättäjille ja julkistetaan suurelle yleisölle.