Siirry sisältöön

Avustajan palkka ja palkanmaksu

Perustietoa avustajan palkasta ja palkanmaksusta henkilökohtaisen avun työnantajamallissa

Saamastasi palvelupäätöksestä näet, millä summalla Keusote korvaa avustajasi palkkakuluja. Avustajan palkkaan vaikuttaa se, noudatetaanko työsuhteessa työehtosopimusta (Heta-liittoon kuuluvat työnantajat) vai työlainsäädäntöä (työnantajat, jotka eivät kuulu Heta-liittoon).

Palkka työlainsäädäntöä noudattavissa työsuhteissa

Mikäli et ole Heta-liiton jäsen, noudattaa avustajasi palkkaus työlainsäädäntöä ja Keusoten vallitsevaa korvauskäytäntöä avustajille maksettavasta palkasta. Keusoten vallitsevana korvauskäytäntönä 1.4.2023 alkaen uusille palkattaville avustajille on seuraava:

 • Tuntipalkka 11,31 €/h 
 • Lisistä maksetaan lakisääteiset lisät (sunnuntai ja itsenäisyyspäivä) 

Palkka työehtosopimusta noudattavissa työsuhteissa

Mikäli kuulut Heta-liittoon, noudattaa avustajasi palkkaus voimassa olevaa työehtosopimusta (Heta-TES). Voimassa oleva työehtosopimus löytyy Heta-liiton verkkosivuilta. Siitä käyvät ilmi tarkat, ajantasaiset tiedot avustajalle maksettavasta palkasta ja palkkaryhmistä sekä erilaisista lisistä.

Avustajan palkkaryhmä määräytyy hänen työtehtäviensä mukaisesti. 1.1.2024 alkaen palkkaryhmiä on neljä: A, B1, B2 ja C. Palkkaryhmiin kuuluvat työtehtävät on määritelty työehtosopimuksen liitteessä, ja palkkaryhmiin kuulumista arvioidaan tehtävien pysyvyyden kautta.

1.1.2024 alkaen avustajille maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti:

 • Palkkaryhmä A, tuntipalkka 11,76 €/h
 • Palkkaryhmä B1, tuntipalkka 12,75 €/h
 • Palkkaryhmä B2, tuntipalkka 13 €/h
 • Palkkaryhmä C, tuntipalkka 13,40 €/h

1.7.2024 alkaen avustajille maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti:

 • Palkkaryhmä A, tuntipalkka 12,51 €/h
 • Palkkaryhmä B1, tuntipalkka 13,05 €/h
 • Palkkaryhmä B2, tuntipalkka 13,55 €/h
 • Palkkaryhmä C, tuntipalkka 14,05 €/h

Palkanmaksu

Työntekijän palkka on tuntiperusteinen. Se maksetaan kerran tai kaksi kertaa kuussa tilille, jonka tiedot avustaja on kirjannut työsopimukseen. Palkanmaksupäivät riippuvat työsopimuksesta. Ne voivat olla kuukauden 15. ja/tai kuukauden viimeinen päivä, tai niiden sattuessa viikonlopulle tai arkipyhälle sitä edeltävänä arkipäivänä.  

Avustajasi palkka lasketaan ja maksetaan sijaismaksupalvelu Oiman kautta, toimittamasi työaikaseurannan perusteella. Palkan maksun edellytyksenä on, että toimitat tuntilistan Oimaan tai kirjaat toteutuneet työtunnit sähköisesti Oimaan riittävän ajoissa, maksuaikataulun mukaisesti. Ohjeet avustajan palkanmaksun perusteena toimivaan työajanseurantaan löydät Keusoten verkkosivulta:

Mikäli työaikaseuranta (tuntilistat tai sähköiset kirjaukset Oimaan) saapuu myöhässä, siirtyy palkanmaksu seuraavaan mahdolliseen palkkapäivään. Tuntilistan toimittamisen viivästyessä määräajasta vastaa työnantaja palkanmaksun viivästymisestä aiheutuvista korvauksista työntekijälleen.

Avustaja saa palkkalaskelman sähköpostitse. Tätä varten tulee avustajan sähköpostiosoite ilmoittaa Oimalle (hyvä sisällyttää työsopimukseen). Jos avustajalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköpostia, palkkalaskelma lähetetään postitse kotiin. 

Kokemuslisä

Keusotessa kokemuslisää maksetaan vain työehtosopimusta (Heta-TES) noudattavissa työsuhteissa eli Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avustajille työehtosopimuksen mukaisesti.

Kokemuslisään oikeuttavat ne henkilökohtaisena avustajana tai samankaltaisissa tehtävissä tehdyt työskentelykuukaudet, joiden aikana työntekijä on työskennellyt yhteensä vähintään 35 tuntia tai 14 työpäivää yhdessä tai useammassa työsuhteessa. Muistathan siis, että mikä tahansa työ ei oikeuta kokemuslisään.

 • Työntekijäsi on velvollinen osoittamaan muista työsuhteista hyväksi laskettavan työkokemuksensa työtodistuksin  
 • Työtodistuksista tulee käydä ilmi työsuhteiden alkamisajat ja kestot sekä mielellään mahdollisimman tarkat tiedot tehdyn työn määrästä 
 • Työnantajana sinun tulee tarkistaa työntekijän kokemuslisään oikeuttava aika työtodistuksista huolellisesti 
 • Voit myös pyytää työntekijääsi toimittamaan kopiot työtodistuksista suoraan HA-keskukseen, jolloin HA-keskus laskee kokemuslisän puolestasi   
 • Kokemuslisään oikeuttavaa työkokemusta laskettaessa keskeistä on verrata aiempia työtehtäviä nykyisiin työtehtäviin
 • Henkilökohtaiseen apuun nähden samankaltaista työtä on useimmiten esimerkiksi lähihoitajan, kotipalvelun työntekijän, kouluavustajan, hoiva-avustajan tai laitoshuoltajan työ 
 • Muista myös, että kaikki osa-aikainen työ ei kerrytä kokemuslisään laskettavaa työkokemusta: mikäli työntekijäsi on työskennellyt vähemmän kuin 35 tuntia tai 14 työpäivää kuukaudessa, hän ei ole oikeutettu kokemuslisään 
 • Täytä HA-keskuksen verkkosivuilta löytyvä ilmoitus henkilökohtaisen avustajan kokemuslisästä ohjeiden mukaisesti (mukana ilmoituslomakkeessa) ja toimita se Oimalle. Arkistoi kopiot (esim. valokuva) työntekijän työtodistuksista itsellesi 
 • Muista, että HA-keskus voi sijaismaksajana pyytää työtodistuksia nähtäväksi/tarkistettavaksi 
 • Kokemuslisän laskennassa kannattaa pyytää matalalla kynnyksellä apua HA-keskuksesta 
 • Voit myös sopia HA-keskuksen kanssa käytännöstä, jossa HA-keskus hoitaa kokemuslisän laskennan kokonaan puolestasi.  

Työaikakorvaukset

Keusote maksaa avustajien työaikakorvauksia työaikalain mukaisesti. Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avustajien kohdalla työaikakorvauksia maksetaan työehtosopimuksen (Heta-TES) mukaisesti. Niistä saat tarkempaa tietoa Heta-liiton verkkosivuilta

Sunnuntaityö

Sunnuntaityöllä tarkoitetaan sunnuntaina tai kansallisena juhlapäivänä tehtävää työtä.  

Kansallisia juhlapäiviä ovat vapunpäivä, itsenäisyyspäivä ja kirkolliset juhlapyhät eli uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, helluntai, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, joulupäivä ja toinen joulupäivä. 

Työaikalain mukaan sunnuntait ja kansalliset juhlapäivät on ensisijaisesti annettava avustajalle vapaaksi. Mikäli päivä olisi avustajalle normaalistikin työpäivä ja hänen on avustamisen tarpeen vuoksi oltava työssä kyseisenä päivänä, maksetaan avustajalle tehdyiltä tunneilta 100 prosentilla korotettu perustuntipalkka.  

Arkipyhäkorvaus

Arkipyhillä viitataan kansallisiin juhlapäiviin, jotka sijoittuvat muille viikonpäiville kuin sunnuntaille. Kuten edellisessä, sunnuntaityötä koskevassa kappaleessa kerrottiin, nämä tulee antaa työntekijälle ensisijaisesti vapaina.  

Työaikalakia noudattavissa työsuhteissa eli niiden työnantajien kohdalla, jotka eivät ole Heta-liiton jäseniä, työntekijän arkipyhiin sijoittuvat vapaat ovat palkattomia. Poikkeuksen tähän tekee itsenäisyyspäivä, josta itsenäisyyspäivän viettämistä koskevan lain velvoittamana maksetaan työntekijälle palkka silloinkin, kun hän on vapaalla. Työaikalakia noudattavissa työsuhteissa ainoa arkipyhäkorvaus maksetaan siis itsenäisyyspäivältä. Arkipyhänä tehdyltä työvuorolta työntekijälle maksetaan työaikalain mukaisesti 100 prosentilla korotettu perustuntipalkka (sunnuntaityö). 

Työehtosopimusta (Heta-TES) noudattavissa työsuhteissa työntekijä saa vapaalta arkipyhältä palkan eli arkipyhäkorvauksen. Arkipyhänä tehdyltä työvuorolta hän saa työehtosopimuksen mukaisen korotuksen palkkaansa.  

Lisä- ja ylityö

Lisätyö tarkoittaa työtä, joka ylittää työsopimuksessa sovitun työajan, mutta ei työaikalain tai työehtosopimuksen mukaista enimmäistyötuntimäärää. Lisätyön teettäminen on mahdollista avustajan suostumuksella edellyttäen, että sinulle myönnetty henkilökohtaisen avun kokonaistuntimäärä ei ylity. Lisätyöstä ei makseta tavanomaisen palkan lisäksi ylimääräistä korvausta.  

Ylityö on työtä, jota tehdään säännöllisen työajan ylittävänä aikana. Ylityökorvauksia ei pääsääntöisesti makseta, eikä ylityötä aiheuttavia työvuoroja voi etukäteen suunnitella. Jos avustajan työaika venyy jonkin poikkeustilanteen vuoksi, se tulee ensisijaisesti huomioida hänen työvuoroissaan mahdollisimman pian vastaavana työajan lyhennyksenä.  

Ylityöt korvataan avustajalle vain, jos ylityön teettäminen on ollut avustettavan arjen sujumisen kannalta täysin välttämätöntä, eikä vapaa-aikaa ole mahdollista antaa avustajalle tämän säännöllisenä työaikana. Työnantajan on tällaisessa tilanteessa haettava ylityökorvausta sosiaalityöntekijältä ja esitettävä työvuoroluettelo ja muut tarvittavat selvitykset. Ylityökorvausten maksaminen edellyttää, että sosiaalityöntekijä on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. 

Verokortti

Palkka on työntekijälle veronalaista tuloa. Oiman palkanmaksujärjestelmä hakee työntekijän ennakonpidätystiedot Verohallinnosta automaattisesti, joten työntekijän ei tarvitse toimittaa verokorttiaan Oimalle. Myös tieto verokortin muutoksista siirtyy Oimaan automaattisesti. 

Työntekijää kannattaa ohjeistaa huolehtimaan siitä, että hänen ennakonpidätystietonsa/verokorttinsa on ajan tasalla. Tämän hän voi tehdä Verohallinnon ylläpitämän verkkopalvelun, OmaVeron, kautta.  

Mikäli työntekijäsi toivoo korkeampaa ennakonpidätysprosenttia, voi hän OmaVerossa arvioida ansiotulonsa todellista ansiotasoa korkeammaksi. Tällöin myös ennakonpidätysprosentti nousee korkeammaksi.    

Ammattiliiton jäsenmaksu

Heta -liittoon kuuluvien työnantajien avustajat voivat valtuuttaa henkilökohtaisen avun keskuksen perimään palkastaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenmaksut. Jotta tämä on mahdollista, tulee avustajan toimittaa jäsenmaksun perintäsopimus Oimalle.