Siirry sisältöön

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa omainen tai muu läheinen toteuttaa päivittäin sitovaa ja vaativaa hoitoa hoidettavan kodissa. Omaishoidon tuen tavoitteena on turvata hoidettavalle hyvä hoito omassa kodissa sekä omaishoitajalle edellytykset toimia hoitotehtävässään.

Omaishoidon tukea saava omaishoitaja huolehtii hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti hoidettavan hoidosta ja huolenpidosta. Hoidettava saa tarvittaessa lisäksi myös muita sosiaali- ja terveyspalveluja. Omaishoitaja saa tehtävänsä tueksi hoitopalkkion, vapaapäiviä sekä tarvittaessa lisäksi muita omaishoitoa tukevia palveluja. Omaishoitajan on mahdollista saada myös valmennusta ja koulutusta sekä tukea oman hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Hoidettavan hoito järjestetään omaishoitajan vapaiden aikana esimerkiksi omaishoitajaa sijaistavan läheisen avulla, perhehoidossa tai lyhytaikaishoidon yksikössä.

Omaishoitajan hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Työstä pois jäävälle omaishoitajalle voidaan maksaa suurempaa hoitopalkkiota, jos ansionmenetys johtuu sitovasta ja vaativasta omaishoidosta.

Omaishoidon tuesta laaditaan sekä omaishoitajaa että kuntayhtymää sitova omaishoitosopimus. Omaishoitaja voi irtisanoa sopimuksen kuukauden ja kuntayhtymä kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Omaistaan tai läheistään hoitava voi saada ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja myös silloin, jos hoidon sitovuus ja vaativuus eivät ole riittäviä omaishoidon tuen myöntämiseksi, tai jos hoitaja ei jostain syystä halua tehdä sopimusta omaishoidon tuesta. Hoitopalkkio voidaan maksaa vain sopimuksen tehneelle omaishoitajalle.

Toimi näin

Voit hakea omaishoidon tukea kirjallisesti hakemuksella tai suullisesti ottamalla yhteyttä omaishoidon työntekijään. Alle 65-vuotiaiden omaishoitoa haetaan vammaispalveluista.

Hakemuksesi perusteella omaishoidon tuen työntekijä ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kotikäynnin palvelutarpeen arvioimiseksi. Käynnin jälkeen työntekijä voi pyytää vielä tarvittaessa lisäselvityksiä ennen kuin hän tekee päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän määrittelemiin myöntämisperusteisiin.
Omaishoidon tuen lakisääteisenä edellytyksenä on, että hoidon tarpeessa olevan henkilön omainen tai muu läheinen haluaa ja kykenee vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarvittavien palvelujen avulla. Hoidettavan tulee hyväksyä hoitaja ja omaishoidon tuen hoitojärjestelyt. Lisäksi hoidettavan kodin on oltava hoidon tarpeisiin soveltuva ja omaishoitajan toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon vaatimuksia. Omaishoidon tulee olla aina kokonaisuutena hoidettavan edun mukainen ratkaisu.

Omaishoidon sitovuutta ja vaativuutta ja muita omaishoidon tuen myöntämisedellytyksiä arvioidaan hakemuksen ja hoidettavan kotona tehtävän arvioinnin sekä tarvittaessa muiden selvitysten pohjalta. Lähtökohtana on aina hoidettavan toimintakyvyn vajeisiin perustuva tarve, johon omaishoitaja omalla työpanoksellaan vastaa. Lasten ja nuorten kohdalla tarpeita suhteutetaan terveen tai vammattoman saman ikäisen lapsen hoivan, hoidon ja tuen tarpeisiin.

Omaishoidon tukea voi saada, jos hoidon sitovuus on päivittäistä ja hoitajan antama hoito kohdentuu henkilökohtaisiin hoivan, hoidon ja huolenpidon tarpeisiin. Kodinhoidolliset työt, asioiden hoito tai edunvalvonnasta huolehtiminen eivät riitä perusteeksi omaishoidon tuen myöntämiselle.

Puhelinasiointi

Omaishoidon tuki yli 65-vuotiaat

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Keusote