Siirry sisältöön

Oletko tyytymätön saamaasi palveluun?

Asemaasi sekä oikeuksiasi asiakkaana ja potilaana turvataan laissa.

Sinulla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava sinulle avoimesti ja ymmärrettävästi. Sinua on kohdeltava loukkaamatta ihmisarvoasi, vakaumustasi tai yksityisyyttäsi. Jos tarvitset apua, sinulla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Sinulla on oikeus tietää, mihin tietojasi käytetään.

 1. Voit antaa palautetta

  Mikäli olet tyytymätön palveluun voit antaa suoran palautteen sinua hoitaneen tai palvelleen yksikön henkilökunnalle, jolloin ongelmanne voi ratketa nopeasti.

  Palautetta voi antaa myös Keusoten toimipisteissä palautelaitteilla tai täyttämällä paperinen palautelomake. Palautetta voit antaa myös sähköisellä lomakkeella.

 2. Voit kysyä neuvoa sosiaali- ja potilasasiamieheltä

  Kun koet tulleesi sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, voit selvittää tilannettasi potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Keski-Uudenmaan kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja Pornainen) asukkaiden potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito Oy.

  Sosiaaliasiamies

  Sosiaaliasiamiestyö perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältävät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.

  Potilasasiamies

  Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies. Potilaslaissa säädetään potilaan asemasta terveydenhuollossa, kuten potilaan oikeudesta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsystä hoitoon sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeudesta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

 3. Voit tehdä muistutuksen

  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun. Muistutus käsitellään siinä toimintayksikössä, jota muistutus koskee ja yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään neljää viikkoa.

  Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.

  Muistutukseen annetusta vastauksesta ei voi valittaa, eikä muistutuksen tekeminen rajoita potilaan tai asiakkaan oikeutta käyttää asiassa muita oikeusturvakeinoja. Jos muistutuksen johdosta annettu vastaus ei tyydytä asianomaista, hänellä on mahdollisuus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

  Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies/sosiaaliasiamies.

  Sähköinen muistutus

  Linkit sähköisiin muistutuksiin ovat sivun oikeassa reunassa. Voit täyttää sähköisen muistutuslomakkeen vain omasta puolestasi. Tarvitset verkkopankkitunnukset tunnistautumista varten. Saat vastineen sähköisestä muistutuksesta sähköpostilla tai postitse siihen osoitteeseen, joka on tunnistautumistiedoissasi. Jos haluat vastineen sähköpostiin, varmista, että puhelinnumerosi on oikein. Saat tekstiviestinä turvakoodin sähköpostin avaamista varten. Mikäli tarvitset lisäohjausta sähköisen muistutuslomakkeen käyttöön, voit soittaa lapsiperheiden, työikäisten tai ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen.

  Kirjallinen muistutuslomake

  Tiedostot kirjallisiin muistutuksiin ovat sivun oikeassa reunassa. Kirjallisen muistutuksen tai muun kirjallisen, vapaamuotoisen selvityspyynnön voi tehdä myös muu kuin asiakas tai potilas itse, kuten lähiomainen. Jos potilas tai asiakas ei ole holhouksen alainen ja kykenee toimimaan itseään koskevissa päätöksissä, tarvitaan muistutuslomakkeeseen hänen valtuutuksensa asian selvittämiseksi.

Alla lisää tietoa oikeuksistasi ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Päätöksen muutoksenhakumenettely

Palveluista tai etuuksista annetuista päätöksistä voi valittaa päätöksen mukana olevien ohjeiden mukaisesti.

Lääkevahinkoilmoitus

Lääkkeiden käyttäjien turvaksi on Suomessa voimassa vapaaehtoinen lääkevahinkojen korvausjärjestelmä: lääkevahinkovakuutus. Vakuutus korvaa Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia.

Potilasvahinkoilmoitus

Terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä potilas tai hänen omaisensa voi tehdä Potilasvakuutuskeskukselle potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Esinevahinko

Esinevahingoksi katsotaan esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Näissä tapauksissa vahinkopaikan henkilökunta ohjaa potilasta tekemään kirjallisen korvaushakemuksen.

Korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin (412/1974), jonka 3. luvussa säännellään työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuusta. Sen mukaan julkinen sairaala on velvollinen korvaamaan esinevahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahinko korvataan, jos työtehtävän suorittamiselle kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Korvausta voidaan sovitella erityisestä syystä, tai jos korvausvelvollisuus harkitaan ilmeisen kohtuuttomaksi.

Asiakkaan ja potilaan tietosuojaoikeudet

Palveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan ja oikeusturvan takia on tärkeää, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla

Muistutuslomakkeet

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies/sosiaaliasiamies. Mikäli tarvitset lisäohjausta sähköisen muistutuslomakkeen käyttöön voit soittaa lapsiperheiden, työikäisten tai ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen.

Kirjalliset muistutuslomakkeet lähetetään osoitteeseen:

kirjaamo@keusote.fi Sandelininkatu 1, PL 46, 05800 Hyvinkää

Aiheeseen liittyvät palvelut