Siirry sisältöön

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeissa parannamme palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeiden tavoitteita olivat palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnan painotusta on tarpeen siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta haluttiin parantaa sekä varmistaa palveluiden monialaisuus ja yhteen toimivuus. Tavoitteena oli myös kustannusten nousun hillitseminen. Lisäksi pyrittiin varmistamaan osaavan henkilöstön riittävyys.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita toteutettiin Keusotessa yhtenä hankekokonaisuutena. Hankekokonaisuuden tuloksena Keusoten asukkaat pääsevät oikea-aikaisesti yksilöllisiä tarpeitaan vastaaviin palveluihin. Hankkeen vaikutukset näkyvät asukkaiden parempana hyvinvointina ja asiakastyytyväisyytenä sekä palvelujen järjestäjän kustannuskasvun hidastumisena ja henkilöstön työtyytyväisyytenä.

Keusotessa asukkaille konkreettisesti näkyviä kehittämiskohteita olivat moniammatillisen toimintamallin kehittäminen, keskitetyn asiakasohjauksen kehittäminen, etäpalveluiden ja kotona asumista tukevan teknologian lisääminen, peruspalvelujen integraatio erikoissairaanhoidon palvelujen kanssa ja perhekeskusten toiminnan kehittäminen. Lisäksi hanke mahdollistaa terapiakoulutuksia sekä nuoria tukevien psykososiaalisten toimintamallien käyttöönoton laajentamista.

Keusotelle myönnettiin valtionavustuksia Tulevaisuuden sote-keskus -hankekokonaisuuteen vuosille 2020–2023 sekä Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankekokonaisuuteen vuosille 2022–2023. Hankkeilla kehitettiin kuutta kokonaisuutta:

 • Palveluketjujen ja erikoissairaanhoidon yhdyspintojen kehittäminen
 • Integroitu sote-asiakasohjaus
 • Monialainen sote-tiimi
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut
 • Perhekeskuksen palvelut
 • Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille

Toimenpidekokonaisuus 1: Palveluketjujen ja erikoissairaanhoidon yhdyspintojen kehittäminen

Palveluketjuja mallintava toimenpidekokonaisuus on pitkälti kaikkea muuta hanketyötä yhteen kokoava kokonaisuus. Omana osaprojektinaan toimenpidekokonaisuudessa kehitetään päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä yhteispäivystyksen yhdyspintoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ja panostetaan kotiuttamisen tehostamiseen ja vaikuttavien kuntoutuspalvelujen lisäämiseen. Kolmas kokonaisuuden osaprojekti liittyy sotekeskuksen toiminnalliseen suunnitteluun ja tilaohjelmaan.

Toimenpidekokonaisuus 2: Integroitu sote-asiakasohjaus

Toimenpidekokonaisuuden tarkoituksena on muun muassa:

 • Kehittää matalan kynnyksen sote-lähineuvonnan palvelua 
 • Tunnistaa yhteensovitettuja palveluja (esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut) tarvitsevat asiakkaat 
 • Palveluohjauksen keinoin siirretään toiminnan painotusta raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 
 • Määritetään asiakasohjauksen tietotarpeita ja rakennetaan niiden tueksi ohjausmekanismi 
 • Digitalisaatiota tullaan hyödyntämään laajemmin asiakasohjauksen tukena

Toimenpidekokonaisuus 3: Monialainen sote-tiimi

Toimenpidekokonaisuudessa rakennetaan monialainen sote-tiimimalli, jonka myötä asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Malli sujuvoittaa asiakkaan palvelupolkua ja mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön eri ammattiryhmien välillä. Monialaisen sote-tiimimallin rakentamisen yhteydessä kehitetään myös matalan kynnyksen sote-palveluita.

Sote-tiimimallista kehitetään monikanavainen ottamalla käyttöön uusia ratkaisuja paikkariippumattomien asiakaskontaktien toteuttamiseksi. Lisäksi kehitetään lähipalvelua. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat palvelua joustavasti tarpeeseensa parhaiten soveltuvalla tavalla.

Lisäksi kehitetään etäpalveluita ja -ohjausta niin, että alueella olisi käytössä yhtenäinen oirearvioon perustuva internetpohjainen yhteydenottokanava. Tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä toimiviin etäpalveluihin ja pystyvät sujuvasti hoitamaan omia asioitaan.

Toimenpidekokonaisuus 4: Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

Aikuisten/täysi-ikäisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa luodaan malli siitä, miten täysi-ikäiset saavat matalalla kynnyksellä mielenterveyteen- ja/tai päihteiden liikakäyttöön tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on varmistaa, että palveluja tarvitseva ihminen löytää tiensä oikeaan paikkaan ja saa riittävästi neuvontaa tai ohjattua omahoitoa.

Aikuistuvien nuorten palvelut yhteensovitetaan lastensuojelun, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, asiakasohjausyksikön ja maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Digitaalisten omahoitopalveluiden sekä muiden digitaalisten mielenterveyspalveluiden käyttöönoton lisääminen on osana kehittämistä kaikenikäisille.

Toimenpidekokonaisuus 5: Perhekeskuksen palvelut

Perhekeskuksen palveluissa tehdään asiakkuuksien segmentointia ja luodaan toimintamalli, joiden avulla lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemaansa apua aiempaa sujuvammin, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa ja mielenterveysinterventioita lisätään, ja ne ovat nopeasti saatavilla asiakkaiden lähiympäristöstä. Henkilöstön vaikuttavuusperusteisen ohjauksen ja systeemisen tiimityön osaamisesta huolehditaan.

Lisätietoja

Frank Ryhänen

Projektipäällikkö

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut

Hyödyllisiä linkkejä