Siirry sisältöön

Pihlajan palkkiot ja kulukorvaukset 2021

01.03.2021 alkaen

Pitkäaikainen perhehoito

PALKKIOT € / kk / lapsi:

Päätoimisen perhehoitajan palkkio
Päätoiminen perhehoitaja hoitaa sijoitettua lasta kotona, jonka lisäksi hän voi käydä ansiotöissä korkeintaan noin 40 h / kk.

 • Sijoitettu lapsi 0-12 v, palkkio 1487,06 € / kk
 • Sijoitettu nuori 13-17 v, palkkio 1725,36 € / kk

Sivutoimisen perhehoitajan palkkio
Sivutoimiseksi perhehoitajaksi katsotaan henkilö joka: käy ansiotyössä, on yrittäjä, on työtön työnhakija, on eläkkeellä, opiskelee kokopäiväisesti tai on vanhempainvapaalla oman lapsen vuoksi.

Peruspalkkio: 826,90 € / kk

Jälkihuollon hoitopalkkio

Nuori on sijoitettuna sijaisperheessä: 826,90 € / kk

Jälkihuollon tuen hoitopalkkio

Nuori ei ole sijoitettuna, mutta saa tukea perheeltä jälkihuollon tuen päätöksellä: 350,72 € / kk

Pitkäaikaisen perhehoidon erityishoitopalkkiot

Palkkion korotus erityishoidettavuudesta: 30/50/100 % peruspalkkiosta, joka on 826,90 € / kk.

Pihlajassa tehdään erityishoitopalkkioista määräaikainen toimeksiantosopimuksen liite. Erityishoito-palkkioiden määrä sovitaan Pihlajan vastuutyöntekijän ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Tarvittaessa pyydetään päätöksen teon tueksi asiantuntijoiden lausuntoja.

Käynnistämiskorvaus: enimmillään 3 012,25 € lapsi.

KULUKORVAUKSET / kk /lapsi:

 • 0-6 v. lapsi 597,28 € / kk
 • 7–11 v. lapsi 664,15 € / kk
 • 12–15 v. lapsi 749,91 € / kk
 • 16 v. lapsi 792,79 € / kk
 • 17 v. lapsi 899,48 € / kk

Pihlajan kulukorvaukset ovat lakisääteistä minimikulukorvausta korkeampia ja tällä on pyritty siihen, että kulukorvaus kattaa kaikki lapsen kulut. Kulukorvauksella lapselle hankitut henkilökohtaiset tavarat ovat lapsen omaisuutta.

Kulukorvaus sisältää seuraavat kulut:

• tavanomainen asuminen ja lämmitys
• ravinto
• tavanomainen vaatetus
• tavanomainen hygienia
• tavanomainen terveydenhoito
• perusharrastukset ja välineet (esim. koululiikuntavälineet)
• vapaa-ajan viettoon liittyvät välineet (esim. polkupyörä, pulkka)
• tietokone, puhelin
• kilometrikorvaukset esim. yhteydenpidosta ja harrastuksista johtuvista matkakustannuksis-ta.
• opiskeluun liittyvät kustannukset
• ilman lääkärin määräystä myytävät käsikauppalääkkeet sekä tilapäisen sairastumiseen liit-tyvät reseptilääkekulut
• terveyskeskusmaksut ja lääkärinpalkkiot
• lapsen käyttövarat

Lapsen käyttövarat:

 • 5–9 v. lapsi 20 € / kk
 • 10–14 v. lapsi 40 € / kk
 • 15 – v. lapsi 60 € / kk

Vastaanottoperhehoidossa lapsen käyttövarat tulee maksaa lapselle viikoittain.

Kulukorvauksen lisäksi erikseen korvataan:
• lapsen pitkäaikaiseen sairauteen liittyvät kulut eli reseptilääkkeet ja poliklinikkamaksut
• kohtuulliset kustannukset silmälaseista tai piilolinssit. Lääkärin määräämät reseptinmukaiset linssit kokonaisuudessaan ja kehykset enimmillään 200 euroa.
• lapsen tutustuminen tulevaan sijaisperheeseen: lapsen viettämät päivät korvataan tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten mukaan.

Ei korvata erikseen
• mopo- ja ajokortti
• mopo
• perheen lomamatkat sekä lapsen passi
• vapaaehtoiset rokotteet
• vapaaehtoiset lapsen vakuutukset
• lapsen leirit (korvataan erikseen ainoastaan niissä tapauksissa, jossa perhehoitaja pitää lapsen loman aikana lakisääteistä vapaata)

Jälkihuollon kulukorvaus

Jälkihuollon kulukorvauksiin vaikuttavat nuoren omat tulot.

 • Jos sijoitettu nuori saa opintotukea tai käy osa-aikatöissä, maksetaan sijaisperheelle kulukorvausta 792,80 € / kk. Kulukorvauksesta tulee tällöin maksaa sijoitetulle nuorelle käyttövaroja vähintään 60 € / kk.
 • Jos sijoitettu nuori saa työttömyyskorvausta / toimeentulotukea, maksetaan sijaisperheelle 597,28 € / kk kulukorvausta.

Työttömyyskorvaus / toimeentulotuki on tarkoitettu nuoren omaan elämiseen, jolloin nuori kustantaa osan kuluistaan omilla tuloillaan.

Perhehoidon matkakorvaukset

Kelan korvaamasta terapiasta tai säännöllisistä sairaala-/poliklinikkakäynneistä aiheutuneita matka-kustannuksia haetaan Kelalta. Omavastuuosuuden maksaa Pihlaja Kelan päätöstä vastaan. Perhehoitaja toimittaa Kelan päätöksen Pihlajaan. Mikäli Kelan omavastuuosuus ei täyty kalenterivuoden aikana, korvataan kustannukset Pihlajasta kuitteja vastaan.

• Matkakustannukset asiakassuunnitelmaneuvotteluihin: maksetaan Kelan matkakulukorvauksen mukaisesti (0,20 € / km)
• Lapsen tutustuminen tulevaan sijaisperheeseen: tulevalle sijaisperheelle maksetaan kilometrit tutustumiseen liittyviin ajoihin: tapaamiset, neuvottelut, toimeksiantosopimus (0,20 € / km)
• Mikäli perhehoitoon liittyvät matkakustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi, harkitaan kustannusten korvaamista tapauskohtaisesti.

Vastaanottoperhehoito

Sijoitettu lapsi alle 18 kk:

 • Peruspalkkio 68,08 € / pv / lapsi
 • Erityishoitopalkkio 102,11 € / pv / lapsi

Sijoitettu lapsi yli 18 kk:

 • Peruspalkkio 45,39 € / pv / lapsi
 • Erityishoitopalkkio 68,08 € / pv lapsi

Vastaanottoperhehoidon kulukorvaukset
28,24 € / pv / lapsi.

Kulukorvaus kattaa kaikki lapsesta aiheutuvat kulut. Poikkeuksena mahdolliset lapsen pitkäaikaissairauteen liittyvät lääkekustannukset, sairaala- ja poliklinikkakäynnit ajoineen, jotka korvataan Pihlajasta. Perheen vastuutyöntekijä sopii asiasta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Vastaanottoperhehoitajalla tulee olla kodissaan turvaistuin, sängyt, leluja ja vaatteita sen ikäiselle lapselle, jonka he ovat valmiita ottamaan luokseen. Vastaanottoperhehoitaja hankkii kulukorvauksesta sijoitettavan lapsen tarvitsemat henkilökohtaiset tavarat ja vaatteet, nämä ovat sijoitetun lapsen omaisuutta, jotka siirtyvät lapsen mukana.

Vastaanottoperhehoitajalle maksetaan asiakassuunnitelmaneuvotteluihin liittyvät matkakulut, korvaus ilman lisähenkilökorvausta 0,20 € / km. Muut yhteydenpidosta aiheutuvat matkakulut sisältyvät kulu-korvaukseen. Mikäli perhehoitoon liittyvät matkakustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi, harkitaan kustannusten korvaamista tapauskohtaisesti.

Sijaishoito perhehoitajan vapaan aikana

 • Peruspalkkio 45 € / pv / lapsi
 • Korotettu palkkio erityishoitotilanteessa 67,50 € / pv / lapsi

Sijaishoitajalle maksetaan korotettua palkkiota ajalta, jolloin lapsesta on myönnetty pitkäaikaiselle perhehoitajalle 50 tai 100 % erityishoitopalkkio.

Sijaishoidon kulukorvaukset

 • 24,75 € / pv / lapsi. ( Huom: pe–su = 3 päivää. ).
 • Kulukorvaus kattaa kaikki lapsesta aiheutuvat kulut. Sijaishoitajille ei makseta kulukorvausta, mikäli he hoitavat lasta sijaisperheen kodissa.

Sijaishoitajille maksetaan lapsen hakemisesta ja viemisestä tai omasta kulkemisesta sijaisperheeseen aiheutuneet kustannukset, korvaus ilman lisähenkilökorvausta 0,44 € / km.

Vuoden 2021 perhehoidon, tukiperhetoiminnan ja tuki-henkilötoiminnan hoitopalkkiot ja kulukorvaukset
( 01.03.2021 alkaen )

TUKIPERHETOIMINTA

 • Peruspalkkio 45 € / päivä / lapsi
 • Korotettu palkkio 67,50 € / päivä / lapsi
 • Kulukorvaus 24,75 € / päivä / lapsi
 • Kilometrikorvaus 0,44 € / kilometri.

TUKIHENKILÖTOIMINTA

 • Tukihenkilön palkkio 10,34 € / h / lapsi
 • Eritystukihenkilön palkkio 21,71 € / h / lapsi.
 • Kulukorvaus 24,75 € / tapaamiskerta / lapsi.
 • Kilometrikorvaus 0,44 € / kilometri.