Siirry sisältöön

Työkalupakki meille, muutosten tekijöille

Muutosten tekijöiden työkalupakki on hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön muutostukikokonaisuus.

Lähikuva virtaavasta vedestä.

Millainen muutoksen kohtaaja minä olen? Miten luomme inspiroivan ja kaikille yhteisen työkulttuurin?

Muutosten tekijöiden työkalupakki on hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön muutostukikokonaisuus. Nyt kuljemme kohti hyvinvointialuetta, mutta nämä muutostyökalut ovat yhtä lailla hyödynnettävissä muissakin työelämän – ja elämän – muutoksissa.

Päivitämme tälle sivulle kerran kuukaudessa työkaluja muutokseen. Pohdimme mm. millaisia muutoksen kohtaajia olemme itse, miten tulisi suhtautua erilaisiin muutoksen herättämiin tunteisiin ja miten voimme vahvistaa omaa hallinnan tunnettamme.

Teema 5: Keskeneräisiä ja erilaisia

Muutosten läpiviennissä tulisi tuntea ihmiset sekä huomioida ja hyödyntää heidän erilaisuutensa. Tämän kuukauden teemassa pureudumme ihmisten erilaisuuteen, motivaatiotekijöihin ja tarpeisiin muutostilanteissa. Kannustamme pohtimaan, mikä kenellekin teidän tiimissänne on tärkeää muutosten keskellä ja mikä vie teitä eteenpäin.

1 Muutos ja erilaiset ihmiset

Tässä osiossa tarkastelemme erilaisia muutoksiin suhtautumisen ihmisryhmiä. Harjoituksessa kannustamme huomioimaan meille itsellemme ja muille tärkeitä asioita sekä niiden vaikutusta suhtautumiseemme muutoksiin. Lisämateriaalista voit tutustua aiheeseen työntekijän energian ja asenteen näkökulmasta.

2 Erilaisille ihmisille on eri asiat tärkeitä muutoksessa

Erilaiset ihmiset kohtaavat muutoksen eri tavoin ja tarvitsevat eri asioita muutoksessa. Tässä osiossa esittelemme neljä ihmistyyppiä, joiden avulla ihmisten erilaisuus tulee esiin hyvin konkreettisesti. Tunnista omat ja muiden vahvuudet ja hyödynnä niitä muutostilanteissa.

Katso myös harjoitukset teemasta 2 Muutosreppu. Niiden avulla voit pohtia omaa luontaista suhtautumistasi muutostilanteisiin ja pohtia omaa muutoskyvykkyyttäsi. Esihenkilöille on lisäksi harjoitus, jonka avulla voi pohtia omaa muutosjohtajuuttaan. 

Aiemmat teemat

Teema 1: Orientaatio muutosjohtamiseen

Tervetuloa muutostuen materiaalien äärelle​! Tämän ensimmäisen teeman tarkoituksena on kertoa tulevasta muutostuen matkasta. Herättelemme myös miettimään, mitä muutosprosessin johtaminen on ja mitä hyvin toteutettu muutos edellyttää.

1 Johdanto muutospakettiin

Muutos on jatkuvaa, ja silti jokaista muutosta on johdettava. Tämä muutospaketti tukee meitä hyvinvointialueelle siirtymisessä, mutta ennen kaikkea tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa yleensä.

2 Positiiviset muutosvoimat liikkeelle

Muutos epäonnistuu lähes aina ja synnyttää vastarintaa, joka tulee taltuttaa. Vai onko asia sittenkään ihan näin? Mitä jos muutos onnistuukin? Entä jos keskitymmekin muutosvoimaan? 

3 Kohti muutosvoiman kulttuuria

Muutosvoiman kulttuuri edellyttää työyhteisön kollektiivista luottamusta, älykkyyttä ja uteliaisuutta. Jotta nämä pääsisivät aidosti rakentumaan, tarvitaan avointa kommunikaatiota.

4 Suunnittele muutos

”Olisi pitänyt jo ennen kuin edes aloitimme, miettiä tämäkin asia…” Suunnittelemalla muutoksen voimme välttyä monelta sudenkuopalta. Tee tilaa muutokselle ja suunnittele huolella – se helpottaa muutoksen johtamista.

5 Valmista itsesi

Ennen kuin lähdet johtamaan muutosta, varmista että olet itse valmistautunut tulevaan.

Teema 2: Muutosreppu

Tämä muutospaketin toinen teema on kohdennettu meille kaikille muutosten keskellä eläjille. Tulemme muutostilanteisiin omista henkilökohtaisista lähtökohdistamme. Myös muutoskykymme eroavat. Toivomme, että näiden materiaalien avulla voisimme kukin tunnistaa ja kehittää muutoskykyämme.

1 Muuttuvassa maailmassa tarvitaan muutostaitoja

Muutoskyvyn merkitys on kasvamassa entisestään. Sitä tarvitaan niin yhteiskunnan, organisaatioiden, ryhmien kuin yksilöiden tasolla.

2 Tulemme muutostilanteisiin omista lähtökohdistamme

Tapaamme kohdata muutoksia vaikuttaa persoonallisuutemme, kokemuksemme, elämäntilanteemme ja moni muu asia. Vaikka muutokset eivät ole aina päätäntävallassamme, voimme vaikuttaa niiden vaikutuksiin itseemme.

3 Muutoskyky muodostuu useista taidoista

Resilienssimme on osittain synnynnäistä, mutta sitä voi siis kehittää koko elämän ajan. Se on kykyä toimia, joustaa ja selviytyä erilaisissa haasteissa ja vaikeissa tilanteissa.

4 Muutosjohtaminen on johtamisen uusi normaali – miten onnistua?

Muutosjohtaminen on johtamisen uusi normaali. Johda ihmisiä muutoksen kohteena olemisesta aktiivisiksi toimijoiksi, oman työnsä kehittäjiksi.

5 Hyvän muutosjohtajan ominaisuudet

Muutoksiin liittyy epävarmuutta ja epätietoisuutta. Hyvä muutosjohtaja on empaattinen, kommunikoiva ja ennustettava.

Teema 3: Tilaa tunteille

Tässä muutospaketin kolmannessa teemassa käsittelemme muutosten herättämiä tunteita ja niiden kohtaamista työyhteisössä. Osioissa 3 ja 4 keskitytään tunteisiin muutosjohtamisen näkökulmasta.

1 Tilaa ja aikaa tunteille

Tässä johdannossa käsitellään yleisesti tunteita ja niiden kohtaamista. Miksi tunteista kannattaa puhua ja miksi “muutosvastarinta” voi joskus olla hyvästäkin?

2 Tunteet prosessissa

Muutosprosessin aikana käymme niin yksilöinä kuin työyhteisönä läpi menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Meillä jokaisella on oma tapamme ja aikataulumme prosessin herättämien tunteiden käsittelyyn.

3 Tunneäly

Työelämässä painotetaan yhä enenevässä määrin henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten tunneälyä. Tunneosaamisen oppiminen käynnistyy lähes poikkeuksetta tutustumalla omaan itseensä.

4 Tunteiden johtaminen

Työyhteisöstä nousevien voimakkaidenkin tunteiden kohtaaminen kuuluu esihenkilön rooliin, ja tunteiden kohtaaminen ja käsittely avoimen työyhteisön toimintaan.

Teema 4: Kaikki mukaan!

Työelämän muutostilanteissa on tärkeää, että pääsemme osallistumaan ja vaikuttamaan. Tässä teemassa pureudumme fasilitointiin eli ryhmäprosessien suunnitteluun, virittämiseen, toteuttamiseen, purkamiseen ja jatkosuunnitelmaan.

1 Mitä fasilitointi on? 

Tässä johdannossa kerrotaan mitä fasilitointi on ja mitä fasilitoijan tulisi huomioida. Kuinka antaa itsellesi ja muille mahdollisuus onnistua ja saavuttaa tilaisuudelle asetetut tavoitteet.

2 Ryhmätilaisuuden suunnittelu

Fasilitointi alkaa suunnittelulla. Ryhmätilaisuuksien vetämisen suunnittelussa tulisi huomioida ainakin tilaisuuden tavoite/tavoitteet, osallistujien määrä, aihe/toimiala, aika ja paikka.

3 Ryhmätilaisuuden virittäminen

Jokainen tilanne, jossa halutaan synnyttää yhdessä uutta, alkaa virittäytymisestä. Virittäytyminen työskentelyyn on keskeinen ryhmän toiminnan edellytys. Viritä itsesi, osallistujat itseesi sekä osallistujat toisiinsa ja aiheeseen. Virittämiseen liittyviä valmiita työkaluja löydät kohdasta Harjoitukset.

4 Työpajan työstö ja yhteenveto

Fasilitaattorina olet työpajan vetäjä. Luo puitteet, joissa ryhmän on helppo osallistua. Tällä videolla käsitellään työstöprosessia ja huomioitavia asioita ihmisten kanssa työskenneltäessä.

5 Muutostyöpajat – valmiita esimerkkejä

Tällä videolla esitellään kolme vaihtoehtoista työpajaa muutoksen käsittelyyn. Tarkemmat ohjeet pajojen vetämiseen ja työkalujen käyttöön löydät kohdasta Harjoitukset.

Mikä hyvinvointialue?

Lue muutosten tekijöiden työkalupakin johdannosta, mistä hyvinvointialueelle siirtymisessä on kyse:

Esihenkilöaamut

Tämän oppaan sisältöjä käsittelemme myös hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön esihenkilöiden kanssa muutosjohtamisen työpajoissa. Työpajat järjestetään kerran kuussa Keusoten esihenkilöaamujen yhteydessä.