Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 29.11.22

Aika 29.11.2022, klo 14:30

Paikka Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

§ 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 177 Omavalvontaohjelma 2023-2025

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 178 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma 2023-2024

Esitys: Aluehallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelman vuosille 2023-2024.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 179 Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta

Esitys: Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 180 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtajan virkamuutoksen valmistelu johtajaylilääkäriksi osana Hyvinvointialueen liikkeenluovutusprosessia

Esitys: Aluehallitus päättää:

 1. vahvistaa johtajaylilääkärin kelpoisuusehdot seuraavasti: laillistetun lääkärin pätevyys, soveltuva erikoislääkäritutkinto.
 2. muuttaa kuntayhtymästä siirtyvän kuntayhtymän johtajan viran hyvinvointialueen johtajaylilääkärin viraksi 1.1.2023 alkaen
 3. että, nykyinen kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen siirtyy muutettuun johtajaylilääkärin virkaan 1.1.2023

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. vahvistaa johtajaylilääkärin kelpoisuusehdot seuraavasti: laillistetun lääkärin pätevyys,​​ soveltuva erikoislääkäritutkinto ja lääketieteen tohtorin tutkinto.
 2. muuttaa kuntayhtymästä siirtyvän kuntayhtymän johtajan viran hyvinvointialueen johtajaylilääkärin viraksi 1.1.2023 alkaen
 3. että,​ ​nykyinen kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-​​Parkkonen siirtyy muutettuun johtajaylilääkärin virkaan 1.1.2023 alkaen
 4. johtajaylilääkäri toimii terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä 1.1.2023 lukien. 

Olli Savela jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jonka perustelut ilmenevät pöytäkirjan käsittely -kohdasta.

§ 181 Hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen 1.1.2023 lukien

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännöksi 1.1.2023 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

§ 182 Voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen täydentäminen

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintopäällikön 24.11.2022 § 6 tekemän selvityksen täydennyksen
 2. että kuntayhtymän hallintopäällikön päätöksellään täydentämät sopimukset siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 183 Nimeämispyyntö Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n hyvinvointialuejaostoon

Esitys: Aluehallitus päättää nimetä ehdokkaansa Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n hyvinvointialuejaoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2025.

Päätös: Aluehallitus päätti merkitä kutsukirjeen tiedoksi ja todeta että Keski-uudenmaan hyvinvoitnialueelta ei ole nimettäviä ehdokkaita. 

§ 184 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymäkokoukseen 14.12.2022 ja toimintaohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 14.12.2022 kokoukseen.
 2. nimetä yhtymäkokousedustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022.
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 14.12.2022 kokoukseen.
 2. nimetä yhtymäkokousedustajaksi Mikko Komulaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Helinä Pertun HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022.
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen toimia päätösehdotuksen mukaan yhtymäkokouksessa käsiteltävissä asioissa.

§ 185 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja niiden perusteet 1.1.2023 alkaen

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja niiden perusteet liitteen mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Aluehallitus valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään liitteeseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 186 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Esitys: Aluehallitus päättää

 • esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion sekä 2024-2025 taloussuunnitelman
 • valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lisäksi valtuutettiin hallintojohtaja kirjaamaan tarvittaessa strategiaan tehdyt muutokset talousarvioon.

§ 187 Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma 2023-2025

Esitys: Aluehallitus ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelman 2023-2025 osana alueellista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2022-2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 188 Hyvinvointialueen strategia ja palvelustrategia

Esitys: Aluehallitus tekee esityksen hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian sisällöstä

aluevaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

§ 189 Tiedoksi Una Oy:n yhtiökokouskutsu ja nimeämispyyntö

Esitys: Aluehallitus päättää

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä yhtiökokouskutsun tiedoksi ja
 2. että yhtiökokousedustajastaksi nimetään Antti Ylä-Jarkko

§ 190 Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. todeta, että arviointikertomuksessa ei ole esitetty sellaisia arvioita tai suosituksia, joihin tulisi erikseen ottaa kantaa, eikä näin ollen varsinaista selvitettävää ole.
 2. ehdottaa aluevaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomukseen annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 191 Valtuustoaloitteet 2022

Esitys: Aluehallitus esittää, että valtuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 192 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasääntö

Esitys: Aluehallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön siihen tekemiensä huomioiden mukaisesti.

Päätös: Päätettiin jättää pöydälle.

§ 193 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasääntö

Esitys: Aluehallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön siihen tekemiensä huomioiden mukaisesti.

Päätös: Päätettiin jättää pöydälle.

§ 194 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntö

Esitys: Aluehallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasäännön siihen tekemiensä huomioiden mukaisesti.

Päätös: Päätettiin jättää pöydälle.

§ 195 Vastaus valtuustoaloitteeseen “Selvitys johtamisjärjestelmästä” 3.3.2022

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se päättää 

 • hyväksyä vastauksen SDP:n aluevaltuustoryhmän tekemään valtuustoaloitteeseen päätöksenteko- ja johtamismallin toimivuuden arvioinnista sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Päätettiin jättää pöydälle.

§ 196 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen valinta

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 • myöntää Johanna Linnalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valitsee Johanna Linnan tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 197 Aluevaltuuston 24.11.2022 päätösten täytäntöönpano

Esitys: Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 24.11.2022 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.