Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 29.8.23

Aluehallitus

Aika 29.8.2023, klo 14:30

Hotel Sveitsi

Käsitellyt asiat

§ 222 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 30.8.2023 lukien.

Päätösehdotus:       

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.                             

§ 223 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • HVA-ohjelman palautteiden koonnin läpikäynti
 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Aluehallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:                     

 • Kuntayhtymän v. 2022 arviointikertomus, saapuneet kirjeet
 • Aloite nuorisovaltuuston edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa
 • Uudenmaan sote-yhteistyötapaaminen 10.8.2023, johon osallistuivat Arto Lindberg, Taneli Kalliokoski, Reija Taupila, Olli Savela, Henri Perälahti, Jussi Salonen sekä Tiia Lintula.
 • Puheenjohtajan osallistuminen Aluehallituksen puheenjohtajien verkoston kokoukseen Kuopiossa 6.-8.9.2023.

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 224 Viestinnän strategiset linjaukset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän strategiset linjaukset liitteen mukaisena.

Päätös:

        Asia päätettiin palauttaa yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Teknisenä korjauksena todettiin, että käytetään linjauksissa luottamushenkilöt -ilmaisua esim.   aluevaltuutettujen sijaan.

§ 225 Tuotannon järjestämisen periaatteet

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat tuotannon järjestämisen periaatteet.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin Olli Savelan kokouksessa esittämillä seuraavilla tarkennuksilla:

– Dia 13, lisätään kohtaan Laatu ja vaikuttavuus:  .. sekä viranomaisvalvontaan

– Dia 14, lisätään kohtaan Ikääntyneiden palvelut (oma tuotanto):  …ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

– Diat 14 ja 15: muutetaan kohtaan Vuokratyövoima:  Ei ole kustannustehokas vaihtoehto.

Lisäksi valtuutettiin tieto- ja digijohtaja tekemään kokouksessa esille tulleet tekniset korjaukset.

§ 226 Palkkaharmonisaatiota koskevan erimielisyysasian ratkaisu

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 18 kohta

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 227 Toimien muuttaminen viraksi, virkojen perustaminen sekä viran lakkauttaminen 29.08.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää hyväksyä

 • Liitteen 1 mukaisten virkojen perustamiset.
 • Liitteen 2 mukaisen viran lakkauttamisen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 228 Kestävän kasvu -hanke eli RRP2 2022-2025

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi Kestävän kehityksen hankkeen (RRP2)

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 229 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen / Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.8.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. Merkitä tiedoksi Hyvil Oy:n yhtiökokouskutsun 30.8.2023.
 2. Nimetä yhtiökokousedustajan Hyvil Oy:n yhtiökokouksiin.
 3. Antaa toimiohjeen noudattaa kokouksen esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa.

Päätös:

Yhtymähallitus päätti

 1. Merkitä tiedoksi Hyvil Oy:n yhtiökokouskutsun 30.8.2023.
 2. Nimesi  Hyvil Oy:n yhtiökokousedustajaksi Sirkka Rousun. 
 3. Antaa ohjeenaan yhtiökokousedustajalle, että Hyvil Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion taso nostetaan keskusteluun, vuosipalkkio maksimissaan 4000 euroa.

Puheenjohtaja Helinä Perttu ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (yleislausekejääviys), jolloin puheenjohtajana toimi Tarja Edry.

§ 230 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:    

Merkittiin tiedoksi.

§ 231 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.