Siirry sisältöön

Blogissamme: laatuohjelma yhteisöohjautuvasti käyttöön

Otimme Keusotessa kokeiluun SHQS-laatuohjelman keväällä 2020 startatussa pilottiprojektissa. Itsearviointien avulla tunnistimme kehittämistehtäviä; ne aikataulutettiin, vastuutettiin ja priorisoitiin. Toisessa vaiheessa koulutimme sisäisiä auditoija, jotka toteuttivat harjoitusauditoinnit. Pilotoinnin tuloksena meille syntyi kokonaiskäsitys Keusoten laadunhallinnan tilanteesta. Sen perusteella teimme päätökset laatuohjelman käyttöönoton laajentamisesta koko organisaatioon vuoden 2021 aikana.

Laatuohjelman käyttöönotto toteutuu vaiheittain

Tämän vuoden alussa käynnistimme SHQS-laatuohjelman mukaiset menetelmäkoulutukset palvelualueiden päälliköille, esimiehille, asiantuntijoille sekä henkilöstön edustajille. Koulutuksilla varmistimme, että kaikilla on yhtenäinen käsitys laatuohjelmasta ja arviointikriteeristön käytöstä.

Osallistamalla henkilöstöä laajasti, halusimme varmistaa itsearviointien laadun sekä vahvistaa laatuohjelman implementoinnin osaksi arkipäivän työtä.

Palvelualueiden menetelmäkoulutukset ja siihen liittyvät yksikkö/prosessikriteeristön mukaiset ensimmäiset itsearvioinnit, kehittämiskohteiden tunnistaminen, toimenpiteiden aikataulutus ja vastuuttaminen saatiin päätökseen toukokuussa 2021.

Syksyllä 2020 koulutetut sisäiset auditoijamme saavat työparin syksyn 2021 jälkeen, kun koulutamme uusia auditoijia. Sisäiset auditoinnit käynnistetään syksyllä ja niiden tavoitteena on selvittää, vastaako toimintamme SHQS-kriteeristön sekä Keusoten tavoitteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Keusoten tavoitteena on saada laatusertifikaatti eli laaduntunnustus vuonna 2023.

Johto ja henkilöstö katsovat samaan suuntaan

Osallistamalla työyhteisöä itsearviointeihin, saimme selville sekä johdon että henkilöstön mielipiteet kehittämistarpeista, mitkä asiat koetaan tärkeiksi, missä ollaan yhtä- tai erimieltä ja mihin kehittämisessä sitoudutaan.

“Arvostamme Keusotessa jokaisen mielipidettä, ja haluamme sen näkyvän myös arjen tekemisessä.”

Menetelmäkoulutuksiin osallistuvat johdon ja henkilöstön edustajat suuntasivat katsetta samoihin asioihin, kun he pohtivat, mitä hyötyjä he haluaisivat omassa toiminnassaan edistää Laatuohjelmalla.

Uskomme vakaasti, että osallistaminen lisää työyhteisöissä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja motivoi henkilöstöä sitoutumaan oman toiminnan laadunhallinnan arviointiin ja kehittämiseen. Arviointiin osallistuminen tukee itse- ja yhteisöohjautuvuudessa tapahtuvaa oppimista, oman toiminnan arviointia ja kehittämistä.

Laatutyö on osallistava oppimisen- ja kehittymisen prosessi
Keusoten laatujärjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen edellyttää sitoutumista, jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa. Laatua ei voida kehittää ilman arviointia ja arviointiin perustuvaa jatkuvaa parantamista. Keusoten laatujärjestelmää kehitetään palautteiden, laatumittareiden, katselmusten ja toiminnan arviointien eli auditointien avulla.

Tavoitteenamme on jatkuvan parantamisen rutiinin luominen ja Lean-periaatteiden soveltaminen oman työn kehittämiseen.

Laatuohjelman käyttöönoton laajentaminen koko organisaatioon samanaikaisesti edesauttaa yhteisten rakenteiden luomista sekä tavoitteiden asettamista. Palvelualueiden itsearvioinneissa tunnistettuja kehittämistehtäviä tuetaan ja edistetään SHQS-Keusujuvat prosessit -valmennuksilla, jotka perustuvat Lean-ajatteluun. Valmennusten tavoitteena on parantaa Keusoten kykyä vastata alueen asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin ja valmentaa työntekijöistä ongelmanratkaisijoita. Parannuksilla vähennetään hukkatyötä ja tarpeetonta vaihtelua.

Minna-Maarit Immonen

Laatupäällikkö