Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Turvallista ja laadukasta työtä jatkuvan parantamisen periaatteella.

Asiakas- ja potilasturvallisuus on keskeinen osa laadunhallintaa. Tarkoitamme asiakas- ja potilasturvallisuudella niitä periaatteita ja toimintoja, joilla varmistamme hoidon, hoivan ja palvelujen turvallisuuden ja suojaamme asiakkaita ja potilaita vahingoittumiselta.

Asiakas- ja potilasturvallisuuteen kuuluvat mm.

  • oikea-aikainen hoito ja palvelu
  • henkilöstöresurssien ja henkilöstön osaamisen varmistaminen
  • tilojen, laitteiden, tarvikkeiden ja lääkkeiden tarpeenmukaisuus ja turvallinen käyttö
  • turvallisuutta edistävät hoitokäytännöt ja toimintatavat
  • itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja asiakkaan/potilaan osallisuus
  • turvattu sosiaali- ja terveydenhuollon dokumentointi ja tiedonkulku

Laatu sekä asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan Keusotessa laadun, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma tukee turvallista ja laadukasta asiakas- ja potilastyötä jatkuvan parantamisen periaatteella. Suunnitelmassa on kuvattu Keusoten menetelmät, joilla ennaltaehkäistään riskejä ja joilla varmistetaan laadun ja turvallisuuden seuranta ja kehittäminen. Suunnitelman laadinnasta, toimeenpanosta ja seurannasta vastaa Keusoten laatu- sekä asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmät. Suunnitelman on hyväksynyt Keusoten aluehallitus.

Keusoten palvelujen laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannetta valittujen mittareiden valossa raportoidaan puolivuosittain Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuusraportissa. Raportit on luettavissa Laadun ja omavalvonnan raportointi-sivulta.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumat

Henkilökuntamme käytössä on sähköinen HaiPro-järjestelmä asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantaneiden tapahtumien dokumentointiin, käsittelyyn, seurantaan ja raportointiin. Vaaratapahtumien raportointi tukee yhteisen toiminnan ja turvallisuuden kehittämistä. Raportoinnin tarkoituksena on kiinnittää huomiota vaaratapahtumiin ja tuottaa tietoa, jonka avulla vaaratilanteisiin johtaviin tapahtumaketjuihin tai tekijöihin voidaan puuttua. Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään yhdessä työyhteisön kanssa siinä yksikössä, jota tapahtuma koskee. Tavoitteena on oppia tapahtuneesta tulevaisuutta ajatellen ja sopia toimenpiteistä, joilla pyritään ennaltaehkäisemään vastaavat tilanteet ja minimoimaan seuraukset jatkossa. Vakavat vaaratapahtumat käsitellään erikseen vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmässä, jossa on turvallisuuden eri osaajia.

Asiakas ja potilasturvallisuustyöryhmä seuraa asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumailmoituksia hyvinvointialuetasoisesti. Tietoa hyödynnetään riskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä sekä hallintaan liittyvien toimenpiteiden määrittelyssä ja vaikutusten arvioinnissa. Raportoinnin kautta saadaan tietoa mm. toimintatapojen, prosessien ja osaamisen kehittämisen tarpeista.

Asiakas ja potilas turvallisuuden edistäjänä

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on ensisijaisesti Keusoten tehtävä. Se edellyttää kuitenkin yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Asiakas ja potilas sekä hänen läheisensä ovat tärkeässä roolissa hoidon ja palvelun turvallisuuden edistämisessä.

Asiakkailla, potilailla sekä läheisillä on mahdollisuus ilmoittaa vaaratilanteesta sähköisesti. Keusotessa on käytössä sähköinen vaaratilanteiden ilmoituslomake. Lomakkeella asiakas, potilas, hänen omaisensa tai läheisensä voi tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastaan vaaratilanteesta.

Hoitoon tai palveluun voi liittyä odottamattomia vaaratilanteita, ja on tärkeää selvittää tilanteeseen johtaneita tekijöitä. Uusi työkalu mahdollistaa aktiivisen osallisuuden hoidon, palvelun laadun sekä turvallisuuden kehittämisessä.

Asiakas/potilas – näin ilmoitat vaaratilanteesta

Onko sinun, omaisesi tai läheisesi hoidossa tai palvelussa tapahtunut vaaratilanne esimerkiksi lääkitykseen tai hoitotilanteeseen liittyen?

Voit tehdä ilmoituksen vaaratilanteesta anonyymisti tai omalla nimelläsi. Yhteystietonsa jättäneelle ilmoittajalle vastataan kahden viikon kuluessa. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti vastuuhenkilöiden toimesta. Jos epäilet vaaratilannetta lääkityksessä, niin ilmoita siitä välittömästi myös henkilökunnalle.

Älä kirjaa vaaratilanteen ilmoituslomakkeelle henkilötunnustasi tai muuta arkaluonteista tietoa tietosuojan varmistamiseksi. Käsittelemme ja säilytämme kerättyjä tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Vaaratilanteesta ilmoittaminen auttaa meitä kehittämään toimintaamme, jotta uusilta vastaavilta tilanteilta voitaisiin välttyä.

Voit ilmoittaa vaaratilanteesta meille sähköisellä lomakkeella (lomake on tarkoitettu Keski-Uudenmaan alueen asiakkaiden, potilaiden ja läheisten käyttöön):

Turvallisuus syntyy yhteistyössä

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on koonnut asiakkaille ja potilaille yleisiä ohjeita siihen, että miten voi itse vaikuttaa oman hoidon ja palvelun turvallisuuteen.