Siirry sisältöön

Potilas- ja asiakasturvallisuus

Turvallista ja laadukasta työtä jatkuvan parantamisen periaatteella.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on keskeinen osa laadunhallintaa. Tarkoitamme potilas- ja asiakasturvallisuudella niitä periaatteita ja toimintoja, joilla varmistamme hoidon, hoivan ja palvelujen turvallisuuden ja suojaamme potilaita ja asiakkaita vahingoittumiselta.

Potilas- ja asiakasturvallisuuteen kuuluvat mm.

  • oikea-aikainen hoito ja palvelu
  • henkilöstöresurssien ja henkilöstön osaamisen varmistaminen
  • tilojen, laitteiden, tarvikkeiden ja lääkkeiden tarpeenmukaisuus ja turvallinen käyttö
  • turvallisuutta edistävät hoitokäytännöt ja toimintatavat
  • itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja potilaan/asiakkaan osallisuus
  • turvattu sosiaali- ja terveydenhuollon dokumentointi ja tiedonkulku

Laatu sekä asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan Keusotessa laadun, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma tukee turvallista ja laadukasta potilas- ja asiakastyötä jatkuvan parantamisen periaatteella. Suunnitelmassa on kuvattu Keusoten menetelmät, joilla ennaltaehkäistään riskejä ja joilla varmistetaan laadun ja turvallisuuden seuranta ja kehittäminen. Suunnitelman laadinnasta, toimeenpanosta ja seurannasta vastaa Keusoten laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmät. Suunnitelman on hyväksynyt Keusoten yhtymähallitus.

Potilas/asiakas turvallisuuden edistäjänä

Potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistaminen on ensisijaisesti Keusoten tehtävä. Se edellyttää kuitenkin yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Potilas ja asiakas sekä hänen läheisensä ovat tärkeässä roolissa hoidon ja palvelun turvallisuuden edistämisessä.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on koonnut potilaille ja asiakkaille yleisiä ohjeita siihen, että miten voi itse vaikuttaa oman hoidon ja palvelun turvallisuuteen.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden vaaratapahtumat

Henkilökuntamme käytössä on sähköinen HaiPro-järjestelmä potilas- tai asiakasturvallisuutta vaarantaneiden tapahtumien dokumentointiin, käsittelyyn, seurantaan ja raportointiin. Vaaratapahtumien raportointi tukee yhteisen toiminnan ja turvallisuuden kehittämistä. Raportoinnin tarkoituksena on kiinnittää huomiota vaaratapahtumiin ja tuottaa tietoa, jonka avulla vaaratilanteisiin johtaviin tapahtumaketjuihin tai tekijöihin voidaan puuttua. Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään yhdessä työyhteisön kanssa siinä yksikössä, jota tapahtuma koskee. Tavoitteena on oppia tapahtuneesta tulevaisuutta ajatellen ja sopia toimenpiteistä, joilla pyritään ennaltaehkäisemään vastaavat tilanteet ja minimoimaan seuraukset jatkossa. Vakavat vaaratapahtumat käsitellään erikseen vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmässä, jossa on turvallisuuden eri osaajia.

Potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmä seuraa potilas- ja asiakasturvallisuuden vaaratapahtumailmoituksia yhtymätasoisesti. Tietoa hyödynnetään riskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä sekä hallintaan liittyvien toimenpiteiden määrittelyssä ja vaikutusten arvioinnissa. Raportoinnin kautta saadaan tietoa mm. toimintatapojen, prosessien ja osaamisen kehittämisen tarpeista.