Siirry sisältöön

Laskutiedustelut

Tietoa asiakasmaksujen maksukatosta ja maksamiseen liittyvistä asioista.

Osto- ja myyntilaskutiimin asiakaspalvelun yhteystiedot (takaisinsoittopalvelu)

p. 019 226 0950
ostolaskut@keusote.fi
asiakaslaskut@keusote.fi
maksukatto@keusote.fi

Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto 2022

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille säädetään
vuotuinen enimmäismäärä, terveydenhuollon maksukatto. Maksukatto on 692€ vuonna 2022.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alle 18-vuotiaan
henkilön maksut lasketaan huoltajan maksukattoon.

Kun maksukatto täyttyy, asiakkaalle lähetetään pyynnöstä todistus maksukaton täyttymisestä. Todistuksen maksukaton täyttymisestä myöntää se terveydenhuollonyksikkö,
jonka käynnin tai hoitojakson aikana maksukatto on täyttynyt. Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymässä todistuksen maksukaton täyttymisestä myöntää osto- ja myyntilaskutiimi. Säilytä alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista, sillä niitä voidaan pyytää todistusta haettaessa.

Vuotta 2021 koskevat mahdolliset liikasuoritukset tulee hakea viimeistään 31.12.2022
mennessä.

Todistus maksukaton täyttymisestä on voimassa kalenterivuoden loppuun koko maassa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun, lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään edelleen 22,80 euroa hoitopäivältä.

Vakuutusyhtiöiden korvaamat ja yksityisten palveluiden käytöstä maksetut maksut jäävät
maksukaton ulkopuolelle.

Maksukattoon sisältyvät seuraavat maksut:

 • terveyskeskusmaksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgisen hoidon maksut
 • sarjahoitomaksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidonmaksut
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksut
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta, hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
 • perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät maksut
 • tilapäisen kotisairaanhoidon sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
 • yksittäisistä terapioista perittävät maksut
 • toimeentulotuesta maksetut maksut
 • etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut

Tarvittaessa lisätietoja osto- ja myyntilaskutustiimistä p. 019 226 0950 (takaisinsoittopalvelu) tai maksukatto@keusote.fi.

Maksuaika

Asiakasmaksuihin voidaan harkinnanvaraisesti ja poikkeustilanteessa myöntää laskusta poikkeavaa maksuaikaa laskun saajan tai hänen asioidenhoitajansa niin pyytäessä. Maksuajan pidennyksen myöntäminen on kertaluonteinen päätös. Perintätoimet voidaan käynnistää välittömästi, mikäli sovittua maksuaikataulua ei noudateta.

Maksuaikaa on pyydettävä ennen laskun siirtymistä perintään. Maksuaikasopimuksen teon edellytyksenä on se, että asiakas on hoitanut mahdolliset aiemmat maksuaikasopimukset sovitusti. Myönnetyltä maksuajalta peritään viivästyskorkoa. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla.

Perintä

Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä se siirtyy perintään. Perintätoimisto lähettää asiakkaalle maksumuistutuksen ja hoitaa perintätoimet. Perintätoimistosta tulleiden laskujen tiedustelut perintätoimiston laskulla olevaan puhelinnumeroon.

Mikäli olet tyytymätön potilasmaksuun

Sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Jos olet tyytymätön maksun määräytymiseen, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuasi laskun/maksupäätöksen. Asiakirjan katsotaan
saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on annettu postin kuljetettavaksi, ellei asiassa muuta näytetä. Kirjallisen oikaisuvaatimuksen tulee sisältää

 • muutoksenhakijan nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot
 • päätös johon muutosta haetaan (lasku-/päätösnumero ja pvm)
 • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
 • jos muutoksenhaun laatijana on joku muu henkilö kuin hakija itse, muutoksenhaussa
  on ilmoitettava myös asiamiehen nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
 • liitteeksi asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle sekä tarvittaessa asiamiehen valtakirja

  Muutoksenhakuasiakirja tulee allekirjoittaa.
  Muutoksenhakijan vastuulla on, että oikaisuvaatimus on toimitettu virka-aikana
  muutoksenhaun määräajassa osoitteeseen:

  Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
  sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto
  PL 46, 05801 Hyvinkää
  käyntiosoite: Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää

Lääkekatto ja KELA:n matkakorvaukset