Siirry sisältöön

Perustietoa työnantajana toimimisesta

Tietoa työnantajan oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista sekä tarjolla olevasta tuesta henkilökohtaisen avustajan työnantajalle

Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista työnantajamalli turvaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden lähtökohtaisesti parhaiten. Työnantajamallissa valitset itse avustajasi ja saat suurimman vapauden päättää siitä, milloin ja missä avustaminen tapahtuu. 

Työnantajamallissa avustajasi on työsuhteessa sinuun, ei Keusoteen tai vammaispalveluihin. Tämä tarkoittaa, että sinulla itselläsi on kaikki työnantajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Keusote huolehtii valtakirjalla puolestasi palkanmaksusta, lakisääteisistä vakuutuksista ja työterveyshuollon järjestämisestä. HA-keskuksesta saat tukea ja apua kaikkiin työnantajana toimimisen kysymyksiin.

Roolit työnantajamallissa

Työnantaja

 • Toimii työnjohtajana
 • Noudattaa työlainsäädäntöä ja työsopimusta (Heta-liittoon kuuluessaan myös työehtosopimusta)
 • Suunnittelee avustajan työvuorot etukäteen (työvuorosuunnittelu)
 • Kirjaa avustajan toteutuneet työvuorot (työaikaseuranta)
 • Perehdyttää avustajan työhönsä ja ohjaa hänen työskentelyään

Työntekijä

 • Suorittaa työnantajan antamat tehtävät
 • Noudattaa työaikoja, määräyksiä ja työsopimusta
 • Noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja kunnioittaa työnantajan yksityisyyttä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

 • Arvioi ja tekee päätöksen henkilökohtaisen avun palvelusta (vammaispalvelut)
 • Huolehtii valtakirjalla työnantajan puolesta palkanmaksusta, lakisääteisistä vakuutuksista ja työterveyshuollon järjestämisestä (HA-keskus)
 • Tarjoaa ohjausta ja neuvontaa työnantajana toimimiseen, työsuhteisiin ja työnantajan velvollisuuksiin liittyen (HA-keskus)

Työnantajan oikeudet

Työnantajana sinulla on työsuhteessa työnjohto-oikeus. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä työntekijälle ja päättää siitä, miten työpaikalla toimitaan. Työnantajana voit määrätä seuraavista asioista:

 • Mitä työntekijäsi tekee (työn sisältö) 
 • Miten työntekijäsi työnsä suorittaa (työn suoritustapa) 
 • Milloin työtä tehdään (työvuoro) 
 • Missä työtä tehdään (työpaikka)

Työnjohto-oikeus ei kuitenkaan ole rajoittamaton, vaan sitä tulee toteuttaa lainsäädännön, työntekijän kanssa solmitun työsopimuksen ja Heta-liittoon kuuluessasi työehtosopimuksen puitteissa.  

Työnantajan vastuut ja velvollisuudet

Työnantajana sinun tulee noudattaa työlainsäädäntöä ja laatimaasi työsopimusta sekä työehtosopimusta (Heta-TES), mikäli olet Heta-liiton jäsen. Työnantajana olet velvoitettu huolehtimaan seuraavista asioista:

 • Työntekijän työajan suunnittelu vähintään 7 vuorokautta etukäteen 
 • Työajan toteutumisen seuranta eli työaikakirjanpito 
 • Työntekijän palkanmaksu, lakisääteiset vakuutukset ja työterveyshuollon järjestäminen (valtakirjalla valtuutat HA-keskuksen huolehtimaan näistä puolestasi)
 • Työntekijän perehdyttäminen työhönsä 
 • Työntekijän opastaminen turvallisista työtavoista sekä tiedottaminen työturvallisuutta ja työpaikkaa koskevista määräyksistä 

Lisäksi sinun tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:

 • Et saa antaa lain tai hyvän tavan vastaisia määräyksiä työntekijälle 
 • Sinun tulee ottaa huomioon työntekijän fyysiset ja ammattitaidolliset edellytykset suoriutua hänelle määräämistäsi tehtävistä 
 • Voit määrätä työntekijän toiminnasta vain työaikana. Et voi puuttua työntekijän vapaa-aikaan 
 • Et voi poiketa laissa tai mahdollisessa työehtosopimuksessa annetuista oikeuksista muuten kuin työntekijälle edullisempaan suuntaan
 • Et saa loukata työntekijän yksityisyyttä. Vaitiolovelvollisuudesta on hyvä sopia sekä työntekijän että työnantajan osalta 
 • Mikäli sinulla on useita työntekijöitä, sinun tulee kohdella heitä tasapuolisesti  
 • Sinun tulee säilyttää työsuhteeseen liittyviä asiakirjoja esim. lukitussa kaapissa, johon muilla ei ole pääsyä

Asiakirjojen säilytys

Työnantajana sinun tulee säilyttää huolellisesti kaikki avustajia koskevat asiakirjat. Työsuhteisiin liittyvistä asioista on hyvä pitää erillistä kansiota, jotta niihin on tarvittaessa helppo palata.  

Luottamuksellisille asiakirjoille on määritelty seuraavat arkistointimääräykset: 

 • Työsopimukset 10 vuotta  
 • Sairauslomatodistukset ja muut työntekijän terveydentilaan liittyvät asiakirjat kuluvan vuoden lopusta 2 vuotta  
 • Työvuorosuunnitelmat ja muut luottamukselliset asiakirjat kuluvan vuoden lopusta 5 vuotta  

Muita luottamuksellisia asiakirjoja ovat mm. lomautusilmoitukset, varoitukset, työsuhteen päättämiset, todistusten kopiot. Vanhentuneet luottamukselliset asiakirjat tulee hävittää asianmukaisesti, eikä niitä saa heittää lehti- tai paperinkeräykseen. 

Heta-liitto

Heta-liitto (Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry) on henkilökohtaisten avustajien työnantajille suunnattu liitto. Liittoon kuuluminen on vapaaehtoista.  

Heta-liitto 

 • neuvottelee henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen (Heta-TES) työntekijäliiton (JHL ry) kanssa 
 • tarjoaa oikeudellista neuvontaa, tukipalveluita ja koulutusta työnantajille (osa kaikille avoimia, osa pelkästään liiton jäsenille) 
 • tekee vammaispoliittista vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa 

Mikäli olet Heta-liiton jäsen, määräytyvät avustajan palkka ja työehdot HETA ry:n ja Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n valtakunnallisen, henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen (Heta-TES) mukaisesti. Tällöin Keusote korvaa Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avustajien palkkauksesta aiheutuvat kulut Heta-TES:n mukaisesti.  

Heta-liiton jäsenyyden hyötyjä

 • työehtosopimus tuo työaikojen sopimiseen joustavuutta: työnantaja voi sopia työajoista osin työaikalakia vapaammin ja työsuhteissa voidaan noudattaa jaksotyötä 
 • Heta-liiton jäsenten henkilökohtaiset avustajat saavat työaikalisät (ilta, la, yö), kokemuslisän, lomarahan sekä matkapäiviltä ehtojen mukaisen ateriakorvauksen 
 • henkilökohtaisen avustajan rekrytoinnissa on hyötyä, kun työnantaja kuuluu Heta-liittoon 
 • liitto tarjoaa tukea ja oikeudellista neuvontaa 

Heta-liiton jäsenyyden velvoitteet 

 • henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen noudattaminen 
 • Heta-liiton sääntöjen noudattaminen 
 • kertaluontoisen liittymismaksun (10 euroa) ja vuosittaisen jäsenmaksun (75 euroa vuonna 2024) maksaminen  
 • omien jäsenrekisteritietojen muutoksista ilmoittaminen Heta-liitolle 

Mikäli liityt/kuulut Heta-liittoon, tulee sinun toimittaa liiton ohjeistuksen mukaiset tositteet (laskukopio ja kuitti maksetusta jäsenmaksusta) HA-keskukseen, jotta liiton jäsenyys voidaan todentaa. Jäsenmaksulasku ja maksutositekopio tulee toimittaa vuosittain maksun jälkeen henkilökohtaisen avun keskukseen.

Tuki työnantajuuteen

Sen lisäksi, että Keusoten henkilökohtaisen avun keskus tarjoaa neuvontaa ja ohjausta työnantajamalliin liittyvissä kysymyksissä, löytyy henkilökohtaisen avun työnantajille myös erilaisia maksuttomia palveluita, joista on mahdollista saada tukea työnantajana toimimiseen.   

HetaHelp-neuvontapalvelu

HetaHelp on Heta-liiton neuvontapalvelu, jossa lakimiehet vastaavat henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Palvelua rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), ja se on kaikille avointa ja maksutonta. Jokaisen HetaHelpin käyttäjän on kuitenkin rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi ennen ensimmäistä yhteydenottoa HetaHelpiin.   

Lisää tietoa HetaHelpistä, sen aukioloista ja rekisteröitymisestä palvelun käyttäjäksi löydät Heta-liiton verkkosivuilta:

Heta-liiton vertaistuki kaikille työnantajille

Heta-liitto järjestää vähintään kerran viikossa henkilökohtaisen avun työnantajille suunnattuja yhteisiä kahvitaukoja, joihin osallistuminen ei edellytä Heta-liiton jäsenyyttä. Tapaamiset tapahtuvat Microsoft Teams -ohjelman välityksellä.  

Tapaamisista ja niiden toteutusaikataulusta voi lukea enemmän Heta-liiton verkkosivulta:

Assistentti.infon neuvonta

Henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto Assistentti.info tarjoaa maksutonta neuvontaa henkilökohtaiseen apuun liittyen. Tarkista neuvonnan ajantasaiset palveluajat ja yhteystiedot Assistentti.infon verkkosivuilta:

Varman verkkokurssi työnantajien tueksi

Työeläkeyhtiö Varma on julkaissut maksuttoman Miten onnistun henkilökohtaisen avustajan työnantajana -verkkokurssin, jonka avulla voit kehittää omaa yleistä osaamistasi työnantajana tai hakea apua yksittäisiin aiheisiin ja teemoihin, joita työnantajana kohtaat.  

Verkkokurssilta löydät:

 • vinkkejä sujuvan arjen rakentamiseen yhdessä avustajasi kanssa  
 • konkreettisia työkaluja työnantajuutesi tueksi  
 • keinoja tunnistaa avustajasi työkykyyn liittyviä riskejä ja olla apuna näissä tilanteissa 
 • mahdollisuuksia pohtia, kuinka onnistut avustajan työnantajana ja hyvänä johtajana  

Löydät verkkokurssin Varman verkkosivuilta: