Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuusviikko: Vaaratapahtumien ilmoitus ja käsittely

Keusoten lääkäri keskustelee asiakkaan kanssa.

Asiakas- ja potilasturvallisuutta kehitetään jatkuvalla oppimisella. Kun vaaratapahtumat tuodaan näkyviksi ja käsitellään systemaattisesti, voidaan toimintaa kehittää entistä turvallisemmaksi. Keusote myöntää kunniamaininnat esimerkillisestä vaaratapahtumien ilmoituksesta ja käsittelystä Nurmijärven akuuttiosaston henkilöstölle ja vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmälle.

Nurmijärven akuuttiosastojen tiimit 1 ja 2 ovat tehneet havaitsemistaan vaaratilanteista erittäin aktiivisesti ilmoituksia HaiPro-järjestelmään, ja vaaratilanteita on käsitelty järjestelmällisesti työyhteisössä. Keusotessa perustettiin vuosi sitten vakavien vaaratilanteiden varalle tutkintaryhmä, joka käy huolellisesti läpi vakavat poikkeamat ja laatii niiden pohjalta kehittämis- ja toimenpidesuositukset. Tutkintaryhmä koostuu moniammatillisesta tiimistä, joka nimetään tapauskohtaisesti jääviysasiat huomioiden.

Keusote onnittelee kunniamaininnan saajia! Kunniamaininnat ovat osa Keusotessa vietettävää asiakas- ja potilasturvallisuusviikkoa, joka huipentuu kansainväliseen WHO:n julistamaan teemapäivään sunnuntaina 17.9.2023.

Asiakas- ja potilasturvallisuudesta lyhyesti: Vaaratapahtumailmoitukset

Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä on keskeistä, että kaikki turvallisuutta vaarantavat tapahtumat tuodaan ilmi ja kirjataan: niin läheltä piti -tilanteet kuin seurauksiin johtaneet tapahtumat. Kirjaamisen avulla vaaratapahtumiin kiinnitetään huomiota ja tuotetaan tietoa, jonka avulla vaaratilanteisiin johtaviin tapahtumaketjuihin tai tekijöihin voidaan puuttua. Käymällä systemaattisesti läpi ilmoitetut vaaratilanteet voidaan niistä oppia tulevaisuutta ajatellen ja sopia toimenpiteistä, joilla pyritään ennaltaehkäisemään vastaavat tilanteet ja minimoimaan niiden seuraukset jatkossa.

Keusotessa vaaratapahtumat kirjataan HaiPro-raportointityökaluun. Jokainen työyksikkö käsittelee omaa toimintaansa koskevat tapahtumat. Keusoten potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmä seuraa vaaratapahtumailmoituksia hyvinvointialuetasoisesti. Tietoa hyödynnetään riskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä sekä hallintaan liittyvien toimenpiteiden määrittelyssä ja vaikutusten arvioinnissa.

Vaikka potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistaminen on aina ensisijaisesti palvelusta vastaavan organisaation tehtävä, on tärkeää, että myös asiakkaat, potilaat ja läheiset ilmoittavat vaaratilanteista. Hoitoon tai palveluun voi liittyä odottamattomia vaaratilanteita, ja on tärkeää selvittää tilanteeseen johtaneita tekijöitä.

Keusotessa on käytössä sähköinen vaaratilanteiden ilmoituslomake, jolla asiakas, potilas, hänen omaisensa tai läheisensä voi tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastaan vaaratilanteesta.

Lisätietoja vaaratilanteen ilmoittamisesta:

Yhdessä - Asiakas- ja potilasturvallisuus