Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 14.11.23

Aluehallitus

Aika 14.11.2023, klo 14:45

Järvenpää

Käsitellyt asiat

§ 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 11.10.2023 lukien.

Päätösehdotus:       

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                                        

§ 287 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • Talousarvio 2024, rahoitus- ja talousjohtaja
 • Hallintosääntömuutokset, hallintojohtaja
 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Aluehallituksen tiedoksi saatetaan lisäksi:

 • Luonnos hinnankorotuskirjeestä yhteistyökumppaneille.
 • Vanhusneuvoston aloite: mammografian- ja eturauhasyövän (PSA) seulonnat

Päätösehdotus:

 1. Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja merkittiin lisäksi tiedoksi aluehallituksen puheenjohtajan osallistuminen 22.-24.11.2023 Jyväskylässä aluehallitusten puheenjohtajien verkoston tapaamiseen.

§ 288 Viestinnän strategiset linjaukset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä viestinnän strategiset linjaukset liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 289 Sisäisen tarkastuksen pitkän aikavälin suunnitelma 2023–2025 ja vuosisuunnittelu 2023–2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. hyväksyä liitteenä olevan pitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2023–2025 ja vuosisuunnitelman vuosille 2023–2024,
 2. oikeuttaa hyvinvointialueen johtajan tekemään vuosisuunnitelmaan tarpeellisia tarkennuksia ja lisäyksiä

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 290 Alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan perustaminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. perustaa alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan vuosille 2024–2027 edellä esitetyn mukaisesti.
 2. valtuuttaa Mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut ja lapset, nuoret ja perheet palvelualueen (MIELA) palvelujohtajan nimeämään neuvottelukunnan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 291 Neuvolasuunnitelma vuosille 2023–2025

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023–2025.

Päätös: Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025.

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti suunnitelmaan seuraavan muutoksen: poistettiin suunnitelman sivulta 11 kohdasta 1.5 ensimmäinen kappale:

Hyvinvointialueen palveluverkkoa kehitetään aktiivisesti. Tavoitteena on keskittää toimintaa suurempiin yksiköihin. Äitiys-/lastenneuvola esitetään tarjottavaksi hyvinvointikeskuksissa tai sote-keskuksissa, jos palvelulle on riittävästi tarvetta. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan ryhmäneuvolatoimintaa kehittämällä palvelurakennetta kehitettäessä.

§ 292 Vastaus valtuustoaloitteeseen. Keusoten takaisinsoittojärjestelmä ruuhkautunut kestämättömällä tavalla

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 293 Vastineet vuoden 2022 arviointikertomukseen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. hyväksyä liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen tarkastuslautakunnalle sekä 
 2. esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 294 Lausunnon antaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää antaa edellä selostetun lausunnon Valtiovarainministeriölle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 295 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Sosiaalitaito Oy:n 24.11.2023 yhtiökokoukseen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. Merkitä tiedoksi kutsun Sosiaalitaito Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.11.2023.
 2. Nimetä yhtiökokousedustajaksi kokoukseen hallintojohtaja Petja Harakan.
 3. Antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia asiakohdissa 1-6. Asiakohdassa 7 (yhtiön purkusopimuksen hyväksyminen) valtuuttaa edustajan hyväksymään ja päättämään sopimuksen yksityiskohdista sillä periaatteella, että siitä poistetaan maininnat liikkeen luovutuksesta.

Päätös: Asia palautettiin valmisteluun.

§ 296 Eron myöntäminen Elisa Laitilalle kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

 1. myöntää Elisa Laitilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 297 Aluevaltuuston 9.11.2023 päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 9.10.2023 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 298 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:     Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 299 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.