Siirry sisältöön

Oletko tyytymätön saamaasi palveluun?

Asemaasi sekä oikeuksiasi asiakkaana ja potilaana turvataan laissa.

Sinulla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava sinulle avoimesti ja ymmärrettävästi. Sinua on kohdeltava loukkaamatta ihmisarvoasi, vakaumustasi tai yksityisyyttäsi. Jos tarvitset apua, sinulla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Sinulla on oikeus tietää, mihin tietojasi käytetään.

 1. Voit antaa palautetta

  Mikäli olet tyytymätön palveluun voit antaa suoran palautteen sinua hoitaneen tai palvelleen yksikön henkilökunnalle, jolloin ongelmanne voi ratketa nopeasti.

  Palautetta voi antaa myös Keusoten toimipisteissä palautelaitteilla tai täyttämällä paperinen palautelomake. Palautetta voit antaa myös sähköisellä lomakkeella.

 2. Voit kysyä neuvoa sosiaali- ja potilasasiavastaavalta

  Sosiaali- ja potilasasiavastaava neuvoo asiakkaita, omaisia ja henkilökuntaa asiakkaan kohteluun, osallistumiseen ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Sosiaali- ja potilasasiavastaava on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava ja hän voi toimia myös sovittelevassa roolissa. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

  Sosiaali- ja potilasasiavastaavien yhteystiedot

  Puhelinasiointi maanantaisin 12.30-15.00, tiistaisin ja keskiviikkoisin 8.30-12 ja torstaisin 09.00-15.00

  Voit lähettää meille sähköpostia tietoturvallisesti suojatulla yhteydellä käyttäen Keusoten turvapostipalvelua: https://turvaposti.keusote.fi/. Syötä lähettäjäkenttään oma sähköpostiosoitteesi ja nelinumeroinen tunniste numerokenttään. Lisää vastaanottajakenttään sosiaali.potilasasiavastaava@keusote.fi , kirjoita haluamasi viesti, lisää mahdolliset liitteet ja lähetä. 

 3. Voit tehdä muistutuksen

  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun. Muistutus käsitellään siinä toimintayksikössä, jota muistutus koskee ja yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään neljää viikkoa.

  Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.

  Muistutukseen annetusta vastauksesta ei voi valittaa, eikä muistutuksen tekeminen rajoita potilaan tai asiakkaan oikeutta käyttää asiassa muita oikeusturvakeinoja. Jos muistutuksen johdosta annettu vastaus ei tyydytä asianomaista, hänellä on mahdollisuus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

  Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiavastaava/sosiaaliasiavastaava.

  Sähköinen muistutus

  Linkit sähköisiin muistutuksiin ovat sivun oikeassa reunassa. Voit täyttää sähköisen muistutuslomakkeen vain omasta puolestasi. Tarvitset verkkopankkitunnukset tunnistautumista varten. Saat vastineen sähköisestä muistutuksesta sähköpostilla tai postitse siihen osoitteeseen, joka on tunnistautumistiedoissasi. Jos haluat vastineen sähköpostiin, varmista, että puhelinnumerosi on oikein. Saat tekstiviestinä turvakoodin sähköpostin avaamista varten. Mikäli tarvitset lisäohjausta sähköisen muistutuslomakkeen käyttöön, voit soittaa lapsiperheiden, työikäisten tai ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen.

  Kirjallinen muistutuslomake

  Tiedostot kirjallisiin muistutuksiin ovat sivun oikeassa reunassa. Kirjallisen muistutuksen tai muun kirjallisen, vapaamuotoisen selvityspyynnön voi tehdä myös muu kuin asiakas tai potilas itse, kuten lähiomainen. Jos potilas tai asiakas ei ole holhouksen alainen ja kykenee toimimaan itseään koskevissa päätöksissä, tarvitaan muistutuslomakkeeseen hänen valtuutuksensa asian selvittämiseksi.

Alla lisää tietoa oikeuksistasi ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Päätöksen muutoksenhakumenettely

Palveluista tai etuuksista annetuista päätöksistä voi valittaa päätöksen mukana olevien ohjeiden mukaisesti.

Valtuuttaminen

Valtuutuksella annat toiselle henkilölle luvan toimia puolestasi sinun asioissasi. Valtuutuksen voi antaa suullisesti tai kirjallisesti. Voit laatia kirjallisen valtakirjan itse vapaamuotoisesti tai käyttää valmista lomaketta. Valmiin lomakkeen voit tulostaa ja täyttää alla olevasta linkistä.

Tarvittaessa viranomainen pyytää täydennystä tai selvitystä, jos valtuutuksessa tai sen laajuudessa on epäselvyyksiä.

Valtakirjassa tulee olla tiedot siitä, kuka on valtuuttaja, kenet valtuutetaan ja yhteystiedot, mitä asioita valtuutus koskee, valtuutuksen voimassaolo, saako valtuutetulle antaa sinua koskevia välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja asian hoitamiseksi, päiväys, valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Valtakirjaa ei tarvita, jos asiamiehenä toimii asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu ns. lupalakimies.

Huomioithan sen, kun valtuutettu toimii asiassa puolestasi, myös oikaisupäätös toimitetaan hänelle ellei asiasta ole oikaisuvaatimuksessa toisin pyydetty. 

Lääkevahinkoilmoitus

Lääkkeiden käyttäjien turvaksi on Suomessa voimassa vapaaehtoinen lääkevahinkojen korvausjärjestelmä: lääkevahinkovakuutus. Vakuutus korvaa Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia.

Potilasvahinkoilmoitus

Terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä potilas tai hänen omaisensa voi tehdä Potilasvakuutuskeskukselle potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Esinevahinko

Esinevahingoksi katsotaan esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Näissä tapauksissa vahinkopaikan henkilökunta ohjaa potilasta tekemään kirjallisen korvaushakemuksen.

Jos et saa korvaushakemusta esitäytettynä vahinkopaikan henkilökunnalta, lataa se alla olevasta linkistä. Toimita täytetty korvaushakemus vahinkopaikkaan tai vaihtoehtoisesti Keusoten kirjaamoon hakemuksessa oleviin yhteystietoihin.

Korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin (412/1974), jonka 3. luvussa säännellään työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuusta. Sen mukaan julkinen sairaala on velvollinen korvaamaan esinevahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahinko korvataan, jos työtehtävän suorittamiselle kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Korvausta voidaan sovitella erityisestä syystä, tai jos korvausvelvollisuus harkitaan ilmeisen kohtuuttomaksi.

Asiakkaan ja potilaan tietosuojaoikeudet

Palveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan ja oikeusturvan takia on tärkeää, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla

Asiakkaan, potilaan tai läheisen vaaratilanne ilmoitus

Onko sinun, omaisesi tai läheisesi hoidossa tai palvelussa tapahtunut vaaratilanne esimerkiksi lääkitykseen tai hoitotilanteeseen liittyen?

Voit tehdä ilmoituksen vaaratilanteesta anonyymisti tai omalla nimelläsi. Yhteystietonsa jättäneelle ilmoittajalle vastataan kahden viikon kuluessa. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti vastuuhenkilöiden toimesta. Jos epäilet vaaratilannetta lääkityksessä, niin ilmoitathan siitä välittömästi myös henkilökunnalle.

Vaaratilanteesta ilmoittaminen auttaa meitä kehittämään toimintaamme, jotta uusilta vastaavilta tilanteilta voitaisiin välttyä.

Voit ilmoittaa vaaratilanteesta meille sähköisellä lomakkeella, jonka löydät Potilas- ja asiakasturvallisuus verkkosivuiltamme.

Muistutuslomakkeet

Jos tarvitset apua muistutuksen tekemisessä tai kaipaat lisäohjausta sähköisen muistutuslomakkeen käyttöön, voit soittaa sosiaali- ja potilasasiavastaavalle.

Kirjalliset muistutuslomakkeet lähetetään osoitteeseen:

kirjaamo.hva@keusote.fi Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää (PL 46, 05801 Hyvinkää)