Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 28.3.23

Aluehallitus

Aika 28.3.2023, klo 14:30

Teams

Käsitellyt asiat

§ 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 29.3.2023 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                               

§ 99 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Hyvinvointialueen palvelukatalogi
 • Katsaus henkilöstöön ja henkilöstöohjelman valmisteluun
 • info 360-arvioinnista

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

Lisäksi merkittiin tiedoksi aluehallituksen puheenjohtajan osallistumiset seuraaviin

tilaisuuksiin:

13.-14.4.23 Hva-johtajien ja hallitusten puheenjohtajien yhteisseminaari, Porvoo

3.-4.5.23 Terve-Sos seminaari, Tampere

31.5-1.6.23 Hallitusten puheenjohtajien verkoston kokous, Turku

§ 90 Palvelusetelin yleisen sääntökirjan ja siihen liittyvien muutosten hyväksyminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä sääntökirjan yleisen osan muutoksineen ja, että
 • yleinen sääntökirja hyväksytään koskemaan kaikkia Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen käyttöön ottamia palveluseteleitä

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 91 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämiskriteerit hyvinvointialueella 1.4.2023 lukien

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä perusteluosan mukaisesti lapsiperheiden kotipalvelun myöntämiskriteerit ja liitteen Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet 1.4.2023 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 92 Vuoden 2022 tilinpäätös

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • esittää aluevaltuustolle, että tilikauden tulos 0,00 euroa ei anna aihetta tuloksen käsittelylle
 • allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi
 • valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan mahdollisesti tarvittavia teknisiä korjauksia
 • saattaa vuoden 2022 tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 93 Eteva kuntayhtymän vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilikauden tulos 0 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 0 euroa oman pääoman suuruuden ollessa 16 118 152,83 euroa. Eteva kuntayhtymän tase jaetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialueille.
 • Yhtymähallitus oikeuttaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 94 Toimen muuttaminen viraksi, virkojen perustaminen 28.03.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimen muuttamisen viraksi.
 • Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 95 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenen nimeäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n osakassopimuksen liitteen 1 mukaisena;
 2. nimetä yhtiökokousedustajan 14.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen ja
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhdestä ehdokkaasta yhtiön hallitukseen sekä muut tarvittavat toimiohjeet yhtiökokousta varten.

Päätös: Asia poistettiin esityslistalta.

§ 96 Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenehdokkaan nimeäminen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokousta 14.4.2023 varten

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun;
 2. nimetä yhtiökokousedustajan 14.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen ja
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallituksen jäsenten valinnasta ja muista tarvittavista ohjeista.

Päätös: Päätettiin palauttaa yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

§ 97 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Istekki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Istekki Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi;
 2. nimetä yhtiökokousedustajan ja
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös:      Aluehallitus päätti

merkitä Istekki Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi;

nimetä yhtiökokousedustajaksi Antti Ylä-Jarkon ja

antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia

pohjaehdotuksia.

§ 98 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää merkitä päätökset ja ilmoitukset tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 99 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.