Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuusteko: Kunniamaininta Keusoten kuntoutuskeskukselle turvallisuusriskien arvioinnista

Kuvassa iäkäs naishenkilö askartelee hoitajan avustuksella.

Keusote myöntää kunniamaininnan asiakas- ja potilasturvallisuusteosta Keusoten kuntoutuskeskuksen henkilöstölle. Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä on keskeistä systemaattinen ja kattava riskienhallinta. Riskienhallinta on kokonaisvaltainen ja jatkuva prosessi, jossa vaara- ja haittatekijöitä tunnistetaan ja analysoidaan, ja niiden aiheuttamia seurauksia minimoidaan.

Keusoten kuntoutuskeskuksessa laadittiin keväällä yksityiskohtainen ja kattava asiakas- ja potilasturvallisuuden huomioiva turvallisuussuunnitelma. Erityisen merkittävää oli kuntoutuskeskuksen koko henkilöstön eli yli sadan työntekijän osallistaminen suunnitteluun. Työntekijät osallistuivat turvallisuussuunnitelman laatimiseen ulkopuolisen toimijan ohjauksella. Suunnitelma jalkautettiin henkilöstölle kahdeksassa eri turvallisuusteemoja käsittelevässä harjoituksessa. Suunnitelman ja harjoitusten pohjalta laadittiin yhdessä henkilöstön kanssa konkreettisia toimenpidesuosituksia kuntoutuskeskuksen turvallisuuden kehittämiseksi.

Keusote onnittelee kunniamaininnan saajia! Kunniamaininta on osa Keusotessa vietettävää asiakas- ja potilasturvallisuusviikkoa, joka huipentuu kansainväliseen WHO:n julistamaan teemapäivään sunnuntaina 17.9.2023.

Asiakas- ja potilasturvallisuudesta lyhyesti: Turvallisuusriskien arviointi

Asiakas- ja potilasturvallisuusriskien arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaan tai potilaan turvallisuuteen vaikuttavien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittelemistä ja riskien merkityksen arviointia. Millaisia turvallisuusriskejä on olemassa? Miten todennäköistä niiden toteutuminen on? Ja mitä riskin toteutumisesta voi seurata? Arviointi toimii pohjana riskien vähentämiseen tähtääville toimenpiteille.

Asiakas- ja potilasturvallisuusriskit voivat liittyä hyvin moniin eri tekijöihin. Alla nostoja tyypillisimmistä turvallisuusriskeistä:

  • Ihmisten tekemien erehdysten taustalla ovat useimmiten prosesseihin, toimintatapoihin ja olosuhteisiin liittyvät riskit.
  • Fyysisen ympäristön turvallisuus on laaja kokonaisuus ja siihen kuuluvat mm. tilojen rakenteet, järjestelyt ja sisustus.
  • Puutteet laitteiden suunnittelussa, huollossa tai käyttöosaamisessa ovat yleisiä vaaratapahtumiin johtavia syitä.
  • Dokumentoinnilla ja tiedonkululla on keskeinen rooli turvallisuudessa; henkilöstä ja hänen saamastaan palvelusta tai hoidosta on saatava ajantasaista ja oikeaa tietoa.

Asiakas- ja potilasturvallisuusriskien arviointi ei ole kuitenkaan vain henkilöstön asia. Myös asiakkailla ja heidän läheisillään tulee olla mahdollisuus osallistua, edistää ja vaikuttaa turvallisuuden toteutumiseen. Turvallisuusriskeihin varautuminen on siis ennen kaikkea laajaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätietoja Keusoten kuntoutuskeskuksesta:

Aiheeseen liittyvät palvelut