Gå till innehåll

Uppdaterad kl. 16.37: Faran är nu över

Uppdaterad den 27/09/2023 kl 16:37:

Farliga materialolyckan i Tusby Jokela är nu över. Faran över. Läckan av det giftiga ämnet har upphört, och situationen är inte längre farlig. Vägar öppna för trafik.

Uppdaterad den 27/09/2023 kl 15:45:

Läckan av det farliga ämnet är under kontroll, Kolsa daghem och skola fortsätter att fungera normalt under torsdagen. Räddningsinsatserna beräknas pågå ytterligare ett par timmar, därefter går man över till att sanera jorden.

Tidigare besked om den farliga situationen i Tusby:

Giftig gas släpps ut i luften. Läckan av det farliga ämnet är under kontroll, dock fortsätter den farliga situationen.

Kolsantie Tuusula, 27 september 2023, klockan 09:05. Saltsyra läckte ut från lastbilens baklucka. Ångan från det farliga ämnet sprider sig i nordlig riktning i närområdet. Räddningstjänsten genomför förebyggande åtgärder.

Personer i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga ventilationen samt att vänta på besked om att den farliga situationen är slut.

Det rekommenderas att undvika rörelse i området tills slutet på den farliga situationen har meddelats. Faroområden i Tusby är Kolsa och Takoja. Skolor och dagis i närområdet har informerats om läget.

Exponering för saltsyradimma kan orsaka irritation i luftvägarna, sveda i ögonen och sveda i huden. Biverkningar orsakas vanligtvis av långvarig exponering. Om du har symtom och de fortsätter, sök behandling hos Keusoten Akuutti JUST i Järvenpää.

Första stegen vid exponering:

  • Inandningsexponering: Flytta till frisk luft och andas djupt. Om andningssvårigheter kvarstår eller förvärras, sök omedelbart läkare.
  • Ögonexponering: Skölj ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om du bär dem.
  • Hudexponering: Tvätta huden med tvål och vatten. Om brännskador eller andra symtom uppträder på huden, kontakta läkare.