Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 13.12.22

Aluehallitus 13.12.2022

Käsitellyt asiat

§ 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 201 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 202 Aluevaltuuston 8.12.2022 päätösten täytäntöönpano

Esitys: Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 8.12.2022 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 203 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasääntö

Esitys: Aluehallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön siihen tekemiensä huomioiden mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lisäksi esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti:

vaikuttamistoimielimille myönnettäviä läsnäolo- ja puheoikeuksia vastaavat muutokset valmistellaan hallintosääntöön.

Lisäksi:

– vaikuttamistoimielinten puheenjohtajille läsnäolo- ja puheoikeus valtuustoon

– vaikuttamistoimielimen edustajalle ja varaedustajalle läsnäolo- ja puheoikeus kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan ja palvelujen järjestämisen lautakuntaan

– kokouspalkkio 100 euroa virallisista kokouksista (kyseisen vaikuttamistoimielimen kokoukset ja ne kokoukset, joissa on läsnäolo- ja puheoikeus), sovelletaan hallintosäännön kohtaa yli kolmen tunnin kokouksesta maksettavaa korotusta (korotus 50 %).

– vaikuttamistoimielin voi pitää enintään 8 kokousta vuodessa.

§ 204 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasääntö

Esitys: Aluehallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön siihen tekemiensä huomioiden mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lisäksi esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti:

vaikuttamistoimielimille myönnettäviä läsnäolo- ja puheoikeuksia vastaavat muutokset valmistellaan hallintosääntöön.

Lisäksi:

– vaikuttamistoimielinten puheenjohtajille läsnäolo- ja puheoikeus valtuustoon

– vaikuttamistoimielimen edustajalle ja varaedustajalle läsnäolo- ja puheoikeus kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan ja palvelujen järjestämisen lautakuntaan

– kokouspalkkio 100 euroa virallisista kokouksista (kyseisen vaikuttamistoimielimen kokoukset ja ne kokoukset, joissa on läsnäolo- ja puheoikeus), sovelletaan hallintosäännön kohtaa yli kolmen tunnin kokouksesta maksettavaa korotusta (korotus 50 %).

– vaikuttamistoimielin voi pitää enintään 8 kokousta vuodessa.

§ 205 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntö

Esitys: Aluehallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasäännön siihen tekemiensä huomioiden mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lisäksi esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti:

vaikuttamistoimielimille myönnettäviä läsnäolo- ja puheoikeuksia vastaavat muutokset valmistellaan hallintosääntöön.

Lisäksi:

– vaikuttamistoimielinten puheenjohtajille läsnäolo- ja puheoikeus valtuustoon

– vaikuttamistoimielimen edustajalle ja varaedustajalle läsnäolo- ja puheoikeus kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan ja palvelujen järjestämisen lautakuntaan

– kokouspalkkio 100 euroa virallisista kokouksista (kyseisen vaikuttamistoimielimen kokoukset ja ne kokoukset, joissa on läsnäolo- ja puheoikeus), sovelletaan hallintosäännön kohtaa yli kolmen tunnin kokouksesta maksettavaa korotusta (korotus 50 %).

– vaikuttamistoimielin voi pitää enintään 8 kokousta vuodessa.

§ 206 Vastaus valtuustoaloitteeseen “Selvitys johtamisjärjestelmästä” 3.3.2022

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se päättää  

 • hyväksyä vastauksen SDP:n aluevaltuustoryhmän tekemään valtuustoaloitteeseen päätöksenteko- ja johtamismallin toimivuuden arvioinnista sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 207 Valtuustoaloite “Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) osaksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätösten valmisteluprosessia”

Esitys: Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 208 Valtuustoaloite “Mielenterveysambulanssi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle”

Esitys: Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 209 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen vaativan tuen asiantuntijaryhmän perustaminen

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. asettaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisen päätöksiä tekevän vaativan tuen asiantuntijaryhmän edellä esitetyn mukaisesti 1.1.2023 – 31.12.2023 väliseksi ajaksi.
 2. perustaa asiantuntijaryhmän edellyttämät pohjavirat: 1 lääkäri, 1 psykologi ja 1 sosiaalityöntekijä 
 3. että asiantuntijaryhmä toimii myös uudistuvan vammaislainsäädännön mukaisena vaativan moniammatillisen tuen päätöksiä tekevänä asiantuntijaryhmänä

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 210 Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 211 Sopimus Eteva -kuntayhtymän toiminnan päättymiseen liittyvien vastuiden ja asioiden jakamisesta

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen sopimuksesta Eteva -kuntayhtymän toiminnan päättämiseen liittyen.
 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan hyväksymään sopimukseen tarpeellisia muutoksia ja allekirjoittamaan sen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 212 Työterveyshuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisvelvollisuuden siirtyminen Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueille

Esitys: Merkitään tiedoksi

 • että Uudenmaan Työterveys oy:n kunnilta vastikkeetta siirtyneet 447 osaketta muodostavat 69 % omistusosuuden Työterveys Oy:n osakekannasta.  
 • että Työterveyshuoltolain 7 § mukainen velvoite tarjota alueen maatalousyrittäjille ja yrityksille työterveyshuollon lakisääteinen palvelu järjestetään Uudenmaan Työterveys oy:n kautta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 213 Perustettavien virkojen täydentäminen

Esitys: Aluehallitus päättää perustaa liitteen 1 mukaisen viran.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 214 Yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan käytännöt ja rakenteet

Esitys: Aluehallitus päättää yhteistyötoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät liitteen 2 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 215 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Aluehallitus päättää todeta, että em. päätöksiin ei sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 216 Toimiohjeen antaminen HUS-yhtymäkokousedustajalle 14.12. kokousta varten (lisäpykälä)

Esitys: Aluehallitus päättää 

 1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen; ja
 2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi HUS-yhtymäkokoukseen 14.12.2022:  
  1. esityslistan asian 21 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa kannattaa pohjaesitystä ja esittää merkittäväksi pöytäkirjaan, että talousarvioesityksen suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 rahoitusennusten ei vastaa hyvinvointialueen kokonaistalouden rahoituskehystä, ja näitä vuosia koskevia suunnitelmia tulee arvioida uudelleen seuraavien vuosien talousarviovalmistelussa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 217 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käytössä olevan pankkitilin siirtäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle (lisäpykälä)

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen; ja
 2. antaa suostumuksensa asukasvuokrien laskuttamiseen käytetyn pankkitilin FI06 5092 0920 4266 71 siirtämiseen hyvinvointialueelle ja valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.