Siirry sisältöön

Hyvinvointia ja terveyttä edistävän allianssin johtamisen on perustuttava yhteistyöhön ja tasavertaisuuteen

Kuvituskuva

Keusoten hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhteistyöhankkeen eli Hyte-allianssi kumppanuusmallin tarkoituksena on ollut vahvistaa julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa. Hankkeen pilottijakso toteutettiin vuosina 2020–2021. Hyte-allianssissa on ollut mukana Keusoten lisäksi alueen kunnat, seurakuntien edustus sekä alueellisia järjestöjä.

Hyte-allianssi kumppanuusmallista tehtiin vuoden 2022 aikana toimintatutkimus Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen opintoihin liittyvänä opinnäytetyönä. Työn avulla haluttiin selvittää ja tuoda näkyväksi johtamisen kannalta merkityksellisiä Hyte-allianssi kumppanuusmallin tavoitteita, voimavaroja ja haasteita.

Allianssissa toimiminen on vaativaa ja palkitsevaa

Hyte-allianssi on moniammatillinen, monialainen ja monisektorinen verkosto, jonka haasteellisena tehtävänä on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Hyte-allianssin toiminnalla on hyvät edellytykset onnistua, sillä verkostotyöskentelyn on katsottu sopivan hyvin monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen, koska verkostossa on mukana eri alojen ammattilaisia.

Verkostossa eri osapuolien toimintaa koskevat ajatukset voivat poiketa toisistaan. Toiminnalle asetetut tavoitteet, työskentelytavat ja organisaatioiden toisistaan poikkeavat toimintakulttuurit voivat aiheuttaa haasteita. Silloin kun verkostossa on mukana eri ammattiryhmiä, jotka kaiken lisäksi edustavat eri sektoreita, toiminnan yhteensovittaminen vaatii verkoston johtajalta monipuolista taitoa ja ymmärrystä.

Johtaminen vaatii monipuolista toimintaa ja osaamista projektin eri vaiheissa

Toimintatutkimuksen perusteella ilmeni, että Hyte-allianssi kumppanuusmallin toimijat pitivät tärkeänä toiminnan perustumista yhteiseltä arvopohjalta asetettuihin ja saavutettaviin tavoitteisiin, jotka tuodaan selkeästi kaikkien osapuolien tietoisuuteen.

Verkoston johtaminen on ollut Keusoten vastuulla. Johtaminen nähdään ennen kaikkea yhteistyön ylläpitämisenä. Verkoston johtajan tehtävinä korostuvat käytännön toiminnan koordinointi, kommunikaation ja viestinnän ylläpitäminen sekä yhteisöllisyyden ja yhteishengen vaaliminen.

“Hyte-allianssi kumppanuustoiminnan verkostojohtaminen poikkeaa tavanomaisesta johtamisesta, koska verkostojohtajalla ei ole perinteisen organisaation tapaan määräysvaltaa verkostoon ja sen toimijoihin.”

Hyte-allianssi kumppanuustoiminnassa mukana olleet toimijat näkevät tärkeänä, että verkostoja johdetaan tasa-arvoisesti ja demokratiaa noudattaen. Verkostojen johtamisessa on kyettävä kokoamaan verkoston yhteiset tavoitteet ja valjastamaan verkoston voimavarat yhteisiin ponnistuksiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyte-allianssi kumppanuusmallin johtajan on sopeutettava toimintaansa projektin eri vaiheissa, sillä sektoreiden välinen yhteistyö vaihtelee prosessin eri vaiheissa.

“Hyte-allianssi kumppanuusmallin verkostojohtamisen tärkeimpinä ominaisuuksina korostuivat taito johtaa, inspiroida ja motivoida ihmisiä.”

Hyvä verkostojohtaja tuo ryhmän vahvuudet esiin

Hyte-allianssi kumppanuusmallia on johdettava siten, että kaikki verkoston jäsenet pystyvät antamaan parhaan mahdollisen panoksensa yhteisen toiminnan hyväksi. Verkostojohtaminen vaatii asioiden johtamista, ihmisten johtamista ja hallinnointia. Asioiden johtaminen vaatii kokonaisuuksien hahmottamista ja koostamista siten, että kaikki osalliset voivat antaa oman osuutensa siihen. Ihmisten johtaminen vaatii kykyä innostaa ja saada ihmiset toimimaan luovasti ja vapaasti, ilman pelkoa tulla torjutuksi. Yhteiset arvot on tuotava esiin ja niiden esillä pitäminen on tärkeää.

Hyte-allianssi kumppanuusmallin hallinnointi edellyttää toiminnan laillisuudesta, resursseista ja toiminnan jatkuvuuden edellytyksistä huolehtimista. Verkostojohtajan työssä korostuu luovuus, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä markkinoinnin merkitys. On huolehdittava, että verkoston toimintaa koskeva tieto on kirjattu, jaettu oikeisiin kohteisiin ja että tieto on helposti löydettävissä.

Opinnäytetyö:

Näkkäläjärvi, S. 2023. Hyvinvointia ja terveyttä edistävän allianssin johtaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Opinnäytetyön tekijä / lisätietoja opinnäytetyöstä:
Saveli Näkkäläjärvi, fysioterapeutti, saveli.nakkalajarvi@gmail.com

Kuvituskuva.
Verkostojohtaminen vaatii asioiden johtamista, ihmisten johtamista ja hallinnointia. Lisäksi verkostojohtajan työssä korostuu luovuus, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä markkinoinnin merkitys.