Siirry sisältöön

Keusotessa koko päihdehoidon prosessi hallussa

Kuvituskuvassa nuoria aikuisia ringissä, kädet toistensa hartioilla.

Keusote tarjoaa asiakkailleen ainoana Suomessa koko päihdehoidon prosessin; päihdeavopalvelut, laitosvieroituksen, laitoskuntoutuksen sekä avokuntoutuksen.

Mitä riippuvuudella tarkoitetaan? Mitä riippuvuuksia hoidamme?

Keusoten päihdepalveluissa hoidetaan ja kuntoutetaan henkilöitä, jotka kärsivät erilaisista riippuvuuksista. Riippuvuus voi kehittyä ihmiselle missä iässä tahansa joko tietyn aineen toistuvasta käytöstä tai sellaisesta toiminnasta, joka johtaa riippuvuuteen liittyviin aivo- ja psykososiaalisiin muutoksiin. Riippuvuus voi johtua alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden väärinkäytöstä tai niiden sekakäytöstä, sekä esimerkiksi pelaamisesta.

Perintötekijät vaikuttavat merkittävästi yksilön riskiin sairastua riippuvuussairauteen. Esimerkiksi alkoholiriippuvuudelle altistavien perintötekijöiden on arvioitu lisäävän riippuvuuden kehittymisen riskiä noin 50 prosentilla. Myös joihinkin mielenterveyden häiriöihin liittyy suurentunut riski riippuvuuksiin.

Millainen on päihdepalvelujen asiakkaan palvelupolku? Miten palvelumme eroavat toisistaan?

Päihdepalvelujen asiakkaan tyypillinen palvelupolku kulkee Keusoten asiakasohjauksen kautta ensin päihdeavopalveluihin, laitosvieroitukseen, laitoskuntoutukseen ja sieltä takaisin avopalvelujen piiriin.

Päihdeavopalvelut

Päihdeavopalveluita tarjoavat Keusotessa mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksiköt Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Päihdeavopalvelua ovat ohjaus ja neuvonta sekä päihdehäiriöiden ja muiden riippuvuushäiriöiden ehkäiseminen, tutkimus, hoito ja kuntoutus monimuotoisina palveluina. Konkreettisena esimerkkinä tästä toimii päihdetyöntekijän kanssa tehtävä yksilötyö.

Päihdeavopalvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneille asiakkaille, jotka eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon tai työterveyshuollon piiriin. Aikuisten päihdeavopalveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen joko puhelimitse tai sähköisten palvelujen kautta.

Asiakkaan päihdeongelma pyritään aina ensiksi ratkaisemaan avohoidon keinoin. Jos kierrettä ei saada poikki avohoidon avulla, voi laitoshoitojakso Hyvinkään sairaalan päihdevieroitusyksikössä tai kuntoutusjakso Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa olla seuraava apu kuntoutumisessa.

Päihdevieroitus

Jos päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin, voidaan päihdekierteen lopettamiseksi tarjota avo- ja laitosmuotoisia vieroitushoitoja. Vieroitushoidolla tarkoitetaan lyhytkestoista päihdetilanteen akuuttia katkaisemista. Hoidon tavoitteena on turvallinen päihteidenkäytön katkaiseminen ja jatkohoitoon motivointi.

Avopalveluissa tapahtuva vieroitushoito on 3–5 vuorokautta kestävä lääkkeillä tuettu hoito, johon voi hakeutua terveysaseman terveyspalvelujen kautta. Avovieroitushoidosta saa apua alkoholin käytön lopettamiseen ja vieroitusoireisiin. Jatkohoito avovieroituksen jälkeen sovitaan yksilöllisesti.

Laitosmuotoisesti tapahtuva vieroitushoito on 1–5 vrk kestävä jakso alkoholin käytöstä vieroittautumiseen. Huumeista, lääkkeistä ja sekakäytöstä vieroittautuminen kestää 1–3 viikkoa. Laitoksessa tapahtuvat vieroitushoidot toteutetaan pääsääntöisesti Keusoten omassa päihdevieroitusyksikössä Hyvinkään sairaalassa (H-sairaala, Sairaalankatu 1). Hoitoon hakeudutaan lähetteellä, jonka voi saada hoidon tarpeen arvion perusteella esimerkiksi terveysaseman kiirevastaanotolta tai päihdepalvelujen omatyöntekijän kautta, jos asiakkaalla on jo hoitosuhde päihdeavopalveluissa.

Hoito laitosyksikössä on täysin vapaaehtoista, mutta käytännössä osasto on suljettu, eli hoitojakson aikana asiakkaalla ei ole vapaata kulkua osaston ulkopuolelle. Vieroitushoidon keston ja sisällön määrittelee osastonlääkäri.

Vieroitushoitoon päästäksesi ota yhteyttä terveysasemaasi tai aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen. Voit myös soittaa suoraan omalle hoitovastaavallesi terveysasemallasi tai aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen omatyöntekijälle, jos sinulla on jo olemassa oleva hoitosuhde.

Päihdekuntoutus voi olla ympärivuorokautista laitoskuntoutusta tai avokuntoutusta

Päihdekuntoutus voi auttaa sinua eteenpäin silloin, kun raittiutesi on jo päässyt hyvään alkuun ja sinulla on hoitosuhde Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Kuntoutuksessa opettelet ja omaksut keinoja ylläpitää päihteetöntä elämää. Saat myös työkaluja retkahduksen estämiseen. Kuntoutus auttaakin sinua jäsentämään hyvän ja päihteettömän elämän rakennuspalikoita. Kanssasi työskentelevät päihdehoidon ammattilaisten lisäksi vertais- ja kokemusasiantuntijat, joilla on oma toipumiskokemus.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutusta tarjoamme Keusotessa Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa (Kylä-Katilantie 181, Hyvinkää). Laitoskuntoutusjakso perustuu avohoidon tapaan vapaaehtoisuuteen. Asiakkaalle räätälöidään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kuntoutus tapahtuu 1–3 kk jaksoissa. Kuntoutujan tulee sitoutua päihteettömyyteen kuntoutusjakson ajaksi ja olla jo vieroittunut päihteistä.

Kuntoutettavat asiakkaat on jaettu päihdehoitokeskuksessa viiteen eri yhteisöön, jotka soveltuvat erityyppisiin asiakastarpeisiin. Saat kuntoutusjaksolla työkaluja arjenhallintaan, vertaistukea ja itsetuntemuksesi vahvistuu.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaat voivat hakeutua Ridasjärven päihdehoitokeskuksen asiakkaaksi Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjauksen kautta. Jos sinulla on jo omatyöntekijä, keskustele asiasta hänen kanssaan.

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa hoidetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaiden lisäksi myös muiden hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaita lähetteellä (edellyttää hallintopäätöksen ja maksusitoumuksen lähettävältä taholta).

Avokuntoutus

Avomuotoinen päihdekuntoutus on 3–6 kk kestävä jakso päihde- ja riippuvuussairauksista kärsiville asiakkaille avopäihdekuntoutuspiste Toiwossa (Sahanmäenkatu 1, Hyvinkää) tai Kipinässä (Mannilantie 44, Järvenpää). Avopäihdekuntoutuksessa asut tavalliseen tapaan omassa kodissasi ja käyt avokuntoutuspisteessä arkipäivisin.

Järvenpään Kipinässä toimii kaksi kuntoutusyhteisöä samoissa tiloissa; Kipinä palvelee varttuneempia aikuisia asiakkaita ja Nuorten Kipinä 18–25-vuotiaita päihteidenkäytöstään huolta tai haittoja kokeneita nuoria aikuisia. Molemmissa kuntoutusyhteisöissä on omat työntekijät ja vertaisohjaajat.

Avomuotoinen päihdekuntoutus auttaa eteenpäin silloin, kun päihteettömyys on päässyt hyvään alkuun, mutta tarvitaan tukea päihteettömyyden ylläpitämiseen sekä toipumiseen. Nuorten Kipinässä tuemme lisäksi asiakkaita, joiden päihdehäiriö ei ole vielä kehittynyt vakavaksi.

Avopäihdekuntoutus perustuu toipumisorientaatioon. Siinä ihminen nähdään kokonaisuutena ja hänen senhetkiseen ongelmaansa ja tarpeeseensa pyritään vastaamaan. Palvelussa korostuvat asiakkaan toimijuus ja osallisuus, tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa sekä toivon ja toiveiden keskeisyys.

Toipumisorientoituneesti työskentelevien ammattilaisten roolina on mahdollistaa ja tukea kuntoutujan omaa yksilöllistä toipumisprosessia. Tämä edellyttää ammattilaisilta uudenlaisia taitoja ja osaamista. Päihdekuntoutuksen tehtävänä ei ole parantaa ihmistä, vaan auttaa häntä kehittämään omia selviytymiskeinoja, jotta hän voisi elää mahdollisimman täysipainoista elämää.

Avokuntoutukseen voi hakeutua päihdeavopalvelujen tai laitoksessa tapahtuneen vieroituksen tai kuntoutuksen jälkeen. Palvelun edellytyksenä on asiakkuus Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Jos asiakkuutesi on jo aktiivinen, voit ottaa avokuntoutukseen liittyen yhteyttä omatyöntekijääsi. Uudet asiakkaat hakeutuvat päihdepalvelujen asiakkaaksi ottamalla ensin yhteyttä aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen.

Ennen avokuntoutuksen paikkavarausta teemme tutustumiskäynnin ja haastattelun kuntoutuspisteen tiloissa. Avokuntoutusjakso on päihteetön. Asiakkaalla on mahdollisuus saada Kelan kuntoutusrahaa.

Lisätietoja sivuillamme:

Päihdevieroitus

Päihdekuntoutus

Aikuisten päihdepalvelut

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidon tarpeen arviointi ja asiakasohjaus

Kuvassa ryhmä henkilöitä, jotka istuvat ringissä, pitävät käsiään ylhäällä sekä toisiaan käsistään kiinni.
Päihteetön huominen on tavoittelemisen arvoinen asia.