Siirry sisältöön

Keusotesta kokonaisvaltaisen kivunhoidon edelläkävijä

Keusotesta kokonaisvaltaisen kivunhoidon edelläkävijä

Keusote on kehittänyt ainutlaatuisen, moniammatillisen ja kokonaisvaltaisen kivunhoidon toimintakokonaisuuden perusterveydenhuoltoon. Vastaavaa koko hyvinvointialueen laajuista kivunhoidon kokonaisuutta ei tiettävästi ole käytössä muilla sote-alan toimijoilla Suomessa, eikä ulkomaillakaan.

Kehitetty kivunhoidon hoitopolku tarjoaa monipuolisesti palveluja kipupotilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Kyse on erittäin merkittävästä uudistuksesta niin kipupotilaille itselleen kuin myös yhteiskunnallisesti.

”Sote-alan ammattilaisilla on kyllä halua ja osaamista hoitaa kipupotilaita asianmukaisesti ja vaikuttavasti, mutta nykyterveydenhuollon rakenteet ja perinteinen lääkärivetoinen oirehoito eivät ole mahdollistaneet kipupotilaiden hyvää hoitoa”, taustoittaa ylilääkäri, lääketieteen tohtori Maiju Marttinen Keusotelta.

”Paremmalla kivunhallinnalla voidaan lisätä potilaiden arjen toiminta- ja työkykyä sekä vähentää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä sekä näistä aiheutuvia kustannuksia. Panostus kivunhoitoon perusterveydenhuollossa näkyy konkreettisesti myös erikoissairaanhoidon tarpeen vähenemisenä ja päivystyskäyntien määrän pienenemisenä”, jatkaa Marttinen.

Moniammatillista yhteistyötä ja vaikuttavia hoitopolkuja

Marttisen aloittaessa Keusotella keväällä 2023 oli kivunhoito täysin yksittäisestä ammattilaisesta, resurssitilanteesta, potilaasta ja muista satunnaisista asioista riippuvaista. ”Nyt kivunhallintaan on luotu selkeä toimintamalli, joka tähtää pitkittyneestä kivusta kärsivän asiakasryhmän tunnistamiseen ja näyttäytyy aidosti monialaisena yhteistyönä ja jäsenneltynä hoitopolkuna sekä yksilöllisenä, oikea-aikaisena ja vaikuttavana tukena. Kokonaisuuden kehittämisessä tärkeänä aisaparinani on toiminut apulaisylilääkäri Henni-Tuulia Aho, joka on suorittanut kivunhoidon erikoistumisjakson erikoissairaanhoidossa”, kertoo Marttinen.

”Nyt kivunhallintaan on luotu selkeä toimintamalli, joka näyttäytyy aidosti monialaisena yhteistyönä ja jäsenneltynä hoitopolkuna sekä yksilöllisenä, oikea-aikaisena ja vaikuttavana tukena.”

Terveyskeskuslääkärit Keusotella voivat saada kipuun liittyvissä asioissa konsultointia paitsi koulutetuilta oman yksikön asiantuntijoilta, myös erityisosaajilta Keusoten muista yksiköistä ja erikoissairaanhoidosta. Monialaisella yhteistyöllä varmistetaan esimerkiksi lääkärien ja fysioterapeuttien aito yhteistyö sekä vaikkapa vakavien unihäiriöiden ja merkittävien mielenterveyden ongelmien huomiointi kiinteänä osana kivunhallinnan prosessia. Asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan ohjataan myös esimerkiksi Kelan ja TE-palvelujen pariin.

Uutta kipupotilaiden hoitopolussa on ennen kaikkea se, että ihminen nähdään aidosti yksilöllisenä kokonaisuutena.

Keusote järjestää myös pitkittyneestä kivusta kärsiville asiakkaille kokonaisvaltaista vertaistukea kivunhallinnan kurssien muodossa. ”Kurssien tavoitteena on yhdessä potilaan kanssa löytää keinoja, joiden avulla kivun haittaavuus elämän eri osa-alueilla olisi mahdollisimman vähäinen, ja joita toteuttamalla potilas voi myös itse aktiivisesti hoitaa kiputilannettaan. Kursseista on saatu erittäin hyvää palautetta”, toteaa Marttinen.

Oireiden hoidosta kokonaisvaltaisiin, räätälöityihin sote-palveluihin

Uutta kipupotilaiden hoitopolussa on ennen kaikkea se, että ihminen nähdään aidosti yksilöllisenä kokonaisuutena. Ei hoideta pelkästään oiretta, eli vaikkapa selkäkipua, vaan pureudutaan potilaan koko elämänpiiriin ja huomioidaan myös, miten selkäkipu vaikuttaa arkeen ja elämänlaatuun.

”Moniammatillisella yhteistyöllä varmistamme oikeasti toimivat ja kestävät hoitosuunnitelmat ja -tulokset, minkä odotetaan näkyvän asiakkaalle parempana elämänlaatuna, toimintakykynä ja työkykynä.”

Asiakkaan palvelukokonaisuus arvioidaan jatkossa räätälöidysti moniammatillisen tiimin toimesta. Asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan tiimissä voi olla mukana esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, farmaseutti, sosiaalityöntekijä, työkykyasiantuntija, mielenterveys- ja päihdeasioiden asiantuntijat ja kokemusasiantuntija. Myös asiakas itse on aktiivisesti mukana toimijana ja vaikuttajana omassa kuntoutuksessaan.

”Moniammatillisella yhteistyöllä varmistamme oikeasti toimivat ja kestävät hoitosuunnitelmat ja -tulokset, minkä odotetaan näkyvän asiakkaalle parempana elämänlaatuna, toimintakykynä ja työkykynä. Saamme jalkautettua kivun hoitopolun täysimittaiseen käyttöön terveysasemille tämän vuoden aikana. Jo nyt on nähtävissä erittäin hyviä asiakkaiden toimintakyvyn kohoamisia”, hehkuttaa Marttinen.

Kivunhoidon hoitopolkuun on mahdollista päästä Keusoten lääkärin ja hoitajan vastaanottojen yksilöllisen hoidon tarpeen arvion kautta:

Heräsikö kiinnostus kivunhoitoa ja -tutkimusta kohtaan?

Keusotella on erinomaiset mahdollisuudet perehtyä kivunhoitoon yleislääketieteen erikoislääkäritutkinnon rinnalla. Myös hammaslääkärit voivat perehtyä kivunhoitoon. Meiltä löydät kivunhoidon kehittämisestä innostuneet kollegat, erityisosaamista kivunhoidosta ja tarjolla on kattava kivunhoidon polku.

Miksi kokonaisvaltaista kivunhoitoa tarvitaan?

Suomessa merkittävä osa terveyskeskuslääkäreillä käynneistä liittyy kipuun ja kipu voi ehtiä kroonistua ja elämänlaatu merkittävästi heikentyä, jos potilas ei saa oikeanlaista, yksilölliset kokonaistarpeet huomioivaa apua riittävän aikaisessa vaiheessa.

Kipupotilaat muodostavat valtakunnallisesti valtavan potilasryhmän. Kelan sairausvakuutustilaston ja Eläketurvakeskuksen tilastotietokannan mukaan kipua tuottavista sairauksista jo pelkästään tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet aiheuttivat Suomessa vuonna 2022 jopa 4,2 miljoonaa sairauspäivärahapäivää, joista seurasi päivärahakustannuksia yli 250 miljoonaa euroa sekä työkyvyttömyyseläkekustannuksia noin 461 miljoonaa euroa.

Kuka on Keusoten kuntoutuskeskuksen ylilääkäri, lääketieteen tohtori Maiju Marttinen?

  • Yleislääkäri, joka suorittaa terveydenhuollon erikoislääkäritutkintoa
  • Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n puheenjohtaja sekä lääkäritoimikunnan, syöpäkiputoimikunnan ja opioidijaoksen jäsen
  • Väitellyt lääketieteen tohtoriksi lasten, nuorten ja ikääntyneiden kivusta vuonna 2019
  • Toiminut kipulääkärinä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa
  • Ollut mukana perustamassa Suomen ensimmäistä lasten ja nuorten kipukeskusta erikoissairaanhoidossa
  • Intohimona kliininen kivunhoito ja kivunhoidon kehittäminen, erityisesti pitkittyneen kivunhoidon moniammatilliset hoitomallit perusterveydenhuollossa sekä kivuntutkimus
  • Ohjaa kahta väitöskirjaa, jotka käsittelevät kivunhoidon toteutumista perusterveydenhuollossa.

Teksti: Katja Männistö; Valokuva: Iiro Rautiainen