Siirry sisältöön

Tietosuojan yhteystiedot

Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka yhdessä tietosuojatiimin kanssa seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa. Tietosuojavastaava on henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön ja käytänteiden asiantuntija, joka toimii asiakkaiden, organisaation henkilöstön ja johdon tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Yh­tey­de­no­tot pyy­de­tään te­ke­mään en­si­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­tit­se. Yh­tey­de­not­to­pyyn­nöis­sä on hy­vä ylei­sel­lä ta­sol­la ku­va­ta, min­kä­lai­sis­ta asiois­ta ha­lu­taan neu­vo­ja ja opas­tus­ta. Mi­tään yk­si­tyis­koh­tai­sia luot­ta­muk­sel­li­sia tie­to­ja ei tu­le vies­tei­hin si­säl­lyt­tää. Tietosuojavaatimusten vuoksi asiakas-/potilastietoja ei käsitellä sähköpostilla. Sähköpostitse voi kuitenkin tiedustella neuvoa asian hoitamiseen liittyen.

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä 1.1.2019 voimaan astunut Tietosuojalaki, joka toimii henkilötietojen käsittelyä koskevana yleislakina.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä (Keusote) toimii potilas- ja asiakasrekisterien rekisterinpitäjänä. GDPR asetus velvoittaa rekisterinpitäjää informoimaan rekisteröityä hänen henkilötietojensa käsittelystä. Informointi toteutetaan tälle verkkosivustolle kootun tiedon avulla.  

Ota yhteyttä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä:

Tietosuojavastaava (yhteydenotot sähköpostitse)

Tietosuojavastaava

Tietosuojatiimi

Tietopyyntöihin liittyvät selvityspyynnöt osoitetaan:

Keski-Uudenmaan sote / Kirjaamo
PL 46
05801 Hyvinkää
kirjaamo.hva@keusote.fi