Siirry sisältöön

Tietosuojan yhteystiedot

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön ja käytänteiden erityisasiantuntija, joka toimii rekisteröityjen, organisaation henkilöstön ja johdon tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Yh­tey­de­no­tot pyy­de­tään te­ke­mään en­si­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­tit­se. Yh­tey­de­not­to­pyyn­nöis­sä on hy­vä ylei­sel­lä ta­sol­la ku­va­ta, min­kä­lai­sis­ta asiois­ta ha­lu­taan neu­vo­ja ja opas­tus­ta. Mi­tään yk­si­tyis­koh­tai­sia luot­ta­muk­sel­li­sia tie­to­ja ei tu­le vies­tei­hin si­säl­lyt­tää. Tietosuojavaatimusten vuoksi asiakas-/potilastietoja ei käsitellä sähköpostilla. Sähköpostitse voi kuitenkin tiedustella neuvoa asian hoitamiseen liittyen.

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä 1.1.2019 voimaan astunut Tietosuojalaki, joka toimii henkilötietojen käsittelyä koskevana yleislakina.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä (Keusote) toimii potilas- ja asiakasrekisterien rekisterinpitäjänä. GDPR asetus velvoittaa rekisterinpitäjää informoimaan rekisteröityä hänen henkilötietojensa käsittelystä. Informointi toteutetaan tälle verkkosivustolle kootun tiedon avulla.  

Yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä:

Yhteydenotot sähköpostitse:  tietosuojavastaava@keusote.fi

Tietopyyntöihin liittyvät selvityspyynnöt osoitetaan:

Keski-Uudenmaan sote / Kirjaamo
PL 46 (Sandelininkatu 1)
05801 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Potilasrekisterin ja hallinnollisten rekisterien vastuuhenkilö:
Sosiaalihuollon palveluiden rekisterien vastuuhenkilö:

Tiina Salminen

Palvelujohtaja

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Ikäihmisten palvelut, Vammaisten palvelut