Siirry sisältöön

Tietopyynnöt

Näin teet tietopyynnön yksityishenkilönä tai viranomaisena.

Tietopyyntöjen käsittely on ruuhkautunut ja käsittelyajat ovat noin 3 kuukautta.

Kun haluat pyytää omia tai toisen henkilön terveyden- tai sosiaalihuollon asiakirjoja tai tehdä tietopyynnön henkilörekisteristä ja virheellisen tiedon oikaisemisesta, täytä pyyntöä vastaava lomake. Toimita täytetty lomake kirjaamoon postitse tai suojatulla sähköpostilla.
Ethän lähetä arkaluontoista tietoa tai henkilötietoja suojaamattomalla sähköpostilla. Alla ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Asiakirjat voi joko noutaa kirjaamosta niiden saapuessa (kirjaamo lähettää tekstiviestin) tai sitten ne postitetaan väestörekisterin mukaiseen osoitteeseen kirjeitse. Saantitodistuksella lähetämme asiakirjat, jotka eivät koske pyytäjän omia tietoja (esim. lapsen tiedot). Saantitodistuskirjeen voi noutaa Postin saapumisilmoituksen saatuaan Postin toimipisteestä henkilöllisyystodistusta vastaan.

Suojatun sähköpostin lähetys

Voit lähettää meille sähköpostia tietoturvallisesti suojatulla yhteydellä käyttäen Keusoten turvapostipalvelua: https://turvaposti.keusote.fi/ . Syötä lähettäjäkenttään oma sähköpostiosoitteesi ja nelinumeroinen tunniste numerokenttään. Lisää vastaanottajakenttään sähköpostiosoite kirjaamo.hva@keusote.fi. Kirjoita haluamasi viesti, liitä mahdolliset liitteet ja lähetä.

Mikäli pyydät toisen henkilön tietoja, sinulla tulee olla pyyntöön edellyttävä valtuus, esim. valtakirja tai edunvalvontavaltuus.

Huoltajalla on lähtökohtaisesti oikeus huollettaviensa alaikäisten lasten tietoihin. Huoltosuhde tarkistetaan ennen luovutusta väestötietojärjestelmästä (VTJ). 12 v. täyttäneen lapsen tietoja pyydettäessä vaaditaan myös lapsen suostumus tietojen antamiseen.

Lomakkeet

Julkisuuslain mukainen tiedonsaantipyyntö

Asioi digitaalisesti alla olevasta painikkeesta. Voit pyytää kaikkia tarvitsemiasi sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksia samalla digilomakkeella. Kirjautuminen edellyttää vahvan tunnistautumisen.

Vaihtoehtoisesti täytä ja tulosta palvelukohtainen lomake. Toimita allekirjoitettu lomake/lomakkeet kirjaamoon.

Potilas -ja asiakasrekisterin tarkastuspyyntö

Pyyntö vainajan potilastietojen luovuttamiseksi

Potilasrekisteriin/ sosiaalitoimen henkilörekisteriin tallennetun tiedon oikaisuvaatimus

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä (lokitietopyyntö)

Tietopyyntö hallinnon henkilörekisteristä ja virheellisen tiedon oikaiseminen

Puhelutallenteen pyytäminen kuunneltavaksi

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö – julkisuuslain mukaan

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti tai esittää puhelimitse. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se henkilöstöön kuuluva, jolle tehtävä on määrätty tai jolle se aseman tai tehtävän vuoksi kuuluu.

Röntgenkuvat tulee pyytää HUS:lta.

Kun pyydät tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista (koskee mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja)sinun tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja oma henkilöllisyytesi. Luovuttaja (Keusote) voi pyytää sinulta myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö tulee tehdä lähtökohtaisesti kirjallisesti tietopyyntölomakkeella, joka sisältää allekirjoituksesi. Salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyaika on kaksi viikkoa tai maksimissaan yksi kuukausi.

Tietoja voit pyytää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä suullisesti siitä yksiköstä, jossa kirjaus on tehty tai kirjallisesti lomakkeella. Sosiaalihuollossa julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä voivat olla esimerkiksi kopion pyytäminen asiakassuunnitelmasta, asiakaskertomuksesta tai terveydenhuollossa lääkärinlausunnot, hoitoyhteenvedot, laboratoriotulokset tai potilaskertomusmerkinnät.

Lomake julkisuuslain mukaiseen tiedonsaantipyyntöön löytyy ylempää, kohdasta lomakkeet.

Tarkastuspyyntö

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Tie­don­saan­tioi­keus to­teu­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai oma­kä­ti­ses­ti al­le­kir­joi­te­tul­la pyyn­nöl­lä. Pyyn­nös­tä tu­lee il­me­tä mi­tä tie­to­ja ha­lu­at tar­kas­taa ja mis­sä laa­juu­des­sa.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Mikäli Keusote ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen päätös. Päätöksessä on mai­nit­tava syyt, joi­den vuok­si vaa­ti­mus­ta ei ole hy­väk­syt­ty se­kä muutoksenhakuohjeet.

Tie­don­saan­tioi­keus on mak­su­ton ker­ran kalenterivuo­des­sa.  Mikäli pyydetään useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyy ylempää, kohdasta lomakkeet.

Vainajan tietojen luovutus

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin (Potilaslaki 785/1992, 13§, 3 mom, 5).

Kuolleen henkilön elinaikana annettua hoitoa koskevat potilastiedot ovat samalla tavoin salassa pidettäviä kuin elävänkin henkilön. Tietoja voi vain poikkeustapauksissa saada perustelluista syistä asianosaisen asemassa oleva esim. epäillyn hoitovirheen arviointiin, oikeustoimikelpoisuuden arviointiin tai tilanteisiin, joissa selvitetään todennäköisyyttä sille, että vainajan jälkeläisissä ilmenee hänen eläessään sairastama perinnöllinen sairaus.

Pääsääntöisesti näissäkin tapauksissa tiedot toimitetaan suoraan asiaa käsittelevälle viranomaiselle, esim. hoitovirhe-epäilyssä Potilasvahinkokeskukseen, oikeustoimikelpoisuustutkinnassa lakimiehelle tai oikeusistuimelle ja perinnöllisyyslääketieteen tutkimuksissa hoitavalle lääkärille.

Tietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin, kun ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Koko vainajan potilaskertomusta ei siten ole oikeutta saada nähtäväksi ja tiedot voidaan antaa myös lausuntona.

Kuolleen henkilön elinaikaisten tietojen luovuttaminen tapahtuu siis yleensä viranomaiselta toiselle eikä asianomaisen itse tarvitse olla tietojen pyytäjänä. Jos kuitenkin tietoja tarvitaan, niitä voi pyytää kirjallisesti lomakkeella. Ennen pyyntöä on hyvä olla yhteydessä vainajaa hoitaneeseen lääkäriin.

Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Lomakkeen liitteeksi voidaan tarvittaessa pyytää virkatodistus, josta käy ilmi sukulaisuussuhde vainajaan, jos tietoja pyydetään sukulaisen ominaisuudessa eikä sukulaisuus käy ilmi potilastiedoista tai väestörekisteristä.

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät asiakirjat:

Vainajan lähiomaisilla ja muilla läheisillä (esim. avopuolisolla tai henkilöllä, jonka vainaja on elinaikanaan nimennyt läheisekseen) on oikeus saada tieto kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista. Tietoja ja asiakirjoja voi kuoleman jälkeen pyytää suullisesti hoitaneelta lääkäriltä tai yksiköstä. Tällaisia asiakirjoja ovat kuolintodistus, ruumiinavauslausunto ja ruumiinavauspöytäkirjan kopio.

Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä syntyneet tiedot antaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä tiedot antaa poliisi.

Lomake vainajan potilastietojen pyytämiseksi löytyy ylempää, kohdasta lomakkeet.

Potilasrekisteriin/ sosiaalitoimen henkilörekisteriin tallennetun tiedon oikaisuvaatimus

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset ja epätarkat henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei Keusote hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen päätös, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Lomake rekisteritietojen oikaisuvaatimukseen löytyy ylempää, kohdasta lomakkeet.

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä (lokitietopyyntö)

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kaksi kuukautta pyynnön vastaanottamisesta.

Selvitys voidaan antaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jos asiakas on merkinnyt lokitietopyynnön lomakkeeseen haluavansa tutustua selvitykseen henkilökohtaisesti. Asiakkaaseen otetaan yhteyttä puhelimitse tapaamisajan sopimiseksi. Mikäli selvitystä pyydetään vain kirjallisesti, se lähetetään asiakkaan antamaan osoitteeseen.

Selvitystä omien tietojen käsittelystä voit pyytää lomakkeella. Lomake tulee allekirjoittaa omakätisesti. 

Jos saamanne lokitietoraportti tai muu syy johtaa mielestänne lisäselvitystarpeisiin tai epäilyihin väärinkäytöksistä, voitte tehdä lisäselvityspyynnön asian selvittämiseksi.

Lomake lokitietopyyntöön löytyy ylempää, kohdasta lomakkeet.

Yhteydenotot

Postiosoite

Keusote
Kirjaamo
PL 46
05801 Hyvinkää

Käyntiosoite

Suutarinkatu 2
05900 Hyvinkää

Paikanpäällä kirjaamo palvelee ennalta sovitusti.

Palveluajat

Kirjaamo on auki 3.6. – 9.8. ma-to klo 9-14.

12.8. alkaen palvelemme jälleen ma-pe klo 9-15.

Lisätietoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi.