Siirry sisältöön

Julkaistut tutkimukset ja opinnäytetyöt

Keusotessa tehdään vuosittain kymmeniä kiinnostavia tutkimuksia ja opinnäytetöitä, joilla kehitetään julkisia sote-palveluita. Tutustu julkaistuihin tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja artikkeleihin!

Toiwoa ja Kipinää! Kokemuksia vertaisohjaajuudesta päihdekuntoutuksessa (pdf)
Tekijä: Markus Pulkkinen, opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.
Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: vertaisohjaajat, kokemusasiantuntijat, päihdekuntoutus.

Ryhmätoiminnan merkitys asiakkaan voimavarojen edistämiseksi Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä (pdf)
Tekijä: Piia Suomi, opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, YAMK.
Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: TYP-palvelut, asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, ryhmätoiminta, ja voimavarat.

Tarkistuslista turvallisen kotiutuksen apuvälineenä (pdf)
Tekijät: Mikko Lindroos ja Netta Rajala, opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitajakoulutus. Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: kotiuttaminen, tarkistuslista, potilasturvallisuus.

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän lausunnon vaikuttavuus asiakasprosessiin (pdf)
Tekijä: Suvi Lehtimäki, Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.
Julkaistu: Trepo 2021. Avainsanat: lastensuojelu, moniammatillinen, asiantuntijuus, vaikuttavuus.

Etätapaamiset Humana Avopalveluiden perhetyössä ja ammatillisessa tukihenkilötyössä koronapandemian 2020 aikana (pdf)
Tekijät: Aki Eskelinen ja Minna Pirhonen, opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: sosiaalinen kuntoutus, voimavaralähtöisyys, asiakaslähtöisyys, etätapaamiset, digitalisaatio.

Ymmärryksestä Yhteistyöhön -toimintamalli omaisyhteistyön kehittämiseen (pdf)
Tekijät: Anu Kärkkäinen ja Suvi Rantanen, opinnäytetyö. Laurea- ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: tehostettu palveluasuminen, omaisyhteistyö, kehittäminen, koronapandemia.

Valmentavalla johtamisella lisää työn mielekkyyttä (pdf) 
Tekijä: Tuija Ruuskanen, opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu, YAMK. Julkaistu: Theseus 2021. Avainsanat: valmentava johtaminen, työn mielekkyys, itseohjautuminen, itseorganisoituminen, työntekijäkokemus.

Närförmäns upplevelser av samarbete mellan olika hälsovårdsprofessioner inom primärvården (pdf)
Tekijä: Jasmina Nyberg, en kvalitativ studie. Åbo Akademi.
Publicerat: Doria 2021. Sökord: primärvård, erfarenheter, intervjuer, samarbete mellan olika hälsovårdsprofessioner, interprofessionellt samarbete, närförmän.

Ikääntynyt päivystyksessä (pdf)
Tekijä: Kristiina Kariniemi-Örmälä, väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Julkaistu: eRepo 2020. Avainsanat: ikääntyneet, vanhukset, lääkehoito, itsehoito, koti, avohoito, itsenäinen selviytyminen, toimintakyky, muistihäiriöt, mieliala, päivystys, hoitotyö, laiminlyönti.

Monialaisten työllistymissuunnitelmatapaamisten vuorovaikutus ja niissä muodostuvat positiot asiakkaille työntekijöiden ja asiakkaiden tuottamina (pdf)
Tekijä: Kati Kiviperä, pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Julkaistu: Trepo 2020. Avainsanat: TYP, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelutapaaminen, aktivointi, vuorovaikutus, diskurssianalyysi, positio.

Moniasiantuntijuuteen perustuva toimintatapa ikääntyneen toimintakyvyn vahvistumiseksi arjessa (pdf)
Tekijä: Annika Sundström, opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, YAMK. Julkaistu: Theseus 2020. Avainsanat: ikääntyneen toimintakyky, moniasiantuntijuus, kuntouttava intervallihoito.

Yhteisöllisen kasvihuonetoiminnan kehittäminen mielenterveyskuntoutujien työtoiminnassa yhteiskehittämisen keinoin (pdf)
Tekijä: Juhani Virman, opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu, AMK. Julkaistu: Theseus 2020. Avainsanat: yhteisöllisyys, osallisuus, mielenterveyskuntoutujat, kehittäminen.

Yhdessä kohti sujuvan arjen rakentumista edistäviä kuntoutussuunnitelmakäytäntöjä (pdf)
Tekijä: Satu Kontiainen, opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu, YAMK. Julkaistu: Theseus 2020. Avainsanat: kuntoutussuunnitelma, kehitysvammaisuus, moniasiantuntijuus, sujuva arki.

Moniammatillisen lääkehoidon arviointimallin kehittäminen Järvenpään kotihoidossa (pdf) 
Tekijät: Susanna Miettinen, Kirsi Kvarnström, Carita Linden-Lahti, Anna-Riia Holmström, Janne Tuomi, Kati Vuori, Juha Puustinen. Julkaistu: DOSIS 3/2019, Suomen Farmasialiitto ry. Avainsanat: moniammatillisuus, lääkityksenarviointi, kotihoito, toimintatutkimus, farmasia.

Tutkimukseen tai opinnäytetyöhön liittyvän tutkimusluvan saanut henkilö on sitoutunut raportoimaan tutkimuksen tai opinnäytetyön tuloksista ja luovuttamaan valmiin tutkimusraportin Keusotelle.

kirjaamo@keusote.fi Sandelininkatu 1, PL 46, 05800 Hyvinkää