Siirry sisältöön

Henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle

Lämpimästi tervetuloa hyvinvointialueelle! Tältä sivulta löydät henkilöstölle tarpeellista tietoa hyvinvointialueelle siirtymisestä.

Sosiaalipalveluiden työntekijöitä kävelemässä toimitilan käytävällä hymyillen.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella eli niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Tälle sivulle olemme koonneet henkilöstölle tarpeellista tietoa siirtymiseen valmistautumisen tueksi ja sen sujuvoittamiseksi. Sisältöä päivitetään sitä mukaa, kun hyvinvointialueen valmistelu etenee.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Peruste tulee hyvinvointialueiden lainsäädännöstä (ns. voimaanpanolaki 3 luku § 18), jossa todetaan, että sote-huollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille katsotaan liikkeenluovutukseksi.

Henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksella tarkoittaa, että henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen työntekijöiksi 1.1.2023 niin sanottuina vanhoina työntekijöinä: he säilyttävät siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa eli siirtymähetken tehtävänsä ja palkkansa.

Liikkeenluovutus koskee koko henkilöstöä

Liikkeenluovutuksen piirissä olevista organisaatioista ja toiminnoista siirtyy koko henkilöstö.

Lähtökohtaisesti liikkeenluovutuksella siirtyminen koskee sekä määräaikaisella että toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella työskenteleviä ja sekä työ- että virkasuhteessa olevia.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote): Nykyisen Keusoten kaikki toiminnot ja siten myös koko henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminta päättyy.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä (Ridis): Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän eli Ridasjärven päihdehoitokeskuksen kaikki toiminnot ja siten myös koko henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminta päättyy.

Opiskeluhuolto: Kunnista liikkeenluovutus koskee opiskeluhuollon psykologeja ja kuraattoreita. Kuraattoreiden ja psykologien palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle eikä kunnat enää jatkossa järjestä näitä palveluita.

Eteva kuntayhtymä: Koko Etevan henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille liikkeenluovutuksella, mutta Etevalta sekä toiminnot että niiden mukana henkilöstö jaetaan useammalle eri hyvinvointialueelle. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy lähtökohtaisesti ne palvelut, jotka sijaitsevat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella sekä näissä toimipisteissä/yksiköissä työskentelevä henkilöstö.

Työtehtävät

Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön työtehtävät pysyvät ennallaan.

Hyvinvointialueelle tehdään joitakin esihenkilörekrytointeja, jotka voivat vaikuttaa kyseisten esihenkilöiden tehtävänkuvaan.

Palkka ja palkanmaksupäivä

Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön palkka säilyy ennallaan 1.1.2023, kun henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle. Kenenkään palkkaa ei voida laskea liikkeenluovutuksen takia.

Palkanmaksupäivät tulevat olemaan hyvinvointialueella seuraavat:

 • Vakituisilla työntekijöillä kuun 15. päivä.
 • Määräaikaisilla työntekijöillä kuun viimeinen päivä.

Palkkaharmonisaatio

Palkkaharmonisaatio tarkoittaa hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön palkkojen yhdenmukaistamista eli sitä, että saman vaativuustason töistä maksetaan sama peruspalkka.

Henkilöstö siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle nykyisillä palkoillaan. Siirtymän jälkeen (eli vuodenvaihteen jälkeen) hyvinvointialueen henkilöstöhallinto alkaa tehdä palkkojen harmonisointisuunnitelmaa yhdessä luottamusmiesten kanssa. Rahoitus palkkojen harmonisoinnille määräytyy valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaan.

Kun palkkojen harmonisointisuunnitelman valmistelu on käynnistynyt, voidaan antaa arvio myös siitä, kuinka kauan palkkojen yhdenmukaistaminen tulee kestämään.

Vuosiloma

Pitämättömät vuosilomat siirtyvät automaattisesti hyvinvointialueella pidettäviksi. Tämä ei edellytä siirtyvältä henkilöstöltä toimenpiteitä.

Saldotunnit

Saldotunnit/liukumatunnit tulee olla tasattuna hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Saldotunnit pidetään ensisijaisesti vapaana vuoden loppuun mennessä. Jos saldotuntien pitäminen vapaana ei ole sujuvan toiminnan kannalta mahdollista, plussatunnit maksetaan työntekijälle. Jos saldot ovat miinuksella, ne vähennetään työntekijän palkasta.

Tämä kohta ei koske Etevan työaikapankkia eikä liukumia.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto ei siirry liikkeenluovutuksen mukana.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen työterveyspalvelut hoitaa Keski-Uudenmaan Työterveys Oy. Hyvinvointialueen työterveyshuollon palvelut sisältävät työterveyspainotteisen sairaanhoidon.

Työterveyspainotettu sairaanhoito sisältää:

 • Kiireetön vastaanotto sähköisiä palveluja hyödyntäen.
 • Terveydentilan muutos, joka uhkaa työkykyä (esim. pitkäaikaissairauden paheneminen, pitkittynyt infektio yli 7 vrk tai muu vastaava)
 • Mielialaan ja työssä jaksamiseen liittyvät asiat
  • Matalalla kynnyksellä yhteys työterveyteen syystä riippumatta
  • Unihäiriöt, uupumus, ahdistuneisuus, väsymys, mielialan lasku, ym.
 • Tuki- ja liikuntaelinoireet/-sairaudet

Henkilöstöedut

Henkilöstöedut eivät siirry liikkeenluovutuksen mukana, vaan hyvinvointialueelle on valmisteltu oma henkilöstöetukokonaisuus ja palkitsemiskäytännöt.

Henkilöstöedut ovat

 • työterveyshuolto, johon kuuluu työterveyspainotteinen sairaanhoito
 • kulttuuri-, liikunta- ja hierontaetu 100 €/vuosi
 • auton käyttöetu
 • polkupyöräetu
 • merkkipäivämuistaminen
 • pitkäaikaisten työntekijöiden muistaminen
 • laatu- ja innovaatiopalkitseminen
 • pika- ja rekrytointipalkkiot
 • ansiomerkit ansioituneille työntekijöille

Työehtosopimus

Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle Sote-sopimuksen, Lääkärisopimuksen (LS) ja yleisen kunnallisen virkaehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja heihin noudatetaan em. virka- ja työehtosopimusten määräyksiä.

Työeläkevakuutus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen työntekijöiden työeläkevakuuttaja on KEVA.

Ulkoiset rekrytoinnit

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle lähtökohtaisesti liikkeenluovutuksella. Hyvinvointialueelle on kuitenkin tehty myös ulkoisia rekrytointeja.

Hyvinvointialuejohtaja

Lainsäädäntö edellyttää hyvinvointialuejohtajan rekrytoimista julkisella haulla. Valtuusto valitsi Hyvinvointialuejohtajaksi vaaleilla Mikko Komulaisen, joka aloitti työssään 7.11.2022

Kaksi (2) palvelujohtajaa

Hyvinvointialueelle rekrytoidaan syksyllä 2022 ulkoisella haulla kaksi (2) palvelujohtajaa Ikäihmisten ja vammaisten palveluihin (Ikva) sekä Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden -palvelualueelle (Miela).

Ikvan palvelujohtajan siirtyessä muihin tehtäviin vuoden 2022 alusta päätettiin, että Mielan palvelujohtaja johtaa kahta palvelualuetta siirtymäajan ennen henkilöstön ja toiminnan siirtymistä hyvinvointialueelle. Nykyinen viranhaltija on jäämässä eläkkeelle alkuvuodesta 2023, minkä takia Ikvan ja Mielan palvelujohtajan virat on avattu ulkoiseen hakuun. Hakijoita molempiin virkoihin oli 21. Palvelujohtajat valittiin aluevaltuuston kokouksessa 24.11.2022:

 • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelujohtajaksi valittiin Mari Patronen
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelujohtajaksi Sirkku Pekkarinen-Keto

Sisäiset rekrytoinnit

Hyvinvointialueella tehdään syksyn 2022 aikana joitakin sisäisiä rekrytointeja. Sisäiset rekrytoinnit toteutetaan ilmoittautumismenettelyllä ja ansiovertailulla, ja ne ovat avoimia koko hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle. Sisäisillä rekrytoinneilla on haettu johtajia ja esihenkilöitä.

Hyvinvointialueelle siirtyy henkilöstöä hyvin erikokoisista organisaatioista. Johtajien ja tiettyjen esihenkilötehtävien sisäisillä rekrytoinneilla on haluttu mahdollistaa koko siirtyvälle henkilöstölle yhdenvertainen mahdollisuus pyrkiä kyseisiin tehtäviin.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy 1.1.2023 yli 4200 työntekijää. Henkilöstöä siirtyy alueen kunnista ja kuntayhtymistä:

 • Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä,
 • Eteva-kuntayhtymästä,
 • Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymästä (Ridasjärven päihdehoitokeskus) sekä
 • alueen kunnista.