Siirry sisältöön

Valvonta ja omavalvonta

Valvomme sekä omaa palvelutuotantoa että muualta ostettua tai palveluseteleillä järjestettyä yksityistä palvelutuotantoa.

Kuvassa sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton käytävä.

Meillä Keusotessa on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä vastuu varmistaa omavalvonnalla, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia ja että palvelujen käyttäjien oikeudet sekä palvelujen järjestäjien ja tuottajien lakisääteiset velvollisuudet toteutuvat. Omavalvonnalla on erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Omavalvonnalla varmistamme, että palveluja tuottavalla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia laadukkaista ja asiakas- ja potilasturvallisista palveluista.

Vastaamme järjestämisvastuullamme olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajien ohjauksesta ja valvonnasta. Palveluntuottajien ohjaus- ja valvontavastuu koskee niin omaa palvelutuotantoa kuin muualta ostettua tai palvelusetelillä järjestettyä yksityistä palvelutuotantoa sekä niiden alihankkijoita. Sosiaalipalveluissa vastuullamme on valvoa kaikkia Keusoten alueella toimivia sosiaalipalvelujen tuottajia, vaikka emme palvelua niiltä ostaisikaan. Ohjauksen ja valvonnan tarkoitus on edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ennaltaehkäisemällä epäasianmukaisia hoito- ja toimintakäytäntöjä ja puuttumalla säädösten vastaiseen tai muutoin virheelliseen menettelyyn tai laiminlyönteihin.

Olemme laatineet Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle omavalvontaohjelman, jossa kuvataan sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontavastuun toteuttaminen niin järjestäjänä kuin tuottajana. Aluehallitus on hyväksynyt omavalvontaohjelman. Omavalvontaohjelman liitteenä ovat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen omavalvontaohjelma, sosiaalipalvelujen toimintayksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat ja Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma.

Omavalvonta on palveluntuottajien valvonnan tärkein muoto

Palveluntuottajan omavalvonta on aina ensisijainen palvelujen valvonnan muoto. Toteutamme omavalvontaa itse omissa toiminnoissamme ja yksityiset palveluntuottajat toteuttavat sitä omissa toimintayksiköissään. Omavalvonnalla varmistetaan, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten sekä palveluntuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset. Omavalvonta perustuu riskien arviointiin, jossa toimintayksiköt arvioivat palvelujen ja palveluprosessien riskejä monipuolisesti asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on, että asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Valvontaa toteutetaan monin eri tavoin

Toteutamme palveluntuottajien ohjausta ja valvontaa monilla eri tavoilla. Valvonta perustuu vuorovaikutukselliseen, kannustavaan ja kehittämismyönteiseen toimintatapaan, joka ennaltaehkäisee mahdollisia riskejä ja tukee palvelujen kehittämistä. Ennakoivan ja suunnitelmallisen valvonnan keinoja ovat mm.

  • ohjaus ja neuvonta
  • lupatarkastuskäynnit ja lausunnot aluehallintovirastolle palveluntuottajien lupahakemuksiin ja ilmoituksiin sekä tukipalveluntuottajien rekisteröinti
  • suunnitelmalliset ohjaus- ja valvontakäynnit
  • yhteistyötapaamiset ja koulutus-/infotilaisuudet palveluntuottajille
  • muu yhteydenpito palveluntuottajien kanssa (mm. ohjeet, tiedotteet, sähköpostit, puhelinkontaktit)
  • asiakastyytyväisyyskyselyt
  • palveluntuottajan säännöllinen raportointi ostopalvelusopimuksessa sovituista tiedoista
  • asiakaskohtaiset tapaamiset

Jälkikäteisen eli reaktiivisen valvonnan käynnistämme asiakaspalautteiden, muistutusten, kantelujen ja epäkohtailmoitusten perusteella. Selvitämme asiaa palveluntuottajan kanssa keskustellen ja/tai kirjallisena ja dokumenttien perusteella tai voimme tehdä tarkastuskäynnin palveluntuottajan toimintayksikköön joko ennalta sopien tai ennalta ilmoittamatta. Jos havaitsemme palveluntuottajan toiminnassa kehittämiskohteita, ohjaamme palveluntuottajaa ja edellytämme palveluntuottajaa toteuttamaan korjaavat toimenpiteet asettamassamme määräajassa. Sopimuksen vastaisista poikkeamista reklamoimme palveluntuottajaa sopimuksen mukaisesti.

Valvonnan raportointi

Raportoimme valvonnan toteutumisesta vuosittain valvonnan vuosikertomuksella.