Siirry sisältöön

Henkilötietoihin liittyvät oikeudet ja niiden toteuttaminen

Asiakkaan (rekisteröidyn) oikeudet

Yleinen EU:n tietosuoja-asetus takaa erilaisia oikeuksia sinulle. Oikeuksia sovelletaan eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste. Keusote nou­dat­taa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­sä EU:n yleis­tä tie­to­suo­ja-ase­tus­ta se­kä voi­mas­sao­le­vaa kan­sal­lis­ta hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä.

Rekisterinpitäjällä (Keusote) on asetuksen mukaan informointivelvoite. Alla olevaan on koottuna EU-asetuksen mukaiset keskeiset oikeutesi ja kuinka näitä oikeuksia voit toteuttaa. Sinulla on oi­keus saa­da in­for­maa­tio­ta hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn al­kaes­sa.

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Tie­don­saan­tioi­keus to­teu­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai oma­kä­ti­ses­ti al­le­kir­joi­te­tul­la pyyn­nöl­lä. Pyyn­nös­tä tu­lee il­me­tä mi­tä tie­to­ja ha­lu­at tar­kas­taa ja mis­sä laa­juu­des­sa.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Mikäli Keusote ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen päätös. Päätöksessä on mai­nit­tava syyt, joi­den vuok­si vaa­ti­mus­ta ei ole hy­väk­syt­ty se­kä muutoksenhakuohjeet.

Tie­don­saan­tioi­keus on mak­su­ton ker­ran kalenterivuo­des­sa.  Mikäli pyydetään useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset ja epätarkat henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei Keusote hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen päätös, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tiedon poistamiseen

Sinulla on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietosi kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tietoja ei poisteta, jos henkilötietojen käsittely perustuu lakiin tai yleiseen etuun. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan Keusoten arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkistettu, korjattu tai täydennetty.

Oi­keus siir­tää tie­dot jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Keusoten henkilörekistereihin liittyen.

Oi­keus teh­dä va­li­tus val­von­ta­vi­ra­no­mai­sel­le

Sinulla on oi­keus teh­dä va­li­tus val­von­ta­vi­ra­no­mai­sel­le, jos katsot, et­tä hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­sä riko­taan EU:n yleis­tä tie­to­suo­ja-ase­tus­ta 2016/679. Tä­män li­säk­si sinulla on oi­keus käyt­tää mui­ta hal­lin­nollisia muu­tok­sen­ha­ku ­kei­no­ja se­kä oi­keus­suo­ja­ kei­no­ja.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja verkkosivu:
Osoite: PL 800, 00520 Helsinki p. 029 56 16670, http://www.tietosuoja.fi

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §). Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.