Siirry sisältöön

Laatujärjestelmä

Kehitämme laatujärjestelmää palautteiden, katselmusten, sisäisten tarkastusten ja auditointien avulla.

Laatuohjelma

Olemme ottaneet keväällä 2020 käyttöön SHQS-laatuohjelman (Social and Health Quality Service), joka on johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. Laatuohjelman käytössä sitoudumme laadunhallintaan ja laatujärjestelmän rakentamiseen tähtäävään kehittämistyöhön.

SHQS-laatuohjelma sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Arviointikriteeristössä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvät hoitokäytännöt. Kriteeristössä määritellään vaatimukset strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja asiakas/potilasturvallisuuteen, sekä annetaan työkaluja palvelutoiminnan ja johtamisen laadun arviointiin ja kehittämiseen.

Laatujärjestelmän ylläpitäminen edellyttää meiltä jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa. Varmistamme, arvioimme ja seuraamme toiminnan ja palvelun laatua säännöllisesti omavalvonnan, sisäisen tarkastuksen, SHQS-laatuohjelman itsearviointien, sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla.

Lean

Lean-toiminta ja koulutettujen Lean-valmentajien toteuttama koulutus ja valmennus tukevat käytännön toiminnan kehittämistä kohti entistä parempia asiakasprosesseja, ratkaisemalla laatuun, toimintavarmuuteen, turvallisuuteen ja kustannuksiin liittyviä ongelmia sekä osallistamalla asiakkaita ja kuntalaisia toiminnan kehittämiseen. Lean on tapa ajatella, toimia ja johtaa toimintaa, sen keskiössä ovat asiakaslähtöinen toiminnan jatkuva parantaminen, arvon luominen asiakkaalle hukkaa poistamalla, kunnioitus toisia kohtaan sekä jatkuvan parantamisen rutiini.

Laatutavoitteet

Arvioimme palvelun ja hoidon laatua suhteessa palvelulupaukseemme ja laatutavoitteisiimme. Laatutavoitteet ohjaavat toimintaamme ja palvelujamme. Tarkoituksena on tuottaa asiakkaille heidän tarpeidensa mukaista, ennalta ehkäisevää ja mahdollisimman hyvää asiakaspalvelua. Olemme huomioineet laatutavoitteissamme kansalliset sote-palvelujen suositukset, Keusoten strategian, laatu-, asiakas-, potilasturvallisuuspolitiikan ja palvelulupauksen. Laatutavoitteet ovat osa Keusoten Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelmaa.

Laatutavoitteiden toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain Laatu, asiakas- ja potilasturvallisuusraportissa. Raportit on luettavissa Laadun ja omavalvonnan raportointi-sivulla.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmassa on kuvattu Keusoten vastuullisuustyötä. Vastuullisuusohjelma on strateginen asiakirja, joka sisältää Keusoten keskeisimmät ja tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät suunnitelmat ja tavoitteet. Kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan toimenpiteitä toteutetaan teemakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Vastuullisuuteen kuuluu taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Toteutamme vastuullisuutta muun muassa päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin, osallisuuden, vastuullisen henkilöstöpolitiikan, eettisen toiminnan ja vastuullisten hankintojen kautta. Vastuullisuustyössämme korostuu myös ilmasto ja ympäristö.