Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 15.2.22

Yhtymähallitus

Aika 15.02.2022, klo 17:00 – 18.56

Paikka Teams, kokous

Käsiteltävät asiat

§ 19 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Yhtymähallitus päättää

 • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
 • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Lintula ja Sari Tammilehto.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 20 Voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Yhtymähallitus päättää: 

 1. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle liitteen 1 mukaisen selvityksen, 
 2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä Keski- Uudenmaan hyvinvointialueelle,
 3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja 
 4. valtuuttaa hallintopäällikön tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 21 Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohje; päivitys

Esitys: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohjeen
 • että uusi ohje korvaa tällä hetkellä käytössä olevan Keski-Uudenmaan sote – kuntayhtymän täydentävän toimeentulotuen sekä lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohjeen 1.3.2020 alkaen
 • oikeuttaa lasten, nuorten ja perheiden ja aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluista vastaavan palvelujohtajan tekemään ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 22 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kriteerit; päivitys

Esitys: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kriteerit 1.3.2022 alkaen.
 • että uusi ohje korvaa tällä hetkellä käytössä olevat Keski-Uudenmaan sote – kuntayhtymän päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kriteerit 1.4.2019 alkaen
 • oikeuttaa aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluista vastaavan palvelujohtajan tekemään ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 23 Osallistuminen Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustushaun ensimmäiseen vaiheeseen

Esitys: Yhtymähallitus 

 1. päättää osallistua Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustushaun ensimmäiseen vaiheeseen Kestävä kasvu -hankkeella esitetyn suunnitelman mukaisesti
 2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tarvittaessa täsmentämään suunnitelmaa ja hankehakemusta siten, että ne täyttävät hankeoppaassa ja mahdollisissa lisäselvityspyynnöissä asetut kriteerit

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 24 Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osakkeiden myynti

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

 1. myydä kuntayhtymän omistamat Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osakkeet, yhteensä 5 kappaletta, LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi ky:lle yhteensä 3889,08 euron velattomasta arvosta, jota tarkistetaan lopulliseksi kauppahinnaksi liitteenä olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti,
 2. että osakkeiden kauppa tehdään liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin ja
 3. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään vähäisistä tai teknisluonteisista tarkistuksista kauppakirjaan ennen sen allekirjoitusta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 25 Hallintojohtajan viran määräaikaisen täytön jatkaminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää hallintojohtajan avoimen viran hoitamisesta, siten että lakimies Petja Harakka jatkaa tässä tehtävässä enintään siihen saakka, kunnes Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymässä haettavana oleva hallintojohtajan virka on vakinaisesti täytetty ja virkaan valittu ryhtyy hoitamaan virkaa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 26 Osittaisen virkavapaan myöntäminen hallintojohtajalle hyvinvointialueen valmistelua varten

Esitys: Yhtymähallitus päättää myöntää hallintojohtajalle osittaista (50 %) virkavapaata tehtävistään 1.3.2022 lukien siihen saakka, kunnes hallintojohtajan virka on vakinaisesti täytetty, kuitenkin viimeistään 31.12.2022 saakka hyvinvointialuevalmistelua varten

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 27 Mahdollisiin työtaistelutoimenpiteisiin valmistautuminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää, että:

 • se hyväksyy valmisteilla olevan kuntayhtymän ohjeen (liite, ei julkaista tietoverkossa, kuntalaki 140 §)
 • kuntayhtymän johtoryhmä toimii työnantajan edustajana työtaistelutoimenpiteiden uhatessa tai sen aikana
 • työtaistelutoimenpiteisiin liittyvissä, nopeaa päätöksentekoa vaativissa tilanteissa, työnantajan periaatteelliset ratkaisut tekee johtoryhmä
 • henkilöstöjaosto toimii yhtymähallituksen toimielimenä, joka tekee tarvittavat päätöksentekoon liittyvät ratkaisut
 • henkilöstöjaosto tiedottaa yhtymähallitusta työtaistelutilanteesta ja johtavien viranhaltijoiden tekemistä ratkaisuista
 • palvelualueiden johtotiimit ja tukipalvelut valmistelevat palvelualuekohtaiset ja tukipalvelukohtaiset suunnitelmat palvelujen saatavuuden ja toiminnan turvaamiseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 28 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 29 Tiedonantoja

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.